Reel C-9362

Reel C-9362

Case File # Name Page Range
# 5821 Mitsu Nikaido 1-130
# 5822 Kazuo Kato 131-164
# 5823 Tsunezo Ono 165-177
# 5824 Masumi Toyota 178-181
# 5825 Kazuo Kawabata 182-205
# 5826 Nizo Horii 206-210
# 5827 Yosaku Takeuchi 211-221
# 5828 Kazuyuki Mitsushio 222-226
# 5829 Jiromatsu Shin 227-238
# 5830 Einosuke Miyata 239-248
# 5831 Yuu Hayashi 249-252
# 5832 Kajiro Keno 253-268
# 5833 Suyeno Goto 269-275
# 5834 Shigemi Nagata 276-279
# 5835 Genzo Kumagai 280-287
# 5836 Haru Sasaki 288-291
# 5837 Minoru Sasaki 292-309
# 5838 Ritsuko Sasaki 310-326
# 5839 Emiko Shikaze 327-330
# 5840 Kiroji Kichikawa 331-345
# 5841 Kumtaro Nishimura 346-374
# 5842 Tsunekichi Takeuchi 375-422
# 5843 Iwamatsu Yamashita 423-441
# 5844 Eitaro Iwamoto 442-449
# 5845 Mazawo Murakami 450-462
# 5854 Haruko Nakatsu 463-467
# 5853 Kimiye Aura 468-471
# 5852 Kiyono Aura 472-475
# 5851 Fumiko Hanazawa 476-480
# 5850 Fusae Hashimoto 481-485
# 5849 Fusae Hashimoto 486-490
# 5848 Moto Hashimoto 491-496
# 5847 Yasue Kariya 497-501
# 5855 San Yamanaka 502-509
# 5856 Kinuyo Tsuji 510-515
# 5857 Miki Nishida 516-523
# 5858 Yasu Takagaki 524-533
# 5859 Shizue Sakura 534-539
# 5860 Sayoko Oye 540-543
# 5861 Sakichiko Oye 544-547
# 5862 Kanako Oye 548-557
# 5863 Mayumi Nishi 558-563
# 5864 Yaeko Nakatsu 564-568
# 5865 Yoshie Nakatsu 569-578
# 5866 Tsuru Nakagawa 579-586
# 5867 Iwa Mukai 587-611
# 5868 Koshobu Kuramoto 612-617
# 5869 Han Honda 618-631
# 5870 Miya Hamanishi 632-636
# 5871 Tokuno Hamade 637-647
# 5872 Kimiyo Nakatsu 648-680
# 5873 Tsurue Ogawa 681-690
# 5874 Hatsue Nakatsu 691-698
# 5875 Sadako Matsuba 699-702
# 5876 Yoshiko Matsuba 703-706
# 5877 Mitsue Nakatsu 707-722
# 5878 Mitsu Tateishi 723-727
# 5879 Tokiko Murao 728-735
# 5880 Yuko Vuasa 736-740
# 5881 Kusue Yamashita 741-746
# 5882 Shizuko Tamoto 747-761
# 5883 Hideko Suda 762-765
# 5884 Eiko Shinde 766-769
# 5885 Yoshiye Shinde 771-773
# 5886 Marie Shiho 774-779
# 5887 Taki Okabe 780-783
# 5888 Tokie Miki 784-787
# 5889 Fujikazu Koyama 788-958
# 5890 Hyozo Oki 959-981
# 5891 Satako Mori 982-985
# 5892 Jun Yanagawa 986-1023
# 5893 Chiozo Ando 1024-1030
# 5895 Yasuo Wakisaka 1031-1041
# 5896 Tsuruye Yoshida 1042-1045
# 5897 Senzo Yonemura 1046-1069
# 5898 Hisashi Yano 1070-1082
# 5899 Tomiye Yamashita 1083-1087
# 5900 Hatsue Yamamoto 1088-1097
# 5901 Fukuye Urano 1098-1102
# 5902 Kikuye Urano 1103-1121
# 5903 Kotaro Tottori 1122-1138
# 5904 Kiajiro Tanaka 1139-1144
# 5905 Yone Shinde 1145-1149
# 5906 Yasue Sakamoto 1150-1160
# 5907 Aiko Sakamoto 1161-1165
# 5908 Kikumatsu Oye 1166-1177
# 5909 Den Oye 1178-1182
# 5910 Hayajiro Ota 1183-1209
# 5911 Moritaro Okano 1210-1222
# 5912 George Ogaki 1223-1232
# 5913 Setsuko Nishimura 1233-1236
# 5914 Kino Nishimura 1237-1243
# 5915 Hideo Nikaido 1244-1249
# 5916 Kintaro Naruse 1250-1259
# 5917 Masako Murao 1260-1264
# 5918 Kyuichi Motomochi 1265-1269
# 5919 Denjo Morita 1270-1277
# 5920 Mariye Morishita 1278-1298
# 5921 Itsuji Mitsushio 1299-1304
# 5922 Fujie Miki 1305-1318
# 5923 Itono Matsutani 1319-1324
# 5924 Hidehiro Matsutani 1325-1330
# 5925 Tomeji Matsuba 1331-1335
# 5926 Yukie Matsuba 1336-1339
# 5927 Katsuji Makino 1340-1355
# 5928 Meijiro Kurokawa 1356-1361
# 5929 Keiko Kuwahara 1362-1365
# 5930 Takino Kondo 1366-1374
# 5931 Yasuo Kitade 1375-1396
# 5932 Waichi Kinoshita 1397-1400
# 5933 Yonezo Kimura 1401-1410
# 5934 Kyo Kikegawa 1411-1420
# 5935 Chiyoji Kikegawa 1421-1427
# 5936 Sumi Kikegawa 1428-1433
# 5937 Suyejiro Kadota 1434-1444
# 5938 Yoshitaro Kada 1445-1454
# 5939 Shizuye Iwasaki 1455-1458
# 5940 Shizu Iwai 1459-1463
# 5941 Kimie Kawasaki 1464-1467
# 5942 Magoe Ishizumi 1468-1470
# 5943 Fujiko Horita 1471-1485
# 5944 Toyoko Hayashi 1486-1489
# 5945 Ai Hirai 1490-1495
# 5946 Umeko Hamanashi 1496-1503
# 5947 Nobuko Hamanishi 1504-1512
# 5948 Katsumi Hamaguchi 1513-1518
# 5949 Minoru Furuya 1519-1522
# 5950 Tamae Fujino 1523-1531
# 5951 Hideo Fujino 1532-1537
# 5952 Tetsuo Aoki 1538-1549
# 5953 Kosaku Yasumatsu 1550-1665
# 5954 Masao Yamamoto 1666-1686
# 5955 Hatsutaro Yamamoto 1687-1691
# 5956 Tsurukichi Urano 1692-1795
# 5957 Natsu Tsujiura 1796-1856
# 5958 Asajiro Tazumi 1857-1940
# 5959 Choichi Sumi 1941-1994
# 5960 Yoshie Sugumura 1995-2003
# 5961 Kamekichi Sugiyama 2004-2078
# 5962 Steveston Buddhist Mission 2079-2169
# 5963 Shusai Sasaki 2170-2337

Metadata

Title

Reel C-9362
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.