Reel C-9364

Reel C-9364

Case File # Name Page Range
# 6084 Sakie Nakane 1-6
# 6085 Yoshie Nakane 7-12
# 6086 Risa Nakane 13-18
# 6087 Yone Yamamoto 19-24
# 6088 Teruko Yamamoto 25-30
# 6089 Shigeko Yamamoto 31-36
# 6090 Yoshimi Yoshimoto 37-42
# 6091 Kiyoshi Yamanaka 43-51
# 6092 Sumiye Omotani 52-57
# 6093 Choichiro Hamaguchi 58-81
# 6094 Sayono Kawabata 82-86
# 6095 Masao Yamamoto 87-116
# 6096 Shin Endo 117-124
# 6097 Noboru Motomura 123-128
# 6098 Tsunekichi Nakahara 129-134
# 6099 Kumajiro Matsumura 135-139
# 6100 Matsue Sano 140-143
# 6101 Jiki Motomura 144-148
# 6102 Yoshio Motomura 149-153
# 6103 Tatsuye Motomura 154-158
# 6104 Ritsuko Utsunomiya 159-163
# 6105 Kaoru Hayami 164-167
# 6106 Toyo Yamaga 168-173
# 6107 Shingi Yamaga 174-178
# 6108 Kazuko Yamaga 179-182
# 6109 Towa Kakumasu 183-188
# 6110 Fusae Ooka 189-196
# 6111 Moto Yokoyama 197-202
# 6112 Mitsuru Oye 203-210
# 6113 Toshiharu Sameshima 211-222
# 6114 Harushi Tanigami 223-228
# 6115 Tomiko Tanigami 229-234
# 6116 Fusae Furuya 235-238
# 6117 Sadako Furuya 239-258
# 6118 Yasuo Fujisawa 259-262
# 6119 Naka Taniwa 263-270
# 6120 Shizuka Okada 271-274
# 6121 Ayako Yamasaki 275-278
# 6122 Shizu Eguchi 279-283
# 6123 Sekizo Nomura 284-293
# 6124 Nobuko Okano 294-303
# 6125 Ritsuji Uyeno 304-309
# 6126 Chiyo Kusuda 310-314
# 6127 Sue Kawabe 315-319
# 6128 Yoshiye Takashima 320-331
# 6129 Mitsue Suenaga 332-336
# 6130 Sumiko Yoshida 337-340
# 6131 Toshiko Suenaga 341-345
# 6132 Yoshikazu Tsuji 346-351
# 6133 Kume Yoshida 352-355
# 6134 Shizuyo Nakagawa 356-377
# 6135 Mino Uchida 378-397
# 6137 Claire Sano 404-408
# 6138 Emiko Sano 409-413
# 6139 Kikuye Amano 414-418
# 6140 Asako Fukumura 419-422
# 6141 Suye Amemori 423-428
# 6142 Yaeko Fujimoto 429-433
# 6143 Haruye Amemori 434-441
# 6144 Hana Fukumura 442-445
# 6145 Fumiko Iwasaki 446-449
# 6146 Fumiko Izumi 450-453
# 6147 Suki Asano 454-458
# 6148 Sumiyo Nishioka 459-464
# 6149 Yaye Aoki 465-478
# 6150 Taki Shigematsu 479-483
# 6151 Yukiko Ito 484-491
# 6152 Rui Abe 492-497
# 6153 Yukie Iijima 498-504
# 6154 Kome Nagasaki 505-508
# 6155 Kazue Tamura 509-526
# 6156 Fumiko Yoshida 527-531
# 6158 Nobu Yamaguchi 532-536
# 6159 Tsuru Miyazaki 537-548
# 6160 Kinu Miki 549-554
# 6161 Gunji Tada 555-587
# 6162 Masa Nakai 588-591
# 6163 Tatsu Osawa 592-627
# 6164 Chiyo Asano 628-632
# 6165 Yoneko Uno 633-636
# 6166 Yaeko Urano 637-640
# 6167 Mitsuye Tainaka 641-645
# 6168 Hisae Otsuki 646-651
# 6169 Yukiyo Tasaka 