Reel C-9329

Reel C-9329

Case File # Name Page Range
# 2317 Ichino Yodogawa 1-10
# 2318 Tokujiro Maikawa 11-67
# 2319 Hane Oue 68-78
# 2320 Haru Kusumi 79-86
# 2321 Muneo Miike 87-95
# 2322 Yoshigusu Wakida 96-110
# 2323 Haruo Furukawa 111-120
# 2324 Tojiro Tsuji 121-126
# 2325 Akira Muromoto 127-133
# 2326 Zentaro Arizono 134-186
# 2327 Michiko Konno 187-200
# 2328 Katsumi Tateishi 201-208
# 2329 Ichimatsu Miyawaki 209-223
# 2330 Keizo Ito 224-232
# 2331 Kouyou Okihiro 233-242
# 2332 Mankichi Nishihama 243-257
# 2333 Ichiro Shiino 258-275
# 2334 Masame Hagino 276-282
# 2335 Eigi Takeda 283-291
# 2336 Takanori Okada 292-298
# 2337 Sukeharu Nakamura 299-304
# 2338 Tokuichi Inouye 305-315
# 2339 Yasuo Yokota 316-325
# 2340 Kishigoro Tomita 326-334
# 2341 Mitsuhiko Ikegami 335-387
# 2342 Doug Muraki 388-392
# 2343 Tomio Kimura 393-398
# 2344 Toru Tsuji 399-417
# 2345 Shigeru Yasuura 418-424
# 2346 George Inouye 425-431
# 2347 Isamu Omori 432-451
# 2348 Masao Ishihara 452-458
# 2349 Kanichi Nishimura 459-465
# 2350 Ishigoro Hayakawa 466-485
# 2352 Fukuzo Okano 486-507
# 2353 Isamu Riujin 508-517
# 2354 Tazo Shintani 518-535
# 2355 Sukejiro Nakamura 536-545
# 2356 Tetsuzo Kamezawa 546-552
# 2357 Takeshi Katakami 553-558
# 2358 Katsuzo Kawaguchi 559-569
# 2359 Takeshi Hayashida 570-584
# 2360 Rynichi Yoshida 585-595
# 2361 Hiroshi Terakawa 596-608
# 2362 Kazuyoshi Maikawa 609-623
# 2363 Haruo Ohashi 624-637
# 2364 Hatsujiro Kaku 638-648
# 2365 Sojiro Nakagawa 649-665
# 2366 Shigeru Yamashita 666-671
# 2367 Seiichi Yoshida 672-678
# 2368 Kiyoshi Kawagoye 679-687
# 2369 Kannosuke Nakatsu 688-704
# 2370 Yoshio Horibe 705-713
# 2371 Tadaji Terakawa 714-731
# 2372 Minoru Murakami 732-780
# 2373 Ukichi Nishi 781-794
# 2374 Keay Homma 795-801
# 2375 Jutaro Tokunaga 802-825
# 2376 Genzaburo Kamada 826-836
# 2377 Masao Ohashi 837-869
# 2378 Morikichi Shigematsu 870-882
# 2379 Isamu Kariya 883-892
# 2380 Shigio Furukawa 893-907
# 2381 Jenichi Asahina 908-924
# 2382 Masajiro Shikatani 925-939
# 2383 Noboru Sakamoto 940-946
# 2384 Ryozo Shikatani 947-954
# 2385 Tojiro Tateishi 955-966
# 2386 Tasajiro Shikatani 967-1010
# 2387 Toshio Sakamoto 1011-1016
# 2388 Toshiro Shimizu 1017-1066
# 2389 Hiromitsu Saito 1067-1073
# 2391 Umekichi Katayama 1074-1084
# 2392 Masaighi Shinya 1085-1095
# 2393 Hisakichi Nishi 1096-1112
# 2394 Shizuo Shinya 1113-1163
# 2395 Hisakichi Tanaka 1164-1184
# 2396 Tokuzo Shimada 1185-1204
# 2397 Kichiji Urushihara 1205-1214
# 2398 Yuji Shimasaki 1215-1241
# 2399 Zentaro Aura 1242-1257
# 2400 Kimiko Shimizu 1258-1267
# 2401 Yoshimi Nobuoka 1268-1280
# 2402 Masaharu Shin 1281-1305
# 2403 Toyokichi Nakanishi 1306-1350
# 2404 Tomejiro Shinmura 1351-1365
# 2405 Gonsuke Okino 1366-1397
# 2406 Kuichi Shirakawa 1398-1405
# 2407 Masaru Kumamoto 1406-1414
# 2408 Ginchi Shishido 1415-1421
# 2410 Usuke Shishikura 1422-1457
# 2411 Yeiji Omae 1458-1463
# 2412 Zenbei Soga 1464-1488
# 2413 Shotaro Hinatsu 1489-1506
# 2414 Saiji Sugawara 1507-1517
# 2415 Tadao Hyodo 1518-1529
# 2416 Hajime Sugihara 1530-1539
# 2417 Koichi Kaminishi 1540-1592
# 2418 Yaeko Henmi 1593-1595
# 2419 Mamoru Inouye 1596-1621
# 2420 Toshio Oga 1622-1625
# 2421 Minoru Oshimo 1626-1636
# 2422 