Reel C-9327

Reel C-9327

Case File # Name Page Range
# 2084 Kohei Usui 1-9
# 2085 Mataemon Fujita 10-62
# 2086 Takezo Uyeno 63-81
# 2087 Tsutomu Yamashita 82-86
# 2088 Hideichi Uyemoto 87-95
# 2089 Frederick Yoshy 96-136
# 2090 Takaji Uyesugi 137-150
# 2091 Risaburo Shibata 151-167
# 2092 Naoichi Uyesugi 168-191
# 2093 Seitaro Fujimoto 192-211
# 2094 Minoru Uyesaka 212-226
# 2095 Hiroshi Inouye 227-236
# 2096 Masami Uyede 237-248
# 2098 Jitsuo Uyede 249-269
# 2099 Bunnosuke Yoshida 270-279
# 2100 Noboru Yukimoto 280-288
# 2101 Shige Koga 289-296
# 2102 Daimatsu Yoshinaka 297-310
# 2103 Seitaro Ohashi 311-331
# 2104 Hideo Yoshikuni 332-337
# 2105 Senzo Tsuchiya 338-349
# 2106 Edward Yoshikuni 350-356
# 2107 Sanshiro Akune 357-403
# 2108 Denji Yoshikuni 404-417
# 2109 Hideo Nagano 418-430
# 2110 Toichi Yoshikawa 431-472
# 2111 Kiyoshi Uyesugi 473-488
# 2112 Yoshiji Yoshida 489-514
# 2113 Totaro Enjo 515-524
# 2114 Torimatsu Yoshida 525-553
# 2115 Masao Nukina 554-560
# 2116 Keijiro Yoshida 561-585
# 2117 Hatsuya Yamada 586-599
# 2118 Koshiro Yonemura 600-612
# 2119 Ryotaro Horii 613-628
# 2120 Masao Yasuzawa 629-634
# 2121 Katsutaro Tsuboi 635-648
# 2122 Hide Yasuda 649-657
# 2123 Kiyemon Irie 658-715
# 2124 Ryozo Yano 716-733
# 2125 Masao Kawanami 734-751
# 2126 Masayuki Yano 752-765
# 2127 Haruo Tanaka 766-779
# 2128 Tobei Yanai 780-788
# 2130 Jitsue Yanagimoto 789-804
# 2131 Masahei Nagatoshi 805-810
# 2132 Shoichiro Yamashita 811-830
# 2133 Kaneki Hanada 831-836
# 2134 Isao Yamanaka 837-843
# 2135 Hatsu Miyazawa 844-885
# 2136 Hiroyuki Yamanaka 886-892
# 2137 Sueyuki Okano 893-929
# 2138 Tanosuke Yamamoto 930-944
# 2139 Masatoshi Okano 945-1000
# 2141 Masakichi Inouye 1001-1032
# 2142 Ryo Yamamoto 1033-1062
# 2143 Kazumi Ito 1063-1084
# 2144 Nobuto Yamamoto 1085-1113
# 2145 Rinji Amemori 1114-1119
# 2147 Katsunori Murakami 1120-1146
# 2148 Hideo Yamamoto 1147-1154
# 2149 Takeo Yamasaki 1155-1164
# 2150 Masao Yamada 1165-1174
# 2151 Hideo Hayashida 1175-1184
# 2152 Kanichi Yamada 1185-1191
# 2153 Tadashi Okano 1192-1247
# 2154 Kansaburo Yamada 1248-1257
# 2155 Yuzo Tanaka 1258-1267
# 2156 Gisei Yamada 1268-1280
# 2157 Uyomon Tsuji 1281-1296
# 2158 Yukinobu Yakura 1297-1302
# 2159 Minoru Furuya 1303-1370
# 2160 Suekichi Yajima 1371-1377
# 2162 Misako Yagi 1378-1386
# 2163 Eijiro Nishioka 1387-1395
# 2164 Junji Yabuki 1396-1403
# 2165 Koshichi Yamashita 1404-1412
# 2166 Joe Watte 1413-1419
# 2167 Saichi Tamoto 1420-1438
# 2168 Tadamasa Watanabe 1439-1463
# 2169 Hatsuzo Obayashi 1464-1526
# 2170 Sadame Watanabe 1527-1536
# 2171 Toshimatsu Maeda 1537-1586
# 2172 Janji Watanabe 1587-1593
# 2173 Tomio Hayashida 1594-1628
# 2174 Takumi Wakayama 1629-1642
# 2175 Takeo Furuya 1643-1706
# 2176 Tomohiko Wakahara 1707-1717
# 2177 Takeji Takeno 1718-1733
# 2178 Kino Wakabayashi 1734-1740
# 2179 Hiroji Sonoda 1741-1751
# 2180 Moto Wakabayashi 1752-1759
# 2181 Yasuo Kurahashi 1760-1765
# 2182 Hideo Wakabayashi 1766-1771
# 2183 Genkuro Naruse 1772-1817
# 2184 Yasumatsu Uyeyama 1818-1828
# 2185 Tahei Maeda 1829-1836
# 2186 Shigeharu Uyeyama 1837-1901
# 2187 Chiyoichiro Morizawa 1902-1910
# 2189 Takayoshi Hasegawa 1911-1917
# 2190 Toshiye Takata 1918-1929
# 2191 Yoneji Kurahashi 1930-1937
# 2192 Sosaburo Nakasone 1938-1961
# 2193 Yasuichiro Abe 1962-1974
# 2194 Masu Kamachi 1975-1991
# 2195 Sahei Yamashita 1992-2045
# 2196 Kameno Oye 2046-2116
# 2197 Katsumi Nasu 2117-2122
# 2198 Machi Miwa 2123-2128
# 2199 Wataru Nakatsu 2129-2156
# 2200 Kiyoka Miwa 2157-2164
# 2201 Shigeo Morizawa 2165-2177
# 2202 Kimi Sakamoto 2178-2185
# 2203 Mitsuru Yodogawa 2186-2214
# 2204 Asakichi Sakamoto 2215-2233
# 2205 Akio Furukawa 2234-2308
# 2206 Sannosuke Hayashi 2309-2317
# 2207 Sakaru Saiga 2318-2327
# 2208 Frank Fukuyama 2328-2341
# 2209 Tomegoro Konishi 2342-2352
# 2211 Hisasuke Kitagawa 2353-2360
# 2212 Dick Noda 2361-2369
# 2213 Toshiharu Kobayashi 2370-2375
# 2214 Takashi Nasu 2376-2427
# 2215 Futo Kaita 2428-2433
# 2217 Kenzo Teramura 2434-2439
# 2218 Hiroaki Ezaki 2440-2448
# 2219 Kazuo Hinatsu 2449-2457
# 2220 Yasuo Yamashita 2458-2475
# 2221 Yasujiro Yamada 2476-2483
# 2222 Thomas Hatanaka 2484-2489
# 2223 Masao Saito 2490-2496
# 2224 Tamotsu Tohana 2497-2502
# 2225 Sato Katsumoto 2503-2509
# 2226 Tsugio Tanino 2510-2517
# 2227 Kunihide Fujimoto 2518-2530
# 2228 Kiyo Tasaka 2531-2545
# 2229 Yasujiro Kitagawa 2546-2568
# 2230 Kenji Tatebe 2569-2598

Metadata

Title

Reel C-9327
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.