652-662
# 6170 Haruye Tasaka 663-667
# 6171 Fumiye Kanai 668-671
# 6172 Shizue Naga 672-677
# 6173 Takao Sato 678-684
# 6174 Matsuko Kazuta 685-688
# 6175 Kisano Hikida 689-692
# 6176 Yoshio Hikida 693-696
# 6177 Yaeko Teranishi 697-703
# 6178 Tamie Hamanishi 704-708
# 6179 Kaoru Tsumagari 709-712
# 6180 Kanejo Umekita 713-717
# 6181 Misako Furutani 718-721
# 6182 Yoshiko Hirose 722-725
# 6183 Kiyoko Mukai 726-754
# 6184 Kimiko Sato 755-759
# 6185 Kuichi Murata 760-764
# 6186 Hatsuye Higo 765-768
# 6187 Shizuko Kawata 769-772
# 6188 Shizuyo Murata 773-776
# 6189 Sayoko Suzuki 777-781
# 6190 Hashime Taguchi 782-785
# 6191 Mitsue Takahashi 786-789
# 6192 Haruto Takayama 790-796
# 6193 Kiyo Kadonaga 797-800
# 6194 Sumiko Adachi 801-825
# 6195 Setsu Kadonaga 826-829
# 6196 Yoshino Matsumoto 830-839
# 6197 Haru Tsumoto 840-845
# 6198 Misao Maikawa 846-851
# 6199 Sute Omotani 852-856
# 6200 Koyoshi Maikawa 857-860
# 6201 Sae Minamimaye 861-865
# 6202 Kimiye Minamimaye 866-870
# 6203 Kikue Oseki 871-875
# 6204 Tomi Oseki 876-880
# 6205 Kanjiro Teshima 881-887
# 6206 Shigeko Mura 888-892
# 6207 Tomi Kano 893-897
# 6208 Annie Endo 898-902
# 6210 Seiichi Okamoto 903-908
# 6211 Shio Nakagawa 909-914
# 6212 Sumiko Nakagawa 915-920
# 6213 Gin Shoji 921-928
# 6214 Sakae Shoji 929-934
# 6215 Michio Kishiuchi 935-943
# 6216 Tane Kishiuchi 944-949
# 6217 Chiyoko Mizuno 950-954
# 6218 Tomiko Mizuno 955-958
# 6219 Katsuko Yodogawa 959-962
# 6220 Teruko Yodokawa 963-966
# 6221 Kiyoe Nakano 967-972
# 6222 Tsuruko Nakano 973-982
# 6223 Yasuno Nakano 983-990
# 6224 Yaeko Nakanishi 991-1002
# 6225 Fuku Sakiyama 1003-1018
# 6226 Aiko Sakiyama 1019-1022
# 6227 Mome Sakiyama 1023-1026
# 6228 Yoshie Yoshida 1027-1030
# 6229 Tsuyako Yoshida 1031-1034
# 6230 Shigekazu Hayashi 1035-1038
# 6231 Fumie Hayashi 1039-1042
# 6232 Chieko Shimono 1043-1050
# 6233 Chikuo Okamoto 1051-1054
# 6234 Minako Nishi 1055-1058
# 6235 Sawae Nishikihama 1059-1062
# 6236 Yuriko Shigematsu 1063-1073
# 6237 Shio Hikida 1074-1076
# 6238 Sueko Hikida 1077-1080
# 6239 Tazu Hikida 1081-1084
# 6240 Yukie Hikida 1085-1088
# 6241 Kojiro Hikida 1089-1114
# 6242 Kinue Hikida 1115-1118
# 6243 Emiko Hirose 1119-1123
# 6244 Asako Hirose 1124-1128
# 6245 Tadakazu Osawa 1129-1132
# 6246 Saburo Hayashi 1133-1138
# 6247 Masaru Nishimura 1139-1142
# 6248 Akira Asai 1143-1147
# 6249 Keiji Kawase 1148-1151
# 6250 Noboru Kakiuchi 1152-1173
# 6251 Yoshie Tabata 1174-1178
# 6252 Waka Yoshida 