Reel C-9332

Reel C-9332

Case File # Name Page Range
# 2868 Ryo Kuramoto 1-5
# 2869 Kwanichi Sasaki 6-105
# 2870 Ukichi Ogura 106-126
# 2871 Kinu Shigehiro 127-187
# 2872 Seitaro Mizokami 188-201
# 2873 Tomosuke Shimomura 202-251
# 2874 Shiro Matsumota 252-262
# 2875 Eiji Tashiro 263-360
# 2876 Nobuko Miyamoto 361-374
# 2877 Iwasuke Tateyama 375-485
# 2878 Yoneichi Mio 486-523
# 2879 Kin Yahiro 524-615
# 2880 Akira Sogawa 616-621
# 2881 Tokuzo Yako 622-660
# 2882 Yoshio Sugiyama 661-666
# 2883 Kiyo Ogawa 667-761
# 2884 Kohei Sogawa 762-769
# 2885 Tsuneichiro Koga 770-824
# 2886 Kinu Abe 825-834
# 2887 Masutaro Seto 835-882
# 2888 Kazumi Kawaguchi 883-889
# 2889 Asajiro Kinoshita 890-938
# 2890 Mitsuji Nakamura 939-945
# 2891 Masao Nishi 946-954
# 2892 Minoru Takada 955-964
# 2893 Takao Uyeda 965-970
# 2894 Gengo Nishimura 971-981
# 2895 Shinichi Ito 982-993
# 2896 Juichi Sekine 994-1007
# 2897 Emy Nakashima 1008-1014
# 2898 Toyozo Yoshida 1015-1027
# 2899 Hanako Sasaki 1028-1045
# 2900 Heigoro Matsuno 1046-1064
# 2901 Heichi Sasaki 1065-1071
# 2902 Tatsuya Tanaka 1072-1081
# 2903 Michiho Urata 1082-1093
# 2904 Shoji Minamide 1094-1099
# 2905 Mitsunobu Tanino 1100-1106
# 2906 Taru Takayesu 1107-1113
# 2907 Susumu Tanino 1114-1119
# 2908 Kuni Ikeda 1120-1125
# 2909 Frances Sato 1126-1135
# 2910 Hide Tsujita 1136-1141
# 2911 Shigeaki Konishi 1142-1148
# 2912 Fumi Nagata 1149-1154
# 2913 Momi Takashita 1155-1161
# 2914 Hatsu Yamada 1162-1167
# 2915 Kiichiro Shirakawa 1168-1204
# 2916 Haru Mukaida 1205-1209
# 2917 Kuniko Shirakawa 1210-1214
# 2918 Kikuye Ito 1215-1220
# 2919 Fusako Fune 1221-1231
# 2920 Hideo Kitagawa 1232-1237
# 2921 Koji Tasaka 1238-1245
# 2922 Sakae Fujiwara 1246-1251
# 2923 Mitsue Tasaka 1252-1257
# 2924 Moichi Kosaka 1258-1303
# 2925 Yasugoro Tokuyasu 1304-1357
# 2926 Sachiko Katakami 1358-1362
# 2927 Iko Tasaka 1363-1369
# 2928 Yasuno Katakami 1370-1375
# 2929 Masue Ise 1376-1389
# 2930 Moi Taniguchi 1390-1396
# 2931 Teizo Mitsuishi 1397-1411
# 2932 Gisaburo Kato 1412-1423
# 2933 Seizo Higo 1424-1442
# 2934 Keizo Sameshima 1443-1454
# 2936 Nobuichi Takeyasu 1456-1481
# 2937 Kazuo Takasaki 1482-1501
# 2938 Yoshi Kosaka 1502-1520
# 2939 Tsutae Nomura 1521-1531
# 2940 Hideko Kosaka 1532-1536
# 2941 Shizuko Hashimoto 1537-1548
# 2942 Gorge Kosaka 1549-1554
# 2943 Sansuke Akizuki 1555-1561
# 2944 Ben Kosaka 1562-1569
# 2945 Sahachi Miyashita 1570-1592
# 2946 Nobuo Yamada 1593-1599
# 2947 Ayako Nakamura 1600-1616
# 2948 Saneyoshi Ikeda 1617-1623
# 2949 Gen Miki 1624-1628
# 2950 Ihei Ono 1629-1632
# 2951 Yoshio Oikawa 1633-1638
# 2952 Takahashi Omae 1639-1642
# 2953 Kiyome Nozaki 1643-1649
# 2954 Hisao Kurisu 1650-1652
# 2955 Nobuo Kamitomo 1653-1659
# 2956 Sanjiro Ono 1660-1662
# 2957 Jin Masuda 1663-1670
# 2958 Edward Ide 1671-1673
# 2959 Soichiro Takemura 1674-1685
# 2960 Jiro Watanabe 1686-1688
# 2961 Takashi Towata 1689-1695
# 2962 Heigoro Tanabe 1696-1701
# 2963 Mitsunobu Kumano 1702-1710
# 2964 Tamaye Sawada 1711-1713
# 2965 Kameo Kumano 1714-1722
# 2966 Giichi Shono 1723-1725
# 2967 Akira Matsumoto 1726-1734
# 2968 Hide Iwamoto 1735-1739
# 2969 Kazuo Nishimoto 1740-1753
# 2970 Shiro Miki 1754-1756
# 2971 Kaichiro Nagata 1757-1765
# 2972 Haruko Yokota 1766-1768
# 2973 Yoshio Higuchi 1769-1777
# 2974 Kumi Wada 1778-1782
# 2975 Chonosuke Nishimoto 1783-1790
# 2976 Wai Sameshima 1791-1797
# 2977 Tomokazu Yamamoto 1798-1854
# 2978 Hisae Shigemi 1855-1858
# 2979 Johachi Seko 1859-1864
# 2980 Hiroshi Haruta 1865-1869
# 2982 Shigeshi Fukushima 1870-1872
# 2983 James Shimizu 1873-1880
# 2984 Takeo Morimoto 1881-1883
# 2985 Harry Adachi 1884-1901
# 2986 Hisashi Koyanagi 1902-1904
# 2987 Hideo Takeda 1905-1918
# 2988 Toshi Fukushima 1919-1921
# 2989 Kiyo Nagata 1922-1931
# 2990 Kido Tabuchi 1932-1935
# 2991 Sanya Kitamura 1936-1940
# 2992 Hiheyo Nogami 1941-1943
# 2993 Sadaroku Nakamura 1944-1961
# 2994 Ihei Yamada 1962-1975
# 2995 Katsushige Oikawa 1976-1981
# 2996 Taiji Inose 1982-1985
# 2997 Teruo Adachi 1986-1990
# 2998 Masaye Itaya 1991-1993
# 2999 Goji Suzuki 1994-1999
# 3000 Kazue Omori 2000-2020

Metadata

Title

Reel C-9332
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.