Reel C-9363

Reel C-9363

Case File # Name Page Range
# 5964 Riichi Sasaki 42-169
# 5965 Nobuo Sasaki 170-185
# 5966 Isano Sasaki 186-193
# 5967 Genichi Sasaki 194-232
# 5968 Jiro Sasaki 233-253
# 5969 Kojiro Sakamoto 254-337
# 5970 Toshiyuki Seki 338-356
# 5971 Yusuke Saito 357-390
# 5972 Yoshiki Ota 391-456
# 5973 Sada Niinaka 457-491
# 5974 Junichi Nakano 492-544
# 5975 Jisbaruo Nakano 545-668
# 5976 Hideko Murakami 669-737
# 5977 Fujitsugu Morizaki 738-1015
# 5978 Kumejiro Matsumoto 1016-1030
# 5980 Kawaru Matsui 1031-1035
# 5981 Akira Kusano 1036-1137
# 5982 Michiye Kinoshita 1138-1160
# 5983 Yoshi Kawano 1161-1233
# 5984 Tsunekichi Kawano 1234-1249
# 5985 Kaichi Kawano 1250-1266
# 5986 Kazuyoshi Hirotsu 1267-1281
# 5987 Minato Haraga 1282-1400
# 5988 Masatsugu Haraga 1401-1453
# 5989 Suyekichi Fujiwara 1454-1517
# 5990 Giichi Fujikawa 1518-1567
# 5991 Toranosuke Emoto 1568-1598
# 5992 Miyozo Ariza 1599-1674
# 5993 Manzo Arinobu 1675-1709
# 5994 Sadakichi Amano 1710-1742
# 5995 Yuji Adachi 1743-1780
# 5996 Tomo Yoshida 1781-1800
# 5997 Misako Sasaki 1801-1811
# 5998 Tatsuo Aoki 1812-1814
# 5999 Haruo Aoki 1815-1817
# 6000 Minoru Takao 1818-1825
# 6001 Yukio Ohashi 1826-1831
# 6002 Haru Fujimoto 1832-1834
# 6003 Kinu Saito 1835-1841
# 6004 Shizu Mizokami 1842-1849
# 6005 Hirokichi Nakamura 1850-1858
# 6006 Juro Suzuki 1859-1866
# 6007 Goro Yamamoto 1867-1870
# 6008 Shosuke Muramatsu 1871-1879
# 6011 Yoshimoto Mukai 1880-1904
# 6014 Juji Murakami 1905-1911
# 6016 Shintaro Shimizu 1912-1927
# 6017 Yoshiharu Kitade 1928-1936
# 6018 Hachiro Suzuki 1937-1940
# 6019 Tamio Kuwarura 1941-1948
# 6020 Shigeru Kuwarura 1945-1948
# 6021 Harue Yoshihara 1949-1953
# 6022 Shimataro Yoshihara 1954-1973
# 6023 Teruko Yoshihara 1974-1977
# 6024 Shingo Adachi 1978-1981
# 6025 Hisayo Yoshihara 1982-1985
# 6026 Hideko Yamashita 1986-1990
# 6027 Shizuko Miki 1991-1995
# 6028 Wari Sakamoto 1996-1999
# 6029 Natsuko Yamamoto 2000-2011
# 6030 Miyoko Yamamoto 2012-2023
# 6031 Rei Yamamoto 2024-2028
# 6032 Kaku Yamamoto 2029-2052
# 6034 Fujino Matsui 2058-2062
# 6035 George Oshiro 2063-2066
# 6036 Kingo Ohama 2067-2084
# 6037 Hisae Nakahama 2085-2088
# 6038 Hiroshi Ohashi 2089-2092
# 6039 Taka Hosaki 2093-2097
# 6040 Sawa Morishita 2098-2100
# 6041 Teru Sakumoto 2101-2104
# 6042 Masaye Nakahama 2105-2162
# 6043 Kazuo Tamagi 2163-2168
# 6044 Hiroko Sakamoto 2169-2176
# 6045 Masako Oshiro 2177-2182
# 6046 Tsutomu Yoshida 2183-2195
# 6047 Kisa Yabe 2196-2199
# 6048 Fuku Nakahama 2200-2211
# 6049 Tosuo Ohama 2212-2231
# 6050 Masaye Okamoto 2232-2236
# 6051 Yukio Nishikawa 2237-2261
# 6052 Tadayuki Masago 2262-2279
# 6053 Yukio Masago 2280-2295
# 6054 Hideo Kido 2296-2309
# 6055 Kichiji Fujiwara 2310-2314
# 6056 Tetsuji Chiba 2315-2319
# 6057 Ichio Iwabuchi 2320-2323
# 6058 Tomizo Fujino 2324-2360
# 6059 Kihei Takekuma 2361-2365
# 6060 Yoshio Kanda 2366-2386
# 6061 Kinzo Horiuchi 2387-2390
# 6062 Kamekichi Kawashima 2391-2395
# 6063 Noburo Oshiro 2396-2399
# 6064 Tadao Oikawa 2400-2403
# 6065 Itoye Terakita 2404-2408
# 6066 Hatsutaro Sakaguchi 2409-2416
# 6068 Miyano Adachi 2417-2422
# 6069 Fusaye Hamanishi 2423-2429
# 6070 Fumiko Kawase 2430-2435
# 6071 Yuriko Kawabata 2436-2441
# 6072 Setsuko Kochi 2442-2447
# 6073 Kuniye Kaino 2448-2456
# 6074 Fusae Nishi 2457-2462
# 6075 Fukao Nishi 2463-2468
# 6076 Yoshiko Nishi 2469-2474
# 6077 Masa Kitagawa 2475-2479
# 6078 Yukiye Koyama 2480-2488
# 6079 Namiko Ichino 2489-2495
# 6080 George Matsuba 2496-2501
# 6081 Shigeru Niwatsukino 2502-2507
# 6082 Hiroshi Niwatsukino 2508-2513
# 6083 Mikiko Nakane 2514-2522

Metadata

Title

Reel C-9363
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.