1179-1186
# 6253 Kaoru Suzuki 1187-1190
# 6254 Toru Suzuki 1191-1195
# 6255 Kanako Takenaka 1196-1199
# 6256 Yoshiye Okabe 1200-1204
# 6257 Rokuro Osaka 1205-1208
# 6258 Utano Osaka 1209-1212
# 6259 Mary Osaka 1213-1216
# 6260 Harry Osaka 1217-1220
# 6261 Kenro Nagasaka 1221-1224
# 6262 James Nagasaka 1225-1228
# 6263 George Nagasaka 1229-1232
# 6264 Hisa Otsuki 1233-1247
# 6265 Hideko Takahashi 1248-1251
# 6266 Seigo Suzuki 1252-1257
# 6267 Isamu Furutani 1258-1261
# 6268 Mary Nagamori 1262-1265
# 6269 Tadashi Nagamori 1266-1269
# 6270 Masatoshi Nagamori 1270-1301
# 6271 Tsuya Nagamori 1302-1305
# 6272 Kimiye Okamura 1306-1309
# 6273 Chiyeko Okamura 1310-1313
# 6274 Tsuyako Takahashi 1314-1331
# 6275 Kiku Ibuki 1332-1348
# 6276 Emiko Oikawa 1349-1352
# 6277 Toshi Amadatsu 1353-1356
# 6278 Yoshiyuki Oikawa 1357-1360
# 6279 Mitsuko Sasaki 1361-1364
# 6280 Takeko Sasaki 1365-1368
# 6281 Kishino Sasaki 1369-1372
# 6282 Sui Sasaki 1373-1378
# 6283 Ai Saito 1379-1383
# 6284 Masu Oikawa 1384-1387
# 6285 Shigeko Goto 1388-1391
# 6286 Yoshiharu Higo 1392-1395
# 6287 Harue Nakanishi 1396-1399
# 6288 Miyoko Oura 1400-1404
# 6289 Yuki Higo 1405-1416
# 6290 Zentaro Higo 1417-1448
# 6291 Yui Ikemizu 1449-1453
# 6292 Shujiro Ikemizu 1454-1460
# 6293 Ukichi Higashida 1461-1472
# 6296 Hansaku Uraisami 1473-1489
# 6297 Joe Hamaguchi 1490-1511
# 6298 Mitsuyo Iwamoto 1512-1519
# 6299 Takeo Sato 1520-1533
# 6300 Sadako Hikida 1534-1537
# 6301 Masao Nishimura 1538-1542
# 6302 Haruyo Uno 1543-1547
# 6303 Natsu Adachi 1548-1554
# 6304 Sadao Amano 1555-1565
# 6305 Shige Amano 1566-1570
# 6306 Shizue Amano 1571-1575
# 6307 Kanae Araki 1576-1579
# 6308 Natsuka Araki 1580-1585
# 6309 Nobuko Ariza 1586-1592
# 6310 Yasuo Uguchi 1593-1596
# 6311 Taki Emoto 1597-1606
# 6312 Hatsumi Fujikawa 1607-1633
# 6313 Sonoye Fujikawa 1634-1644
# 6314 Hisako Fujimagari 1645-1656
# 6315 Kiyu Fujimoto 1657-1660
# 6316 Tetsumari Fujiwara 1661-1666
# 6317 May Haraga 1667-1670
# 6318 Sadame Haraga 1671-1679
# 6319 Sugi Haraga 1680-1683
# 6320 Tsuruko Haraga 1684-1693
# 6321 Mary Hayashi 1694-1699
# 6322 Tsuru Hayashi 1700-1705
# 6323 Eiko Hirayama 1706-1722
# 6324 Tazu Higashi 1723-1734
# 6325 Fumi Hirayama 1735-1751
# 6326 Molly Hirayama 1752-1765
# 6327 Sachie Hirayama 1766-1777
# 6328 Sode Hirayama 1778-1804
# 6329 Kikuye Hirotsu 1805-1810
# 6330 Fusae Horii 1811-1814
# 6331 Hiroko Hoshizaki 1815-1819
# 6332 Sadako Ishikawa 1820-1822
# 6333 Satoshi Izumi 1823-1827
