Reel C-9361

Reel C-9361

Case File # Name Page Range
# 5600 Strawberry Hill Japanese School House 83-146
# 5601 Etsuko Baba 147-160
# 5602 Shunosuke Suzuki 161-234
# 5603 Yasamon Tamura 235-267
# 5604 Kikutaro Otani 268-281
# 5605 Josephine Nakayama 282-297
# 5606 Tsuruo Enta 298-382
# 5607 Goro Suzuki 383-431
# 5608 Kishio Sasaki 432-447
# 5609 Ayako Otsuka 448-457
# 5610 Masuo Nagasaka 458-464
# 5611 Hide Suzuki 465-470
# 5612 Toshiaki Goto 471-555
# 5613 Hisashi Oikawa 556-627
# 5614 Fukuye Ujiye 628-679
# 5615 George Osaka 680-704
# 5616 Harry Kinoshita 706-721
# 5617 Kazue Kinoshita 722-726
# 5618 Chusaburo Iinuma 727-742
# 5620 Chokichi Igarashi 743-751
# 5622 Haru Urano 752-755
# 5623 Kimie Urano 756-759
# 5624 Toshiko Urano 760-765
# 5625 Massagi Kurmiyama 766-788
# 5626 Toyosaburo Nakamura 783-788
# 5627 Miyoko Kikegawa 790-792
# 5628 Chiyoko Hirakida 793-801
# 5629 Hakino Hirakida 802-808
# 5631 Yoko Shikaze 809-813
# 5632 Sumi Sato 814-819
# 5633 Hisaye Miyagawa 820-823
# 5634 Hideko Miyagawa 824-827
# 5635 Akiko Miyagawa 828-831
# 5636 Sonoko Miyagawa 832-835
# 5637 Haru Konno 836-840
# 5638 Nobuko Kitagawa 841-844
# 5639 Kunio Sato 845-848
# 5640 Yukinori Higo 849-852
# 5641 Ichiro Koyanagi 853-856
# 5642 Yoneichi Maede 857-873
# 5643 Reiko Nagata 874-877
# 5644 Fumi Nagata 878-881
# 5645 Hisako Nagata 882-885
# 5646 Saye Nagata 886-889
# 5647 Shio Koyanagi 890-893
# 5648 Wataru Koyanagi 894-922
# 5649 Tamae Koyanagi 923-926
# 5650 Misao Koyanagi 927-930
# 5651 Tadashi Koyanagi 931-940
# 5652 Kazutoshi Okuma 941-944
# 5653 Denji Kuraoka 945-949
# 5654 Taichi Shimizu 950-954
# 5655 Kiyoko Shimizu 955-959
# 5656 Kimiyo Ohno 960-963
# 5657 Mitsuyo Ohno 964-972
# 5658 Fusao Ohno 973-976
# 5659 Masaharu Ohno 977-980
# 5660 Shigemi Ohno 981-984
# 5661 Kenichi Sugamori 985-988
# 5662 Yae Sugamori 989-992
# 5663 Fumiko Okuma 993-996
# 5664 Sumiko Nomura 997-1001
# 5665 Yukie Tateyama 1002-1007
# 5666 Sato Nakashima 1008-1011
# 5667 Mitsuo Araki 1012-1018
# 5668 Ichiro Araki 1019-1022
# 5669 Kinko Amemori 1023-1026
# 5670 Chiako Amemori 1027-1033
# 5671 Akiko Moriyama 1034-1057
# 5672 Kiyoko Adachi 1058-1066
# 5673 Kiichiro Adachi 1067-1132
# 5674 Suekichi Abe 1133-1139
# 5675 Kikue Ayukawa 1140-1143
# 5676 Takino Asari 1144-1147
# 5677 Tokuyo Araki 1148-1151
# 5678 Shunji Araki 1152-1155
# 5679 Shime Sato 1156-1161
# 5680 Miyoko Nakashima 1162-1165
# 5681 Yoshiko Furukawa 1166-1169
# 5682 Shigeo Furukawa 1170-1172
# 5683 Harumi Miyagawa 1173-1184
# 5684 Sumiko Fujino 1185-1188
# 5685 Yuriko Fukuhara 1189-1211
# 5686 Kiyo Chiba 1212-1230
# 5687 Toshi Sugamori 1235-1239
# 5688 Toshi Sugamori 1240-1276
# 5689 Iwajiro Fujino 1240-1276
# 5690 Kihyoye Otsuji 1277-1284
# 5691 Fumiko Otsuji 1285-1295
# 5692 Jimio Ikebuchi 1296-1333
# 5693 Takako Ikebuchi 1334-1337
# 5694 Mesae Yamakami 1338-1341
# 5695 Kinu Nomura 1342-1346
# 5696 Shimae Nomura 1347-1350
# 5697 Katsuyo Abe 1351-1356
# 5698 Shizue Abe 1357-1361
# 5699 Noburo Abe 1362-1365
# 5700 Mitsuyo Abe 1366-1369
# 5701 Shigeko Nomura 1370-1373
# 5702 Kazushiye Konno 1374-1377
# 5703 Yaye Kamitakahara 1378-1382
# 5704 Ayako Kamitakahara 1383-1386
# 5705 Akiko Kamitakahara 1387-1390
# 5706 Kazumi Ito 1391-1396
# 5707 Emiko Ito 1397-1400
# 5708 Suga Ito 1401-1404
# 5709 Mieko Ito 1405-1408
# 5710 Gachiko Hara 1409-1412
# 5711 Isao Isaogai 1413-1420
# 5712 Tomejiro Isaogai 