Reel C-9391

Reel C-9391

Case File # Name Page Range
# 9349 Tetsu Maikawa 1-34
# 9350 Jun Maikawa 35-40
# 9351 Takaharu Kumamoto 41-66
# 9352 Matsuyo Kochi 67-72
# 9353 George Kitagawa 73-122
# 9354 Yoshikazu Karatsu 123-131
# 9355 Tokuzo Kaji 132-139
# 9356 Tsunekichi Jomori 140-144
# 9357 Hannah Inouye 145-158
# 9358 Jin Ito 159-166
# 9359 Hide Hyodo 167-189
# 9360 Masaye Honkawa 190-194
# 9361 Tomoichi Furukawa 195-204
# 9362 Norah Fujita 205-210
# 9363 Hisa Endo 211-246
# 9364 Torashichi Endo 247-387
# 9365 Nobuji Chikasawa 388-398
# 9366 Sutakichi Yabuno 399-408
# 9367 Isojiro Kobayashi 409-418
# 9368 Hatsuyo Hirata 419-421
# 9369 Naosuke Aihoshi 422-436
# 9371 Tome Hikida 437-446
# 9372 Yoshiko Hatashita 447-451
# 9373 Hideko Hidaka 452-456
# 9374 Teizo Hidaka 457-538
# 9375 Yoshinori Higo 539-569
# 9376 Eiko Hikida 570-575
# 9377 Hideo Idenouye 576-584
# 9378 Kuni Ikeda 585-593
# 9379 Yasutaka Inouye 594-642
# 9380 Zenichi Ishikawa 643-661
# 9381 Louise Isomura 662-676
# 9382 Hiro Kaneda 677-684
# 9383 Hanako Kawai 685-689
# 9384 Toshiko Kawai 690-694
# 9385 Sumiko Kazuta 695-754
# 9386 Kuro Kido 755-805
# 9387 Minosuke Kitagawa 806-822
# 9388 Kanzaburo Kobayashi 823-837
# 9389 Tsugi Matsuba 838-845
# 9390 Hayato Kono 846-875
# 9391 Edith Masuda 876-885
# 9392 Yuki Matsumoto 886-891
# 9393 Kazu Mori 892-906
# 9394 Kiri Nishi 907-919
# 9395 Tokiko Nishikawara 920-931
# 9396 Kimi Nishizaki 932-945
# 9397 Yoshito Ohata 946-968
# 9398 Shino Sato 969-973
# 9399 Kazushi Shin 974-979
# 9400 Masashi Shin 980-985
# 9401 Zentaro Shin 986-1174
# 9402 Yeda Shin 1175-1244
# 9403 Shizue Shiraishi 1245-1280
# 9404 George Shoji 1281-1294
# 9405 Hisa Takiguchu 1295-1417
# 9406 Kyo Shoji 1418-1426
# 9407 Koichi Takahashi 1427-1636
# 9408 Nobuo Takai 1637-1666
# 9410 Yonekichi Takeuchi 1682-1803
# 9411 Kiyotoshi Tobo 1804-1809
# 9412 Hatsue Tokonami 1810-1816
# 9413 George Tsushima 1817-1821
# 9414 Ume Honkawa 1822-1828
# 9415 Mariye Uenobu 1829-1833
# 9416 Kiyoshi Umetsu 1834-1937
# 9417 Eikichi Urano 1938-1964
# 9418 Wari Uyeda 1965-1994
# 9419 Matsujiro Watada 1995-2012
# 9420 Yajiro Yamagishi 2013-2026
# 9421 Bunkichi Yamashita 2027-2052
# 9422 Murako Yoshida 2053-2064
# 9423 Atsuki Fujioka 2065-2068
# 9424 Kimie Yamada 2069-2072
# 9425 Nami Yamada 2073-2076
# 9426 Nobuko Kawai 2077-2095
# 9427 Fumie Ikeda 2096-2109
# 9428 Shotaro Iwamoto 2110-2113
# 9429 Tsuka Yamamoto 2114-2121
# 9430 Emi Yamamoto 2122-2125
# 9431 Yuriko Horisaki 2126-2129
# 9432 Tsune Sugiura 2130-2133
# 9433 Magaki Horisaki 2134-2141
# 9434 Betty Yamamoto 2142-2145
# 9435 Sukeshiro Mori 2146-2153
# 9436 Kome Fujiwara 2154-2158
# 9437 Kaneko Sasaki 2159-2162
# 9438 Namiko Nishi 2163-2167
# 9439 Mitsuo Ohora 2168-2172
# 9440 Mon Usami 2173-2179
# 9441 Satsuki Miyazaki 2180-2184
# 9442 Yasuko Aihoshi 2185-2188
# 9443 Wari Aihoshi 2189-2192
# 9444 Tasaburo Ishii 2193-2197
# 9445 Yae Kenno 2198-2200
# 9446 Aiko Kenno 2201-2202
# 9447 Akira Kenno 2203-2204
# 9448 Fusae Tezuka 2205-2209
# 9449 Fuyeko Mori 2210-2213
# 9450 Miyeko Mori 2214-2217
# 9451 Sute Mori 2218-2247
# 9452 Midori Sasaki 2248-2249
# 9453 Sumi Sasaki 2250-2256
# 9454 Kikue Hikida 2257-2275
# 9455 Nobuye Kitamura 2276-2277
# 9456 Mihoko Hashiguchi 2278-2279
# 9457 Toko Tsurukawa 2280-2282
# 9458 Miyoko Asanuma 2283-2284
# 9459 Shizuko Okugawa 2285-2286
# 9460 Ayako Okugawa 2287-2288
# 9461 Chiyoko Fukui 2289-2290
# 9462 Sute Sawa 2291-2297
# 9463 Kinu Masuda 2298-2299
# 9464 Satoyo Omaki 2300-2305
# 9465 Suzu Oyagi 2306-2307
# 9466 Teo Nozuye 2308-2314
# 9467 Horiko Uyeda 2315-2317
# 9468 Kimi Shoji 2318-2319
# 9469 Ritsuko Shin 2320-2321
# 9470 Hitoshi Shin 2322-2328
# 9471 Mitsu Ishikawa 2329-2339
# 9472 Mary Ishikawa 2340-2344
# 9473 Harry Ishikawa 2345-2350
# 9474 Tsunekichi Fujinami 2351-2365
# 9475 Teruko Hidaka 2366-2370
# 9476 Yasutake Matsuoka 2371-2378
# 9477 Yuku Kido 2379-2393
# 9478 Kume Hidaka 2394-2400
# 9479 Jitsu Takeuchi 2401-2410

Metadata

Title

Reel C-9391
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.