# 6334 Chiyoe Kanamoto 1828-1833
# 6335 Toku Kobayashi 1834-1842
# 6336 Tamae Kumabe 1843-1846
# 6337 Mistu Kumagaya 1847-1851
# 6338 Chieko Kusano 1852-1855
# 6339 Kirie Kusano 1856-1860
# 6340 Sakaye Kusano 1861-1864
# 6341 Kiyo Kuwabara 1865-1869
# 6342 Michiharu Madokoro 1870-1879
# 6343 Shio Maeda 1880-1887
# 6344 Shizuko Maeda 1888-1891
# 6345 Kazuo Matsui 1892-1899
# 6346 Masao Matsui 1900-1912
# 6347 Mitsuye Matsui 1913-1916
# 6348 Yukino Matsui 1917-1927
# 6349 Toshiye Matsumoto 1928-1931
# 6350 Haruichi Mikado 1932-1935
# 6351 Kisa Mori 1936-1942
# 6352 Yuki Morizaki 1943-1947
# 6353 Asae Nakano 1948-1951
# 6354 Kiyo Nakano 1952-1955
# 6355 Shizue Nakano 1956-1965
# 6356 Gengo Nishimura 1966-1977
# 6357 Hatsue Nishimura 1978-1982
# 6358 Kiyoshi Nishimura 1983-1985
# 6359 Sadao Nishimura 1986-1991
# 6360 Kiku Nogami 1992-1997
# 6361 Yukiko Nogami 1998-2001
# 6362 Kazue Ohta 2002-2008
# 6363 Tommy Okada 2009-2013
# 6364 Fusaichi Omotani 2014-2022
# 6365 Harue Ono 2023-2028
# 6366 Jiro Nishihata 2029-2157
# 6367 Mataharu Otsu 2158-2163
# 6368 Tamiko Oye 2164-2167
# 6369 Shizue Sakamoto 2168-2182
# 6370 Fusako Sameshima 2183-2186
# 6371 Kyoko Sameshima 2187-2190
# 6372 Taye Sameshima 2191-2193
# 6373 Toshiko Takeda 2194-2197
# 6374 Yoshiye Sasaki 2198-2202
# 6375 Chiyo Sugiyama 2203-2206
# 6376 Mika Takahashi 2207-2211
# 6377 Mitsuru Tazumi 2212-2217
# 6378 Satsuki Tazumi 2218-2222
# 6379 Chiyo Tonomura 2223-2228
# 6381 Ayame Tsuruoka 2225-2241
# 6380 Ayako Tsukamoto 2229-2234
# 6382 Mitsuharu Wani 2242-2246
# 6383 Nobuko Wani 2247-2252
# 6384 Eiko Yamamoto 2253-2257
# 6385 Mitsuko Yamamoto 2258-2264
# 6386 Toshiko Yano 2265-2269
# 6387 Yoshiko Yasumatsu 2270-2275
# 6388 Shigeru Yasumatsu 2276-2280
# 6389 Fume Yonemitsu 2281-2290
# 6390 Mitsuko Yonemitsu 2291-2304
# 6392 Mitsugi Yonemitsu 2305-2309
# 6393 Tokiko Yonemitsu 2310-2317
# 6394 Mitsuo Yoshida 2318-2326
# 6395 Tokio Yoshida 2327-2333
# 6396 Misao Matsumoto 2334-2337
# 6397 Yoshino Matsumoto 2338-2341
# 6398 Emi Matsune 2342-2347
# 6399 Yaeko Otani 2348-2375
# 6400 Ichimatsu Godo 2376-2381
# 6401 Yuri Tamura 2382-2387
# 6402 Nobuko Sanmiya 2388-2434
# 6403 Ayeko Kawashima 2435-2438
# 6404 Shigeno Kojima 2439-2450
# 6405 Tomoye Ura 2451-2455
# 6406 Take Okano 2456-2460
# 6407 Yukiko Fujishige 2461-2465
# 6408 Sumi Matsune 2466-2469
# 6409 Tokujiro Takishita 2470-2549

Metadata

Title

Reel C-9364
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.