Reel C-9328

Reel C-9328

Case File # Name Page Range
# 2231 Isematsu Ito 1-15
# 2232 Sakan Tateno 16-20
# 2233 Hiroji Sakamoto 21-226
# 2234 Hatsutaro Tateoka 27-35
# 2235 Kenneth Sakamoto 36-41
# 2236 Gentaro Tehara 42-143
# 2237 Toshio Nagata 144-149
# 2238 Heijiro Tehara 150-159
# 2239 Hisaji Suyehiro 160-165
# 2240 Shiro Tehara 166-175
# 2241 Torao Hirashima 176-185
# 2242 Mitsuo Terakita 186-193
# 2243 Kimie Shimozawa 194-199
# 2244 Zentaro Teramura 200-215
# 2245 Ruriko Okahashi 216-220
# 2246 Iwakichi Teranishi 221-227
# 2247 Miyoshi Kariatsumari 228-318
# 2248 Kenichi Terashita 319-335
# 2249 Yachiyo Yamamoto 336-345
# 2250 Ko Teshima 346-355
# 2251 Misao Nishizeki 356-361
# 2252 Kikuma Toda 362-403
# 2253 Isamu Seto 404-410
# 2254 Kuniharu Washimoto 411-417
# 2255 Masaru Osato 418-422
# 2257 Mosuke Shojima 423-440
# 2258 Saburo Kubota 441-452
# 2259 Kiwa Watanabe 453-459
# 2260 Susumu Fujiwara 460-512
# 2261 Naokichi Sato 513-523
# 2262 Yotaro Ikebuchi 524-534
# 2263 Sato Meigi 535-541
# 2264 Haruo Miyauchi 542-550
# 2265 Mitsugu Uchida 551-557
# 2267 Ayako Uchida 558-562
# 2268 Tsutomu Migita 563-568
# 2269 Heroshi Shimoda 569-574
# 2270 Tamotsu Uyesugi 575-588
# 2271 Shigeto Shimoda 589-594
# 2272 Mark Naganobu 595-602
# 2273 Nobuichi Shimoda 603-608
# 2274 Matsujiro Tsumoto 609-626
# 2275 Kiyoko Tatebe 627-635
# 2276 Noburo Hayashi 636-640
# 2277 Itsusaku Ito 641-648
# 2278 Masao Toyota 649-656
# 2279 Shigeru Kinoshita 657-671
# 2280 Katsumori Sameshima 672-677
# 2281 Tugime Go 678-739
# 2282 Yasuhiro Ono 740-763
# 2283 Seidayu Inouye 764-798
# 2284 Fusakichi Fujimagari 799-869
# 2285 Tamotsu Mitani 870-895
# 2286 Shizuo Mayede 896-932
# 2287 Sai Okamura 933-954
# 2288 Kenichi Isowa 955-1023
# 2289 Hiroshi Kataoka 1024-1045
# 2290 Takeo Nakata 1046-1069
# 2292 Masao Tanaka 1070-1122
# 2294 Tsuneharu Watanabe 1123-1182
# 2296 Sato Kumagai 1183-1243
# 2297 Tojuro Inamoto 1244-1259
# 2298 Saichi Shinmoto 1260-1315
# 2299 Jiro Okino 1316-1323
# 2300 Takahiko Komiyama 1324-1406
# 2301 Sueji Furukawa 1407-1416
# 2303 Tsutomu Satta 1417-1422
# 2304 Kamekichi Kobayashi 1423-1541
# 2305 Kurakichi Nagatoishi 1542-1555
# 2306 Naoto Oikawa 1556-1609
# 2307 Tadayoshi Nakamura 1610-1617
# 2308 Joji Mizuno 1618-1671
# 2309 Eiichi Okino 1672-1679
# 2310 Toshio Baba 1680-1699
# 2311 Yoshimi Kotani 1700-1706
# 2312 Miyoshi Shikaze 1707-1762
# 2313 Shihe Hirota 1763-1776
# 2314 Tadashi Noda 1777-1799
# 2315 Tanekichi Isomura 1800-1833
# 2316 Shotaro Nakamura 1834-1971

Metadata

Title

Reel C-9328
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.