Custodian Case Files: Reel C-9333

Custodian Case Files: Reel C-9333

Case File # Name Page Range
# 3002 Tami Nishikawa 1-5
# 3003 Isoji Yamashita 6-13
# 3004 Chizuko Sawa 14-20
# 3005 Yoshiharu Fujioka 21-26
# 3006 Shouemon Yamada 27-81
# 3007 Isamu Matsugu 82-86
# 3008 Usaburo Sawa 87-93
# 3009 Kitoshi Koyanagi 94-98
# 3010 Toshio Mukaida 99-103
# 3011 Masuo Koyanagi 104-108
# 3012 Iwami Sameshima 109-116
# 3013 Tsutomu Fukushima 117-123
# 3014 Fumio Yamada 124-128
# 3015 Shinzo Matsui 129-143
# 3016 Yoshio Ikeda 144-155
# 3017 Richard Kuwabara 156-165
# 3018 Otsujiro Shigemi 166-179
# 3019 George Saito 180-185
# 3020 Yuriko Sugimoto 186-190
# 3021 Yoichi Yasui 191-208
# 3022 Nobu Tokuyasu 209-218
# 3023 Isamu Yamamoto 219-223
# 3024 Masaji Fukuda 224-239
# 3025 Shigetaro Kagawa 240-271
# 3026 Takeo Yoshida 272-290
# 3027 Kiyo Yamada 291-296
# 3028 Noriyoshi Takata 297-302
# 3029 Susumu Fukushima 303-308
# 3030 Eizo Hayashi 309-332
# 3031 Tai Taniwa 333-347
# 3032 Toshichi Miki 348-378
# 3033 George Hotta 379-389
# 3034 Jinsaku Hamanaka 390-394
# 3035 Giichiro Kodaira 395-406
# 3036 Suaki Uchiyama 407-431
# 3037 Yukio Maeda 432-443
# 3038 Hajime Chiya 444-454
# 3039 Shigeo Tabe 455-475
# 3040 Tomokichi Kimura 476-491
# 3041 Toshihiro Watanabe 492-502
# 3042 Yoshizo Nishi 503-525
# 3043 Toichi Nakao 526-543
# 3044 Kikuyo Hamawaki 544-554
# 3045 Asaichi Miyamoto 555-590
# 3046 Takakazu Yamada 591-598
# 3047 Susumu Hotta 599-612
# 3048 Masao Matsui 613-620
# 3049 Seikijiro Kumamoto 621-637
# 3050 Yoshio Matsui 638-660
# 3052 Ryota Ebata 661-668
# 3053 Kensaburo Nagata 669-674
# 3054 Masajiro Kimura 675-711
# 3055 Eijiro Nishida 712-717
# 3056 Kazuo Nakagawa 718-746
# 3057 Tomekichi Hikida 747-769
# 3058 Toshihiko Sugiman 770-774
# 3059 Kanao Kimura 775-780
# 3060 Emi Sugamori 781-783
# 3061 Rin Nakashima 784-804
# 3062 Zenichi Irizawa 805-807
# 3063 Noboru Nakashima 808-813
# 3064 Koichi Nakata 814-816
# 3065 Taro Shimane 817-831
# 3066 Kyutaro Yuyama 832-834
# 3067 Kyo Shimane 835-853
# 3068 Tsunejiro Hirai 854-856
# 3069 Soyo Kawasoye 857-864
# 3070 Tokujiro Shimomura 865-868
# 3071 Masao Nomura 869-911
# 3072 Jisaburo Mizuta 912-918
# 3073 Toshizo Suzuki 919-932
# 3074 Chosaku Kado 933-935
# 3075 Yoshigoro Kawaguchi 936-952
# 3076 Masajiro Honkawa 953-1015
# 3077 Genei Ebata 1016-1032
# 3078 Fumiko Kitamura 1033-1035
# 3079 Shigeyuki Tomonada 1036-1082
# 3080 Hichisaburo Sugihara 1083-1085
# 3081 Reiso Okada 1086-1092
# 3082 Sutejiro Watanabe 1093-1098
# 3083 Eichi Kitagawa 1099-1103
# 3085 Yuzo Sakamoto 1104-1113
# 3087 Naoyuki Fukumoto 1114-1119
# 3088 Kihei Niishiro 1120-1122
# 3089 Masatsugu Hayashi 1123-1135
# 3091 Kitaro Sakamoto 1136-1142
# 3092 Kiyoko Shin 1143-1147
# 3093 Kiyoto Shigehiro 1148-1152
# 3094 Toshio Sakauye 1153-1155
# 3095 Mitsuo Nishiguchi 1156-1161
# 3096 Kunijiro Mori 1162-1169
# 3097 Katsumi Eto 1170-1178
# 3098 Soichi Mizoguchi 1179-1182
# 3099 Yone Takaoka 1183-1190
# 3100 Takeshi Nishino 1191-1195
# 3101 Kikuyo Nishimoto 1196-1201
# 3102 Susumu Nishino 1202-1205
# 3103 Iji Takeda 1206-1211
# 3105 