Reel C-9392

Reel C-9392

Case File # Name Page Range
# 9481 Sumiye Mori 1-7
# 9482 Fusae Hara 8-16
# 9487 Sumie Takeguchi 17-21
# 9488 Fusae Takiguchi 22-26
# 9489 Seiroku Nakagawa 27-32
# 9490 Chusaku Maioka 33-44
# 9491 Keiji Matsunaga 45-49
# 9492 Takeshi Kunimoto 50-55
# 9493 Shinkichi Nakamura 56-61
# 9494 Koichi Kakino 62-68
# 9495 Rituko Hatashita 69-74
# 9496 Osamu Hatashita 75-79
# 9498 Mohachi Kawasaki 80-88
# 9499 Tameichi Minatogawa 89-93
# 9500 Nobue Minatogawa 94-97
# 9501 Marion Nozuye 98-101
# 9502 Miyoko Nozuye 102-105
# 9503 Iku Tsushima 106-110
# 9504 Yuki Tsushima 111-114
# 9505 Ayako Sato 115-120
# 9506 Masaharu Hamano 121-127
# 9507 Chiyoye Sato 128-131
# 9508 Tokuye Sato 132-136
# 9510 Eleanor Tsuchiya 137-140
# 9511 Ei Sakurada 141-144
# 9512 Koyo Kataoka 145-148
# 9513 Tsugi Tsuchiya 149-152
# 9514 Toshiko Tsuchiya 153-156
# 9515 Haru Komori 157-171
# 9516 Fude Kada 172-181
# 9517 Shigematsu Toyosaki 182-265
# 9518 Fusamatsu Tamaki 266-570
# 9519 Haruko Abe 571-576
# 9520 Mariko Abe 577-580
# 9521 Tsugiko Abe 581-586
# 9522 Tokusuke Abe 587-590
# 9523 Sada Bando 591-597
# 9524 Rokuzaemon Fujishita 598-601
# 9525 Hatsumi Hirayama 602-617
# 9526 Sayo Kato 618-625
# 9527 Michiko Kinoshita 626-629
# 9528 Kimiko Kira 630-636
# 9529 Sueo Kitaguchi 637-642
# 9530 Akiko Koyama 643-646
# 9532 Fusaye Koyama 647-651
# 9533 Noboru Koyama 652-667
# 9534 Shizue Kutsukake 668-671
# 9535 Hatsuyo Kutsukake 672-676
# 9536 Chiyeko Machida 677-686
# 9537 Shigeko Machida 687-690
# 9538 Tsumo Matsusaki 691-696
# 9539 Mitsuko Miki 697-700
# 9540 Kayo Miyauchi 701-708
# 9541 Natsuye Nakano 709-712
# 9543 Kikuko Nakagawa 717-720
# 9544 Masako Nakashima 721-726
# 9545 Sueko Nakashima 727-731
# 9542 Hatsu Nakano 731-716
# 9546 Miyuki Nakashima 732-735
# 9547 Kinuko Nishikawa 736-741
# 9548 Mikiko Nishikawa 742-747
# 9549 Hatsue Nishimura 748-751
# 9550 Toshiko Nishimura 752-755
# 9551 Matsu Nishizawa 756-759
# 9552 Shinako Nishizawa 760-763
# 9553 Eiko Nobuoka 764-767
# 9554 Ruth Nobuoka 768-771
# 9555 Shigeko Ohata 772-777
# 9556 Amy Oki 778-787
# 9557 Suzu Oki 788-791
# 9558 Yoshi Oki 792-795
# 9559 Rokuro Iwai 796-808
# 9560 Sawae Sakaguchi 809-814
# 9561 Suzu Shimizu 815-818
# 9562 Koko Shimizu 819-822
# 9563 Yoshio Shino 823-836
# 9564 Hana Takemura 837-842
# 9565 Fudeko Uchida 843-846
# 9566 Ryu Uyesugi 847-851
# 9567 Tatsu Wakabayashi 852-861
# 9568 Hatsu Wakabayashi 862-866
# 9569 Riyoko Yamamoto 867-876
# 9570 Tomi Yamamoto 877-880
# 9571 Canada Mio Company Limited 881-1071
# 9572 Kinu Ebata 1072-1079
# 9573 Suye Ebata 1080-1091
# 9574 Hatsue Hamano 1092-1113
# 9575 Kuranosuke Hashimoto 1114-1217
# 9576 Hori Chiyoko 1218-1224
# 9577 Hisaye Mukai 1225-1232
# 9578 Ino Hori 1233-1242
# 9579 Kyuhachi Honkawa 1243-1282
# 9580 Inouye Mitsuko 1283-1287
# 9581 Harumi Kawzoye 1288-1370
# 9582 Tadashi Kitagawa 1371-1448
# 9583 Kitaguchi Tetsuo 1449-1456
# 9584 Kondo Tsune 1457-1472
# 9585 Haru Kubo 1473-1480
# 9586 Kumataro Kubo 1481-1551
# 9587 Kyujiro Kusano 1552-1633
# 9588 Kiyoko Maehara 1634-1680
# 9589 Miyoko Matsusaki 1681-1685
# 9590 Masu Mori 1686-1693
# 9591 Masako Mitsubayashi 1694-1700
# 9592 Chiyoko Nabeta 1701-1711
# 9593 Chiye Nagai 1712-1777
# 9594 Shizue Nakamura 1778-1782
# 9595 Kohei Nakai 1783-1793
# 9597 Yasumatsu Nakashima 1794-1855
# 9598 Toshio Nishikawa 1856-1862
# 9599 Chozo Nishimura 1863-1938
# 9600 Saku Nishimura 1939-1947
# 9601 Tome Nishimura 1948-1960
# 9602 Shigeki Nishioka 1961-2121
# 9603 Shitsuyo Nobuoka 2122-2154

Metadata

Title

Reel C-9392
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.