Custodian Case Files: Reel C-9387

Custodian Case Files: Reel C-9387

Case File # Name Page Range
# 8838 Kiyoshi Sato 107-121
# 8839 Sadaye Suzuki 115-132
# 8840 Chiyoko Togawa 133-154
# 8841 Uhei Tokairin 155-161
# 8842 Yonesaku Urano 162-168
# 8843 Hisako Wakabayashi 169-173
# 8844 Masu Wakabayashi 174-193
# 8845 Mamoru Yoshida 194-199
# 8846 Toshiye Yoshida 200-205
# 8847 Mieko Yamamoto 206-222
# 8848 Fumiko Matsuno 223-227
# 8849 Mitsu Oikawa 228-233
# 8850 Hisaye Fujino 234-248
# 8851 Yaeko Fujino 249-257
# 8852 Setsuko Okubo 258-260
# 8853 Kiyo Nishimura 261-263
# 8854 Shige Nishimura 264-267
# 8855 Masuye Yamashita 268-271
# 8856 Frank Omoto 272-274
# 8857 Sumiye Hayakawa 275-277
# 8858 Kiku Hayakawa 278-280
# 8859 Miyeko Hayakawa 281-283
# 8860 Kikue Machida 284-295
# 8861 Take Machida 296-780
# 8862 Mitsu Omoto 781-784
# 8863 Sumy Matsugu 785-788
# 8864 Hisa Kawai 789-792
# 8865 Chiyo Inouye 793-797
# 8866 Hana Inouye 798-812
# 8867 Lily Inouye 813-816
# 8868 Shizuko Ohashi 817-822
# 8869 Hisako Koyanagi 823-826
# 8870 Namie Koyanagi 827-830
# 8871 Chiharu Tamura 831-834
# 8872 Seisaku Tamura 835-844
# 8873 Kazuye Mayeda 845-855
# 8874 Noriko Mayeda 856-859
# 8875 Kimiye Uchida 860-864
# 8876 Chika Sato 865-868
# 8877 Naka Sekine 869-877
# 8878 Kikuye Makino 878-887
# 8879 Masano Makino 888-892
# 8880 Nana Tamaki 893-905
# 8881 Sohei Miura 906-913
# 8882 Chie Oya 914-926
# 8883 Katsu Sone 927-932
# 8884 Miyoko Sawada 933-943
# 8885 Tome Sawada 944-953
# 8886 Takeo Toyota 954-958
# 8887 Yoshio Watanabe 959-962
# 8888 Kichizo Uchidoi 963-970
# 8889 Wataru Funamoto 971-974
# 8890 Richard Naganobu 975-982
# 8891 Hajime Onami 983-992
# 8892 Tamijiro Sumida 993-1017
# 8893 Kikuye Wakahara 1018-1021
# 8894 Shoji Shimizu 1022-1168
# 8895 Kimiye Wakahara 1169-1173
# 8896 Funo Nagata 1175-1178
# 8897 Usa Natsuhara 1179-1186
# 8898 Kiyoko Nakano 1187-1190
# 8899 Sue Fujino 1191-1194
# 8900 Yaeko Fujino 1195-1198
# 8901 Yukie Fujino 1199-1202
# 8902 Kanjiro Fukui 1203-1210
# 8903 Tsuruko Goto 1211-1214
# 8904 Kikuji Goto 1215-1219
# 8905 Teruko Goryo 1220-1230
# 8906 Kimiye Iinuma 1231-1234
# 8907 Kozo Inouye 1235-1251
# 8908 Yoshiko Inouye 1252-1257
# 8909 Robert Inouye 1258-1263
# 8910 Jirosuke Ishihara 1264-1270
# 8911 Tsutaye Kato 1271-1276
# 8912 Kimiye Kimura 1277-1281
# 8913 Kuni Kimura 1282-1297
# 8914 Hideo Kondo 1298-1310
# 8915 Itoyo Kono 1311-1326
# 8916 Norisuke Kobayashi 1327-1346
# 8918 Sosuke Kobayashi 1347-1356
# 8919 Toshiyo Kobayashi 1357-1365
# 8920 Fujita Miyoko 1366-1369
# 8921 Morizo Morishige 1370-1385
# 8922 Masao Morishige 1386-1390
# 8923 Akira Nagata 1391-1396
# 8924 Masa Nikaido 1397-1400
# 8925 Chiye Nikaido 1401-1404
# 8926 Tae Nikaido 1405-1408
# 8927 Fusakichi Obata 1409-1413
# 8928 Tama Ogawa 1414-1424
# 8929 Yasuo Oikawa 1425-1433
# 8930 Masa Shimoda 1434-1471
# 8931 Meiko Tahara 1472-1475
# 8932 Shizuye Takaki 1476-1486
# 8933 Yumi Takagi 1487-1490
# 8934 Benji Tanaka 1491-1494
# 8935 Tatsu Tanizaki 1495-1498
# 8936 Tamiko Tanizaki 1499-1502
# 8937 Kano Tsuchida 1503-1510
# 8938 Sachiko Uchimaru 1511-1517
# 8939 Yoshi Uchimaru 1518-1524
# 8940 Sumiko Yakashiro 1525-1528
# 8941 Shigeko Matsubayashi 1529-1553
# 8942 Chisato Tokunaga 1554-1566
# 8943 Chiyoko Kimura 1567-1572
# 8944 Chiyeko Kimura 1573-1578
# 8945 Riyo Kimura 1579-1591
# 8946 Fusae Mukai 1592-1598
# 8947 Rui Nimi 1599-1603
# 8948 Sakuzo Jikemura 1604-1684
# 8949 Shizu Jikemura 1685-1689
# 8950 Toshiko Minamide 1690-1696
# 8951 Hatsue Imada 1697-1701
# 8952 Etsu Ohora 1702-1719
# 8953 Umeno Ishiwata 1720-1733
# 8954 Hikotaro Ishiwata 1734-1746
# 8955 Yoneharu Tanaka 1747-1751
# 8956 Tome Isozaki 1752-1773
# 8957 Haruye Fukuda 1774-1790
# 8958 Miyo Ichii 1792-1795
# 8959 Ume Takenaka 1796-1810
# 8960 Tom Ueda 1811-1821
# 8961 Haru Umemoto 1822-1830
# 8962 Kanzo Kurushima 1831-1844
# 8963 Kikuno Tomotsugu 1845-1850
# 8964 Sadako Oiye 1851-1855
# 8965 Osamu Atagi 1856-2000
# 8966 Kiroku Aoki 2001-2009
# 8967 Chozo Ido 2010-2016
# 8968 Yasu Kawaguchi 2017-2021
# 8969 Kiheiji Kiyonaga 2022-2056
# 8970 Sami Kobayashi 2057-2131
# 8971 Tomoe Miura 2132-2140
# 8972 Kiyoko Nagai 2141-2145
# 8973 Tsuruyo Nagai 2146-2159
# 8974 Shigeru Ninaka 2160-2173
# 8975 Kimi Nishizawa 2173-2179
# 8976 Tsuichiro Nishimura 2180-2193
# 8977 Aiko Omori 2194-2204
# 8978 Takenosuke Omori 2205-2229
# 8979 Hideko Omori 2230-2234
# 8980 Toshio Onishi 2235-2416
# 8981 Unezo Ota 2417-2527
# 8982 Shinichi Otsuki 2528-2633
# 8983 Tadao Wakabayashi 2634-2732

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9387
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.