Yoshi Takeda 1212-1217
# 3106 Yonokichi Hayashi 1218-1286
# 3107 Kazuo Kinoshita 1287-1317
# 3108 Yomishi Kato 1318-1332
# 3109 Hideo Nishimoto 1333-1341
# 3110 Moichi Omae 1342-1345
# 3111 Joji Takeda 1346-1350
# 3112 Yohichi Kikuchi 1351-1376
# 3113 Munio Takeda 1377-1386
# 3114 Rokumatsu Tanaka 1387-1410
# 3115 Tsuraye Eto 1411-1416
# 3116 Takejiro Ode 1417-1432
# 3117 Fumiye Mochizuki 1433-1441
# 3118 Masanao Kasho 1442-1459
# 3119 Teruzo Nagura 1460-1477
# 3120 Yukiko Kitagawa 1478-1485
# 3121 Shigeo Furukawa 1486-1516
# 3123 Noboru Yoshida 1517-1522
# 3124 Kosaku Yamanobe 1523-1548
# 3125 Fumio Kuramoto 1549-1570
# 3127 Ken Hotta 1571-1578
# 3128 Hisashi Fukuda 1579-1584
# 3129 Kunizo Yoshida 1585-1591
# 3130 Genkichi Nishihama 1592-1602
# 3131 Ryota Kawasaki 1603-1607
# 3133 Ryutaro Tsuji 1608-1676
# 3134 Matsujiro Takano 1677-1680
# 3135 Shinshichi Takahashi 1681-1690
# 3136 Masazo Tanaka 1691-1695
# 3137 Tsutomu Fujimoto 1696-1702
# 3138 Tsutomu Nishino 1703-1709
# 3139 Shinsuke Uchikata 1710-1715
# 3140 Kumakichi Miyauchi 1716-1721
# 3141 Kisaburo Urata 1722-1730
# 3142 Hisataro Ohira 1731-1734
# 3143 Kiyo Mizuno 1735-1742
# 3144 Masaji Kondo 1743-1747
# 3145 Toshio Okuhara 1748-1755
# 3146 Manjiro Miyagishima 1756-1759
# 3148 Kanematsu Fujimoto 1760-1765
# 3149 Senji Sasaki 1766-1791
# 3150 Kiyoshi Ikuta 1792-1798
# 3151 Ichiro Saito 1799-1805
# 3152 Kosho Kawamoto 1806-1809
# 3154 Ritsu Matsumoto 1810-1814
# 3155 Hideo Hori 1815-1822
# 3156 Koichiro Takagaki 1823-1826
# 3157 Tatsushiro Matsubara 1827-1840
# 3158 Moto Mizuyabu 1841-1845
# 3159 Naoichi Ono 1846-1858
# 3160 Fumiyo Mizuyabu 1859-1863
# 3161 Masaji Abe 1864-1871
# 3163 Takao Fujimoto 1872-1881
# 3164 Toyokichi Shiozaki 1882-1888
# 3165 Motoshige Tokiwa 1889-1894
# 3166 Masu Yoshida 1895-1900
# 3167 Yokishi Furumoto 1901-1912
# 3168 Fukuya Tanino 1913-1916
# 3169 Kanao Nishi 1917-1952
# 3170 Masae Tanino 1953-1957
# 3172 Sani Nakayama 1958-1963
# 3173 Hideo Yamada 1964-1973
# 3174 Masato Hattori 1974-1977
# 3175 Kaneo Nagata 1978-1987
# 3176 Fuyo Chockiku Kai 1988-2011
# 3177 Kaneshiro Nakatsu 2012-2033
# 3178 Ai Kakatsu 2034-2038
# 3179 Masato Adachi 2039-2048
# 3180 Hide Maede 2049-2054
# 3181 Moriyasu Higa 2055-2064
# 3183 Zenji Matsugu 2065-2071
# 3184 Tsuchiya Yasaku 2072-2076
# 3185 Hochizo Omura 2077-2090
# 3186 Fukumatsu Uyeoka 2091-2097
# 3187 Seisuke Okazaki 2098-2104
# 3188 Tamaye Kawaguchi 2105-2109
# 3189 Shigeru Oue 2110-2114
# 3190 Rikihiro Nishimura 2115-2118
# 3191 Shigeru Morimoto 2119-2146
# 3192 Naotaka Aihoshi 2147-2149
# 3193 Kazuhisa Umakoshi 2150-2157
# 3194 Midori Kanaya 2158-2163
# 3195 Yosojiro Ono 2164-2169
# 3196 Yukie Nomura 2170-2180
# 3197 Joe Akiyama 2181-2185
# 3198 Fuji Shibata 2186-2194
# 3199 Shigemichi Ashikawa 2195-2207
# 3200 Fumiyo Shibata 2208-2213
# 3201 Takeji Wakisaka 2214-2220
# 3202 Fumie Shiozaki 2221-2227
# 3203 Isamu Shimura 2228-2232
# 3204 Yoshie Shiosaki 2233-2238
# 3205 Denkichi Machida 2239-2491

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9333
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.