Reel C-9365

Reel C-9365

Case File # Name Page Range
# 6410 Tatsue Ibuki 1-6
# 6411 Hatsu Matsushita 7-12
# 6412 Shizuo Ibuki 13-17
# 6413 Toshie Fudemoto 18-23
# 6414 Kanaye Nakamura 24-28
# 6415 Isono Nakayama 29-35
# 6416 Fumiyo Hosaki 36-40
# 6417 Tsuma Hosaki 41-53
# 6418 Sumiye Hosaki 54-57
# 6419 Yaeko Hamaguchi 58-65
# 6420 Misao Hosaki 66-69
# 6421 Nobuo Matsumoto 70-77
# 6422 Kazuo Hamamura 78-88
# 6423 Natsuyoshi Hamamura 89-97
# 6424 Fumie Hikida 98-103
# 6425 Nui Yuasa 104-122
# 6426 Inosuke Fukushima 123-135
# 6427 Shigeko Teranishi 136-141
# 6428 Okiwa Umemura 142-151
# 6429 Nobu Oye 152-193
# 6430 Yaichi Sakai 194-235
# 6431 Bunzo Sakumoto 236-281
# 6432 Taira Sakamoto 282-300
# 6433 Tomekichi Hashimoto 301-330
# 6434 Sanosuke Kuroyama 331-361
# 6435 Aiko Hashimoto 362-368
# 6436 Tsurue Hamaguchi 369-379
# 6437 Hanako Mori 380-387
# 6438 Moto Suzuki 388-428
# 6439 Tokiko Kishi 429-435
# 6440 Yone Kurahashi 436-444
# 6441 Sanji Mayegawa 445-476
# 6442 Masaji Nakade 477-483
# 6443 Harue Matsushita 484-509
# 6444 Mine Okano 510-537
# 6446 Toki Urase 538-564
# 6447 Miyoko Uraisami 565-590
# 6448 Shizue Miyazaki 591-605
# 6449 Tome Hori 606-621
# 6450 Masaharu Ogawa 622-679
# 6451 Yoshiko Oda 680-686
# 6452 Takeo Oda 687-707
# 6453 Kenji Mukai 708-722
# 6454 Hatsu Teranishi 723-732
# 6455 Isamu Hashimoto 733-739
# 6456 Eiji Hori 740-762
# 6457 Tetsuichiro Nomi 763-813
# 6458 Masao Takeda 814-819
# 6459 Kaname Izumi 820-839
# 6460 Sunao Izumi 840-844
# 6461 Risaburo Miyagishima 845-859
# 6463 Kinichi Kuwabara 860-864
# 6464 Masao Baba 865-875
# 6465 Sei Nagami 876-904
# 6466 Tadeo Kuraba 905-909
# 6467 Takeo Hoita 910-914
# 6468 Haruko Tanouye 915-919
# 6469 Tameziro Naruo 920-970
# 6471 Kanamitsu Migaku 971-1029
# 6472 Mina Arikado 1030-1034
# 6473 Fumi Makimoto 1035-1041
# 6474 Hitoshi Okada 1042-1108
# 6475 Setsuko Kawaguchi 1109-1113
# 6476 Hiromi Asaka 1114-1126
# 6477 Sumiko Doi 1127-1137
# 6478 Toyomi Onizaki 1138-1150
# 6479 Tatsujiro Deguchi 1151-1167
# 6480 Isumi Kaiura 1168-1181
# 6481 Kotane Kojima 1182-1204
# 6482 Sadano Harufuji 1205-1223
# 6483 Yoshihiro Suyama 1224-1233
# 6484 Tsugino Kawaguchi 1234-1242
# 6485 Shisaburo Fujioka 1243-1259
# 6486 Shigeo Kawaguchi 1260-1301
# 6487 Masasaki Tsuruoka 1302-1306
# 6488 Shirau Obara 1307-1334
# 6489 Sakae Okuda 1335-1339
# 6490 Masayuki Kumabe 1340-1376
# 6491 Takako Iwasa 1377-1382
# 6492 Shigeru Kiyono 1383-1422
# 6493 Utako Kiyono 1423-1433
# 6494 Toshiko Obara 1434-1440
# 6495 Masako Iwasa 1441-1446
# 6496 Yoshi Iwasa 1447-1453
# 6497 Miyoshi Kimoto 1454-1459
# 6498 Yonekichi Yoshida 1460-1520
# 6499 Suki Murakami 1521-1531
# 6500 Mineo Masuda 1532-1536
# 6501 Shiro Masuda 1537-1541
# 6502 Iwao Masuda 1542-1549
# 6503 Haruye Kishimoto 1550-1554
# 6504 Yuriko Kishimoto 1555-1559
# 6505 Emiko Kishimoto 1560-1564
# 6506 Yo Kishimoto 1565-1569
# 6507 Kimiko Murakami 1570-1580
# 6508 Takashi Kamura 1581-1588
# 6509 Fujino Tabata 1589-1589
# 6510 Hisakichi Kurisu 1599-1620
# 6511 Misao Nonomuro 1621-1635
# 6512 Chiyo Yamamoto 1636-1646
# 6513 Yujiro Yasuda 1647-1654
# 6514 Nami Yasuda 1655-1705
# 6515 Tamaye Kamada 1706-1711
# 6516 Harue Tsunokawa 1712-1719
# 6517 Haru Endo 1720-1728
# 6521 Tsuru Yamamoto 1728-1766
# 6518 Yone Imamoto 1729-1740
# 6519 Matsu Fujino 1741-1750
# 6520 Iwajiro Yamaguchi 1751-1757
# 6522 Suye Iwasaki 1767-1775
# 6523 Zenkichi Taguchi 1776-1782
# 6524 Hironobu Moriyama 1783-1797
# 6525 Miyoko Kitamura 1798-1804
# 6526 Gunji Nakamachi 1805-1853
# 6527 Chika Fukui 1854-1875
# 6528 Yoshiko Honmura 1876-1884
# 6529 Masano Honmura 1885-1892
# 6530 Umeno Nomura 1893-1899
# 6531 Kinu Wakayama 1900-1944
# 6532 Jimmy Sano 1945-1956
# 6533 Torahiko Motomura 1957-1980
# 6534 Fumi Yamaga 1981-1986
# 6535 Kazuo Yokoyama 1987-1992
# 6536 Yoshio Yamashita 1993-1998
# 6537 Toshiko Yamashita 1999-2005
# 6538 Shigeo Yamashita 2006-2011
# 6539 Masuzo Ebisuzaki 2012-2095
# 6540 Haruko Tanigami 2096-2100
# 6541 Moriharu Tanigami 2101-2116
# 6542 Tomiye Tanigami 2117-2168
# 6543 Moriji Tanigami 2169-2244
# 6544 Seitaro Matsumura 2245-2340
# 6545 Ume Matsumura 2341-2387
# 6546 Yeikichi Matsumura 2388-2421
# 6547 Fujino Sakiyama 2422-2429
# 6548 Toshio Sameshima 2430-2537

Metadata

Title

Reel C-9365
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.