Kaneko Yamazaki 1637-1641
# 2423 George Suzuki 1642-1650
# 2424 Shizuko Katatsu 1651-1660
# 2425 Nobuo Nagasaki 1661-1668
# 2426 George Uyeda 1669-1679
# 2427 Susumu Koyama 1680-1698
# 2429 Seihei Takahashi 1699-1705
# 2431 Hiroshi Kumamoto 1706-1713
# 2432 Yukimori Yasuda 1714-1718
# 2433 Ishijiro Yoneyama 1719-1727
# 2434 Saichi Hama 1728-1741
# 2435 Mataji Fukdada 1742-1752
# 2436 Tei Uraisami 1753-1762
# 2437 Chonosuke Morishita 1763-1773
# 2438 Yoshio Aura 1774-1777
# 2439 Tameichi Murao 1778-1796
# 2440 Eiji Yamamoto 1797-1800
# 2441 Toyokichi Teranishi 1801-1827
# 2442 Susumu Tabata 1828-1831
# 2443 Bunkichi Nasu 1832-1848
# 2444 Shigeo Yamamoto 1849-1855
# 2445 Takumi Oga 1856-1859
# 2446 Bunsaburo Doki 1860-1868
# 2447 Sawako Tanaka 1869-1874
# 2448 Shige Mitsuki 1875-1882
# 2449 Masao Kawabata 1883-1886
# 2450 Masako Shinde 1887-1892
# 2451 Eizo Sameshima 1893-1896
# 2452 Kumagoro Ishibashi 1897-1908
# 2453 Kimio Shimane 1909-1912
# 2454 Hatsuyo Okada 1913-1916
# 2455 Minoru Nishikawa 1917-1920
# 2456 Shigeso Okada 1921-1924
# 2458 Shizue Yonemoto 1925-1928
# 2459 Toshio Deshima 1929-1933
# 2460 Teruko Otani 1934-1938
# 2461 Masatomo Endo 1939-1945
# 2472 Kiyomi Shiozaki 1944-1996
# 2462 Anita Nishimura 1946-1954
# 2463 Hanawaka Konaka 1955-1958
# 2464 Miyoko Kubo 1959-1965
# 2465 Tatsu Henmi 1966-1969
# 2466 Yaeko Nishi 1970-1973
# 2467 Katsumi Uyede 1974-1977
# 2468 Kimiko Katayama 1978-1981
# 2469 Toyo Henmi 1982-1985
# 2470 Sumie Mukai 1986-1989
# 2471 Shigeo Hirai 1990-1993
# 2473 Ren Takashima 1997-2000
# 2474 Fusayo Okamoto 2001-2006
# 2476 Sakino Shimono 2007-2011
# 2477 Takeo Ohashi 2012-2014
# 2478 Masanobu Haraguchi 2015-2020
# 2479 Yutaka Tanabe 2021-2026
# 2480 Mieko Terashima 2027-2034
# 2481 Tadashi Kondo 2035-2052
# 2482 Teizo Kishi 2053-2059
# 2483 Masatoshi Koga 2060-2064
# 2484 Kiyoko Kojima 2065-2069
# 2485 Akira Kato 2070-2073
# 2486 Hatsuyo Yamamoto 2074-2079
# 2487 Joseph Takashima 2080-2083
# 2488 Kiichi Nakano 2084-2094
# 2489 Sotaro Nakatsuka 2095-2135
# 2490 Genjiro Kimura 2136-2140
# 2491 Satoru Nozuye 2141-2144
# 2493 James Takashima 2145-2149
# 2494 Matsutaro Sugiyama 2150-2155
# 2495 Tomasabuto Tateishi 2156-2159
# 2496 Shichitaro Suguro 2160-2176
# 2497 Takeo Nishimura 2177-2180
# 2498 Hirochika Sumi 2181-2193
# 2500 Tomi Sumi 2194-2203
# 2501 Sukeyemon Imabeppu 2204-2219
# 2502 Chojiro Sumida 2220-2233
# 2503 Natsu Imabeppu 2234-2239
# 2504 Hideka Suyehiro 2240-2250
# 2505 Eiji Kawano 2251-2254
# 2506 Shizu Suzuki 2255-2263
# 2507 Tatsuo Teranishi 2264-2269
# 2508 Rozuko Suzuki 2270-2279
# 2509 Koma Hirano 2280-2283
# 2510 Yoshikazu Suzuki 2284-2306
# 2511 Takematsu Yasui 2307-2323
# 2512 Kaichi Tabata 2324-2333
# 2513 Kiyoshi Mori 2334-2337
# 2514 Shinahei Takagi 2338-2351
# 2515 Yukio Mizuguchi 2352-2355
# 2516 Hisao Takahashi 2356-2367
# 2517 Eiichi Tanino 2368-2371
# 2518 Yoshi Takahashi 2372-2385
# 2519 Matsu Tabuchi 2386-2390
# 2520 Saburo Takahashi 2391-2402
# 2521 Umeno Kubo 2403-2415
# 2522 Kazuo Takamatsu 2416-2426
# 2523 Torakichi Kanda 2427-2430
# 2524 Sadakichi Takamatsu 2431-2454
# 2525 Takehachi Mitsunaga 2455-2506

Metadata

Title

Reel C-9329
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.