Reel C-9331

Reel C-9331

Case File # Name Page Range
# 2778 Haru Yamamoto 1-14
# 2779 Tokiye Tamemoto 15-20
# 2780 Kakichi Tanaka 21-29
# 2781 Keizo Hayashi 30-38
# 2782 Yoshiaki Tanaka 39-44
# 2783 Keisuke Ozawa 45-185
# 2784 Sadamichi Maihara 186-197
# 2786 Kiku Shimoda 198-207
# 2787 Masanori Sogawa 208-217
# 2788 Yukio Shimoda 218-223
# 2789 Nakataro Matsubayashi 224-236
# 2790 Kichijiro Hashimoto 237-276
# 2792 Fuji Tsumura 277-293
# 2793 Isami Yamada 294-303
# 2794 Tai Sato 304-311
# 2795 Shunsuke Takatsu 312-329
# 2796 Kanji Kimura 330-343
# 2797 Jisaburo Shimizu 344-463
# 2798 Yaeko Doi 464-471
# 2799 Makichi Sakiyama 472-487
# 2800 Kino Doi 488-494
# 2801 Masaharu Oyama 495-500
# 2802 Yoshikazu Nishimura 501-508
# 2803 Sakae Nishino 509-514
# 2804 Johnny Ito 515-523
# 2805 Shigeo Hatanaka 524-533
# 2806 Kiyoshi Tatsumi 534-538
# 2807 Yeizio Tanaka 539-547
# 2808 Sadao Matsui 548-565
# 2809 Eiji Morizawa 566-570
# 2810 Keigo Inouye 571-576
# 2811 Shigeo Kato 577-581
# 2812 Katsunosuke Negoro 581-590
# 2813 Kazuo Ichiyen 591-597
# 2814 Sanya Tanaka 598-609
# 2815 Tsugio Iwasaki 610-625
# 2817 Hajime Nakawatase 626-630
# 2818 Shigeyuki Murakami 631-639
# 2819 Naojiro Oya 640-647
# 2820 Tsunematsu Atagi 648-666
# 2821 Hitoshi Oya 667-678
# 2822 Masamitsu Oyama 679-686
# 2823 Yoshio Teshima 687-703
# 2824 Hisao Kondo 704-720
# 2825 Tazo Nose 721-727
# 2826 Takeshi Sugai 728-736
# 2827 Masaki Fukui 737-743
# 2828 Yoshio Arai 744-752
# 2829 Eiso Fukui 753-758
# 2830 Tetsuzo Matsumura 759-829
# 2831 Fred Nishikawa 830-885
# 2832 Otokichi Kawaguchi 886-897
# 2833 Eiroku Nakamura 898-908
# 2834 Ushizo Sakurada 909-918
# 2835 Kankichi Onagi 919-952
# 2836 Katsusaburo Fukunaga 953-974
# 2837 Kazuo Okano 975-1032
# 2838 Yukiharu Tadokoro 1033-1043
# 2839 Fumi Odaguchi 1044-1081
# 2840 Mitsuhiko Iwasaki 1082-1096
# 2841 Rokutaro Ide 1097-1190
# 2842 Masaki Fujiwara 1191-1198
# 2843 Eichi Odaguchi 1199-1248
# 2844 Fujio Yoshimoto 1249-1272
# 2845 Hiroyuki Asano 1273-1278
# 2846 Genya Yada 1279-1293
# 2847 Tetsuta Shishida 1294-1307
# 2848 Jack Takayesu 1308-1316
# 2849 Toshio Yamamoto 1317-1323
# 2850 Tsumoru Hanada 1324-1350
# 2851 Katsumi Fukami 1351-1407
# 2852 Michio Tomita 1408-1445
# 2853 Ruiichi Hashimoto 1446-1505
# 2855 Francis Hattori 1506-1570
# 2856 Katsushi Kumagai 1571-1584
# 2857 Sumi Hattori 1585-1657
# 2858 Kantaro Suyehiro 1658-1692
# 2859 Kiyoji Kato 1692-1822
# 2860 Genkichi Goto 1823-1909
# 2861 Toyoki Moriyama 1910-2077
# 2862 Asa Adachi 2078-2125
# 2863 Taichiro Nishi 2126-2208
# 2864 Katsube Fukami 2209-2284
# 2865 Kiyushi Nijiyama 2285-2397
# 2866 Hiroshi Okuda 2398-2405
# 2867 Keitaro Saito 2406-2472

Metadata

Title

Reel C-9331
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.