Reel C-9366

Reel C-9366

Case File # Name Page Range
# 6549 Toshiyuki Sameshima 1-42
# 6550 Fujie Sameshima 43-57
# 6551 Fusako Doyama 58-71
# 6552 Hatsue Tanaka 72-89
# 6553 Shizuko Matsumura 90-113
# 6554 Shizuo Ozawa 114-136
# 6555 Emiko Kakuno 137-157
# 6556 Kiku Motokado 158-166
# 6557 Kayo Okada 167-182
# 6558 Tsumae Yamashita 183-190
# 6559 Shigeo Suenaga 191-202
# 6560 Sadako Hayashi 203-215
# 6561 Kiyoko Tamaki 216-230
# 6562 Yaeko Seko 231-247
# 6563 Hide Kagetsu 248-254
# 6564 Tsurutaro Kagetsu 255-297
# 6565 Ishi Nakamura 298-310
# 6566 Yaeko Okada 311-331
# 6567 Natsuyo Higashi 332-350
# 6568 Shinae Ryujin 351-377
# 6569 Jitsuko Murakami 378-420
# 6570 Yoshinobu Kitagawa 421-434
# 6571 Teiso Uyeno 435-447
# 6572 Isematsu Morita 448-461
# 6573 Masa Nishimura 462-467
# 6574 Michiye Kusumoto 468-490
# 6575 Kiyoko Takahara 491-508
# 6576 Yukiso Nakashima 509-515
# 6578 Matsue Taniwa 524-554
# 6579 Kise Honkawa 555-559
# 6580 Haruyoshi Tanouye 560-566
# 6581 Shizue Shinde 567-579
# 6582 Yukio Maruya 580-587
# 6583 Tsune Otsu 588-603
# 6584 Oshin Shiosaki 604-627
# 6585 Tatsu Nagasawa 628-644
# 6586 Miyoko Nakashima 645-656
# 6587 Itsu Tanouye 657-679
# 6588 Yaeno Yamashita 680-691
# 6589 Kiyoko Kumoi 692-700
# 6590 Tadasu Sonoda 701-710
# 6591 Masu Hayashi 711-732
# 6592 Hatsune Sakamoto 733-744
# 6593 Sakaye Shimizu 745-751
# 6594 Matsutaro Matsumura 752-761
# 6595 Tome Asada 762-784
# 6596 Sehi Fujimoto 785-797
# 6597 Nitaro Hamaguchi 798-811
# 6598 Miyeko Izumi 812-817
# 6599 Yoshi Fujimoto 818-836
# 6600 Tora Hayashi 837-847
# 6601 Nao Yamamoto 848-853
# 6602 Kiyo Miki 854-859
# 6603 Yukino Konishi 860-873
# 6604 Sato Fukumura 874-884
# 6605 Shizuka Nakagawa 885-895
# 6606 Kohide Nakamura 896-900
# 6607 Kimiaki Nakashima 901-906
# 6608 Takashi Nakashima 907-912
# 6609 Hisao Tatebe 913-919
# 6610 Ichitaro Yamada 920-924
# 6611 Tatsuo Yanoshita 925-945
# 6612 Teruko Sato 946-952
# 6613 Kazo Kitagawa 953-962
# 6614 Suyeo Nakata 963-976
# 6615 Roland Kudo 977-981
# 6616 Ichisuke Kariatsumari 982-1012
# 6617 Hatsune Kudo 1013-1017
# 6618 Minoru Kudo 1018-1098
# 6619 Chosaburo Nakamura 1099-1197
# 6620 Ken Hayashi 1198-1337
# 6621 Juhei Sonoda 1338-1348
# 6622 Denjiro Ito 1344-1475
# 6623 Keiji Yamanouchi 1476-1599
# 6624 Shotaro Matsumoto 1600-1624
# 6625 Tokiyoshi Kariatsumari 1625-1757
# 6626 Yokichi Aihoshi 1758-1815
# 6627 Tsutayo Nakashima 1816-1820
# 6628 Haruka Okuda 1821-1834
# 6629 Kasaku Okuda 1835-1864
# 6630 Tadao Doi 1865-1884
# 6631 Fusayo Doi 1885-1903
# 6632 Sadaki Asao 1904-1930
# 6633 Kishi Kimoto 1931-1944
# 6634 Asaji Yamada 1945-1969
# 6635 Gunichi Kireto 1970-1995
# 6636 Kiku Kiyono 1996-2008
# 6637 Natsu Yoshida 2009-2112

Metadata

Title

Reel C-9366
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.