1421-1485
# 5713 Asano Ito 1486-1492
# 5714 Masae Ito 1493-1496
# 5715 Sadako Ito 1497-1500
# 5716 Riyo Ishihara 1501-1507
# 5717 Takeo Hayashi 1508-1518
# 5718 Fujiko Hayashi 1519-1523
# 5719 Torao Hayashi 1524-1528
# 5720 Roy Hayashi 1529-1532
# 5721 Kisa Koyanagi 1533-1540
# 5722 Shiyo Arinobu 1541-1551
# 5723 Saburo Arinobu 1552-1558
# 5724 Yakiko Fujimagari 1559-1563
# 5725 Fumie Gyotoku 1564-1570
# 5726 Yoshie Harada 1571-1581
# 5727 Hatsuko Higashi 1582-1590
# 5728 Asazo Horii 1591-1596
# 5729 Kazue Hoshizaki 1597-1618
# 5730 Hiroshi Hoyano 1619-1627
# 5731 Miyo Hoyano 1628-1642
# 5732 Hideo Imaoka 1643-1664
# 5733 Mitsuo Izumi 1665-1670
# 5734 Keitaro Kadonaga 1671-1699
# 5735 Minoru Kadonaga 1701-1713
# 5736 Setsu Kadonaga 1714-1724
# 5737 Hisao Kusano 1725-1732
# 5738 Isamu Kusano 1733-1739
# 5739 Shimaye Kusano 1740-1745
# 5740 Tokiyoshi Kusano 1746-1753
# 5741 Toshie Matsukura 1754-1762
# 5742 Yoshiaki Hatsumoto 1763-1773
# 5743 Misao Matsuzaki 1774-1779
# 5744 Etsuo Minamide 1780-1800
# 5745 Ichitaro Minegishi 1801-1809
# 5746 Shizuko Miyada 1810-1867
# 5747 Kazuo Morita 1868-1885
# 5749 Hiroshi Mukai 1886-1892
# 5750 Katsue Nagamatsu 1893-1929
# 5751 Minoru Nagasawa 1930-1934
# 5752 Shimae Nakano 1935-1939
# 5753 Kiyoshi Nakashima 1940-1945
# 5755 Genichi Nishimura 1946-1989
# 5756 Kiyonobu Nishimura 1990-2006
# 5757 Tono Nukaya 2007-2014
# 5758 Hiroshi Ogaki 2015-2022
# 5759 Minoru Okada 2023-2029
# 5760 Tadaharu Okamoto 2030-2038
# 5761 Mitsuhara Otsu 2039-2043
# 5762 Yoshiharu Otsu 2044-2050
# 5763 Hideo Saga 2051-2073
# 5764 Yumi Sakamoto 2074-2078
# 5765 Hideo Tazumi 2079-2084
# 5766 Masao Tsujimoto 2085-2098
# 5767 Kanao Tsujiura 2099-2111
# 5768 Kiku Urabe 2112-2156
# 5769 Fusaye Yamamoto 2157-2162
# 5770 Sakatomi Yamamoto 2163-2175
# 5771 Kenji Arinobu 2176-2180
# 5772 Kai Okamoto 2181-2187
# 5773 Yoshino Okabe 2188-2191
# 5774 Tamotsu Okabe 2192-2202
# 5775 Noye Ohara 2203-2207
# 5776 Kishino Suda 2208-2211
# 5777 Shoji Hamagami 2212-2218
# 5778 Kenzo Hamagami 2219-2222
# 5779 Yasuo Hamagami 2223-2228
# 5780 Isao Kishi 2229-2232
# 5781 Kayako Mizuyabu 2233-2246
# 5782 Tomie Mayeda 2247-2251
# 5783 Jitsu Murao 2252-2262
# 5784 Yasue Nakano 2263-2266
# 5785 Gen Nakatsu 2267-2274
# 5786 Tsuneko Nakatsu 2275-2289
# 5787 Fumiyo Nakatsu 2290-2293
# 5788 Tadao Naruse 2294-2329
# 5789 Sakino Wasu 2330-2333
# 5790 Masao Nishimura 2334-2338
# 5791 Yayoi Nishimura 2339-2343
# 5792 Yaichi Oye 2344-2403
# 5793 Shizue Sakai 2404-2408
# 5794 Hideshi Okabe 2409-2415
# 5795 Chizuno Okabe 2416-2420
# 5796 Mariye Mori 2421-2424
# 5797 Tamiko Kunimoto 2425-2428
# 5798 Hideko Kunimoto 2429-2433
# 5799 Chikao Kunimoto 2434-2437
# 5800 Tsuruye Kamimura 2438-2444
# 5801 Tayeko Hashizume 2445-2451
# 5802 Mutsuo Suda 2452-2455
# 5803 Hideko Suda 2456-2459
# 5804 Ichimatsu Nakatsu 2460-2471
# 5805 Toyomatsu Nishimura 2472-2484
# 5806 Shizuka Higashi 2485-2488
# 5807 Riyo Suto 2489-2492
# 5808 Miyoko Sato 2493-2496
# 5809 Yoshi Sato 2497-2500
# 5810 Asano Suto 2501-2504
# 5811 Kayoko Oikawa 2505-2508
# 5812 Satsuki Oikawa 2509-2512
# 5813 Kiyoshi Oikawa 2513-2516
# 5814 Sadako Oikawa 2517-2520
# 5815 Shigeo Tanouye 2521-2540
# 5817 Sutezo Kimura 2541-2546
# 5818 Hikosaku Fujita 2547-2617
# 5819 George Takarabe 2618-2626
# 5820 Harunori Nagata 2627-2648

Metadata

Title

Reel C-9361
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.