Reel C-9390

Reel C-9390

Case File # Name Page Range
# 9235 Tsukiye Kitagawa 1-15
# 9236 Kyoji Sakaguchi 16-21
# 9237 Yukino Kono 22-28
# 9238 Chiyo Kitazaki 29-42
# 9239 Ai Nishida 43-48
# 9240 Kochie Nakade 49-54
# 9241 James Sugiyama 55-60
# 9242 Shigeru Sugiyama 61-68
# 9243 Kifumi Konishi 69-74
# 9244 Kikuko Ogura 75-80
# 9245 Kiheiji Tabayashi 81-126
# 9246 Iwakazu Yamamoto 127-144
# 9247 Mamoru Yamamoto 145-159
# 9248 Chojiro Konishi 160-180
# 9249 Susumu Fukuyama 181-186
# 9250 Yayeko Fukuyama 187-196
# 9251 Matsugoro Sekiguchi 197-211
# 9252 Tetsuo Tamemoto 212-275
# 9253 Shohei Yamada 276-286
# 9254 Kiyo Tokiwa 287-290
# 9255 Kunihei Hayashida 291-294
# 9256 Esuke Yamaguchi 295-298
# 9257 Kaoru Okabayashi 299-302
# 9259 Hatsu Kondo 303-306
# 9260 Rokutaro Hamanishi 307-315
# 9261 Shige Honkawa 316-319
# 9262 Kono Kawasaki 320-323
# 9263 Hinako Kimura 324-327
# 9264 Ume Kitagawa 328-332
# 9265 Sadakichi Maikawa 333-366
# 9266 Ayako Nagatakiya 367-370
# 9267 Saburo Nakade 371-374
# 9268 Shizue Nakade 375-378
# 9269 Itoye Ono 379-391
# 9270 Yesko Sato 392-403
# 9271 Fusae Shimada 404-407
# 9272 Fumie Suzuki 408-411
# 9273 Fusae Suzuki 412-415
# 9274 Masakichi Tabata 416-421
# 9275 Iyo Tabata 422-425
# 9276 Shigeo Tabata 426-429
# 9277 Sam Yamasaki 430-433
# 9278 Taki Koyanagi 434-439
# 9279 Sumie Tokiwa 440-445
# 9280 Yuriko Tokiwa 446-451
# 9281 Shigeko Yamada 452-456
# 9282 Tokutaro Sakata 457-465
# 9283 Kiyoka Sakata 466-472
# 9284 Toshiye Kaji 473-477
# 9285 Hideko Nakashima 478-481
# 9286 Kiyoji Sameshima 482-485
# 9287 Chiyeko Takahashi 486-490
# 9288 Minoru Saito 491-495
# 9289 Masayuki Saito 496-499
# 9290 Jutaro Nagatoshi 500-509
# 9291 Suye Saito 510-514
# 9292 Juichiro Inouye 515-517
# 9293 Shizuo Oikawa 518-521
# 9294 Masao Oikawa 522-527
# 9295 Tsuma Tonomura 528-536
# 9296 Keijiro Hara 537-542
# 9297 Iseichi Matsumoto 543-546
# 9298 Kisaburo Tanaka 547-552
# 9299 Kaoru Matsumoto 553-556
# 9300 Harue Umetsu 557-560
# 9301 Mitsue Umetsu 561-572
# 9302 Minoru Umetsu 573-576
# 9303 Eiko Umetsu 577-580
# 9304 Aiko Ohashi 581-584
# 9305 Misao Sasaguchi 585-588
# 9306 Toki Ohashi 589-592
# 9307 Jujiro Samejima 593-598
# 9308 Hiroshi Yamada 599-602
# 9309 Yoshinori Tsutsumi 603-606
# 9310 Tominosuke Saito 607-652
# 9311 Sanjiro Nishimura 653-656
# 9312 Ai Yamasaki 657-716
# 9313 Shizue Yamaoka 717-723
# 9314 Seisaku Yamada 724-732
# 9315 Hachiro Yagi 733-741
# 9316 Tomizo Watanabe 742-757
# 9317 Yoshihiro Wada 758-774
# 9318 Chiyo Umezuki 775-786
# 9319 Seiji Umetsu 787-792
# 9320 Kiu Umetsu 793-924
# 9321 Itaro Tsuyuki 925-979
# 9322 Kuni Tonomura 980-1006
# 9323 Hitoshi Tanaka 1007-1015
# 9324 Mubeshi Takagi 1016-1020
# 9325 Ren Suzuki 1021-1027
# 9326 Chiyo Sugiyama 1028-1114
# 9327 Kiyoharu Shimoji 1115-1163
# 9329 Noboru Sato 1164-1169
# 9330 Ihei Sasaguchi 1170-1181
# 9331 Kakuzo Saito 1182-1251
# 9332 Sekimatsu Onisaka 1252-1300
# 9333 Nobutaro Onisaki 1301-1307
# 9334 Naoyuki Okazaki 1308-1313
# 9335 Hidekazu Okada 1314-1319
# 9336 Mitsuro Oikawa 1320-1438
# 9337 Minoru Ohashi 1439-1447
# 9338 Jyoji Ohashi 1448-1452
# 9339 Kazo Nose 1453-1473
# 9340 Fusato Nakashima 1474-1566
# 9341 Jujiro Nishimura 1567-1722
# 9342 Tsune Nakahara 1723-1730
# 9343 Yasujiro Nakade 1731-1834
# 9344 Yen Nagatakiya 1835-1851
# 9345 Yemi Miyata 1852-1856
# 9346 Magozo Matsumoto 1857-1932
# 9347 Hinaye Maruno 1933-1985
# 9348 Haruko Maruno 1986-2067
# 9349 Tetsu Miakawa 2068-2098

Metadata

Title

Reel C-9390
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.