Reel C-9393

Reel C-9393

Case File # Name Page Range
# 9603 Shitsuyo Nobuoka 1-48
# 9604 Ume Nose 49-56
# 9605 Yukiko Sagara 57-76
# 9606 Fumiko Saiki 77-86
# 9607 Fumio Saimoto 87-92
# 9608 Kiku Saimoto 93-119
# 9609 Kunimatsu Saimoto 120-299
# 9610 Nobuko Saimoto 300-305
# 9611 Suyeshi Shino 306-329
# 9612 Minoru Takeuchi 330-394
# 9613 Sueo Takeuchi 395-403
# 9614 Tsuzuku Takeuchi 404-418
# 9615 Utaka Takeuchi 419-429
# 9616 Sakie Teraguchi 430-507
# 9617 Yoshio Teranishi 508-566
# 9618 Kimiko Tsuyuki 567-576
# 9619 Yoshiko Uyesugi 577-590
# 9620 Issaku Uchida 591-595
# 9621 Iwao Uchimaru 596-652
# 9622 Toshio Uchimaru 653-661
# 9623 Whonnock Ruskin Albion Japanese Farmers Association 662-747
# 9624 Shige Yanada 748-765
# 9625 Shikaichi Adachi 766-789
# 9626 Pat Adachi 790-798
# 9627 Sachiko Akazawa 799-819
# 9628 Katsuko Arima 820-842
# 9629 Eizo Ebata 843-992
# 9630 Ima Ebata 993-1057
# 9631 Kimiye Ebata 1058-1062
# 9632 Takeo Endo 1063-1152
# 9633 Yukiko Fujiwara 1153-1170
# 9634 Fusaye Furumoto 1171-1185
# 9635 Hanako Hamada 1186-1193
# 9636 Mary Hamagaki 1194-1200
# 9637 Kisako Hamaguchi 1201-1205
# 9638 Shizue Haruta 1206-1210
# 9639 Eiji Inouye 1211-1223
# 9640 Sumiye Kanamaru 1224-1279
# 9641 Sokichi Ito 1280-1367
# 9642 Fujiye Kaneko 1368-1374
# 9643 Seki Kaneko 1375-1381
# 9644 Yukie Kaneko 1382-1389
# 9645 Kitagawa Rinnosuke 1390-1401
# 9646 Shimako Kobukuro 1402-1424
# 9647 Chie Koyama 1425-1434
# 9648 Modori Matsumoto 1435-1441
# 9649 Setsuko Matsushita 1442-1447
# 9650 Koriyo Nakashima 1448-1453
# 9651 Ishino Nishizaki 1454-1461
# 9652 Harue Sakuda 1462-1470
# 9653 Asao Sakata 1471-1479
# 9654 Kazuhei Sawada 1480-1486
# 9655 Ume Sawada 1487-1495
# 9656 Kokichi Sawada 1496-1503
# 9657 Haruki Sawada 1504-1510
# 9658 Genshichi Takahashi 1511-1578
# 9659 Kiri Takahashi 1579-1583
# 9660 Saye Takahashi 1584-1590
# 9661 Kuno Takahashi 1591-1602
# 9662 Shoji Takahashi 1603-1610
# 9663 Takejiro Takahashi 1611-1617
# 9664 Teru Takahashi 1618-1624
# 9665 Kame Tamaki 1625-1632
# 9666 Satoshi Tamaki 1633-1638
# 9667 Yoshinobu Tamaki 1639-1643
# 9668 Gihachi Tsuchihashi 1644-1720
# 9669 Kano Tsuda 1721-1727
# 9670 Sayo Uyematsu 1728-1734
# 9671 Toshio Uyematsu 1735-1739
# 9672 Hatsue Wakabayashi 1740-1746
# 9673 Jihei Yamabe 1747-1759
# 9674 Masao Yamabe 1760-1779
# 9675 Tatsuji Nakamura 1780-1808
# 9676 Yuki Adachi 1809-1821
# 9677 Fuino Adachi 1822-1826
# 9678 Yasuke Akazawa 1827-1830
# 9679 Etsuko Arima 1831-1834
# 9680 Akie Asahina 1835-1838
# 9681 Chiyoko Ebata 1839-1853
# 9682 Shio Ebata 1854-1857
# 9683 Matsuyo Fujiwara 1858-1861
# 9684 Kazue Fujiwara 1862-1865
# 9685 Kimiko Furumoto 1866-1874
# 9686 Tamayo Fujiwara 1875-1884
# 9687 Fusaye Hashimoto 1885-1888
# 9688 Ei Hotta 1889-1892
# 9689 Mitchiko Ide 1893-1896
# 9690 Misao Ito 1897-1904
# 9691 Mutsu Ide 1905-1909
# 9692 Isao Kadonaga 1910-1923
# 9693 Shizuye Ito 1924-1927
# 9694 Miyo Kadonaga 1928-1932
# 9695 Kisa Kitagawa 1933-1938
# 9696 Mito Kitazawa 1939-1942
# 9697 Sadako Koide 1943-1948
# 9698 Yoshiko Kondo 1949-1952
# 9699 Yasuye Koyama 1953-1956
# 9700 Kisaburo Kuboniwa 1957-1965
# 9701 Waka Kuboniwa 1966-1971
# 9702 Noe Kumagai 1972-1975
# 9703 Haru Matsushita 1976-1986
# 9704 Tose Miyashita 1987-1999
# 9705 Yokei Nakada 2000-2017
# 9706 Akiko Kato 2018-2021
# 9707 Chieko Nishizaki 2022-2025
# 9708 Shigeru Nishizaki 2026-2029
# 9709 Yaeko Ohori 2030-2063
# 9710 Eika Okada 2064-2069
# 9711 Suma Okada 2070-2076
# 9712 Katsuko Okada 2077-2085
# 9713 Shigeko Okada 2086-2090
# 9714 Kametaro Omura 2091-2094
# 9715 Misao Omura 2095-2098
# 9716 Yasu Otsu 2099-2102
# 9717 Hatsuye Otsuka 2103-2122
# 9718 Yakichi Oye 2123-2138
# 9719 Miyeko Harada 2139-2143
# 9720 Nobuyuki Sakamoto 2144-2160
# 9721 Joe Sato 2161-2166
# 9722 Hisae Shiomi 2167-2172
# 9723 Haruko Takahashi 2173-2176
# 9724 Sada Takahashi 2177-2180
# 9725 Yukiko Takashima 2181-2184
# 9726 Waka Takenaka 2185-2190
# 9727 Harue Tanizawa 2191-2194
# 9728 Kikuye Tanizawa 2195-2204
# 9729 Namiko Tanizawa 2205-2208
# 9730 Toyo Tanizawa 2209-2213
# 9731 Kimi Tsuchihashi 2214-2220
# 9732 Chizuko Yamabe 2221-2224
# 9733 Suzu Yamabe 2225-2233
# 9734 Haruko Yamabe 2234-2248
# 9735 Tomiki Yamamura 2249-2258
# 9736 Eiko Yanagisawa 2259-2263
# 9737 Saku Kawaguchi 2264-2270
# 9740 Denji Tanako 2271-2277
# 9742 Aiko Toida 2278-2325
# 9743 Baba Masako 2326-2329
# 9744 Fumiko Kawakami 2330-2335
# 9745 Kyumatsu Mori 2336-2463
# 9747 Sotono Asaoka 2464-2471
# 9748 Shizuko Ebata 2472-2480
# 9749 Tokuno Endo 2481-2486
# 9750 Kimi Godo 2487-2496
# 9751 Eichi Hayashi 2497-2648

Metadata

Title

Reel C-9393
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.