Custodian Case Files: Reel C-9394

Custodian Case Files: Reel C-9394

Case File # Name Page Range
# 9751 Eichi Hayashi 1-56
# 9752 Eiko Henmi 57-61
# 9753 Yuriko Ito 62-67
# 9754 Japanese School Maintainers Association 68-232
# 9755 Mine Kanamaru 233-339
# 9756 Toye Kaneko 340-346
# 9757 Ishi Kumamoto 347-352
# 9758 Michiko Kumamoto 353-357
# 9759 Miho Maeba 358-365
# 9760 Masuo Matsumiya 366-436
# 9761 Kimi Matsumiya 437-442
# 9762 Ume Matsuo 443-449
# 9763 Kohei Mitsui 450-459
# 9764 Tomiye Mizutani 460-467
# 9765 Masao Mochizuki 468-490
# 9766 Tami Mochizuki 481-499
# 9767 Sugi Mori 500-511
# 9768 Kameo Nagai 512-592
# 9769 Hiroshi Nakamura 593-598
# 9770 Taniko Nishimura 599-619
# 9771 Tomi Nishimura 620-625
# 9772 George Nishioka 626-630
# 9773 Kaneju Nishioka 631-635
# 9774 Emy Nishioka 636-640
# 9775 Shinhichi Ode 641-654
# 9776 Shizue Okano 655-664
# 9777 Yasu Okano 665-700
# 9778 Baku Satta 701-725
# 9779 Ken Sugimura 726-732
# 9780 Kunizo Suzuki 733-950
# 9781 Yoshiji Takahashi 951-999
# 9782 Nobu Tanabe 1000-1038
# 9784 Isumi Uyeno 1039-1042
# 9785 Kuye Uyeno 1043-1049
# 9786 Yukino Yasui 1050-1061
# 9787 Kay Yasunaka 1062-1066
# 9788 Chiyoko Sakamoto 1067-1072
# 9789 Kinroku Yamamura 1073-1080
# 9790 Chiyono Yamamura 1081-1091
# 9791 Kasuko Murakami 1092-1095
# 9792 Takashi Morito 1096-1099
# 9793 Seizo Matsubara 1100-1107
# 9794 Hisayo Yano 1108-1111
# 9795 Hezo Okamoto 1112-1123
# 9796 Takako Yano 1124-1127
# 9797 Tomezo Nariiwa 1128-1133
# 9798 Setsu Takemura 1134-1138
# 9799 Ume Izumi 1139-1143
# 9800 Tomiko Mizusawa 1144-1147
# 9801 Mutsuko Mizusawa 1148-1154
# 9803 Chie Shibuya 1155-1158
# 9804 Ikuko Nakashima 1159-1162
# 9805 Saki Matsumoto 1163-1166
# 9806 Tadashi Matsumoto 1167-1170
# 9807 Mitsuko Yamashita 1171-1189
# 9808 Shizue Higuchi 1190-1227
# 9809 Tomiko Shiozaki 1228-1231
# 9810 Ichizo Nishimura 1232-1251
# 9811 Shinjiro Hamanishi 1252-1266
# 9812 Kiwo Kokuryo 1267-1270
# 9813 Hideko Kokuryo 1271-1274
# 9814 Sugi Mori 1275-1284
# 9816 Fumiko Abo 1285-1289
# 9817 Mitsuo Endo 1290-1300
# 9818 Ichie Endo 1301-1304
# 9819 Nobu Mochizuki 1305-1315
# 9820 Chiyeko Hattori 1316-1320
# 9821 Tomeko Nishimura 1321-1324
# 9822 Suye Watanabe 1325-1328
# 9823 Koto Miyagishima 1329-1332
# 9824 Fumi Shoyama 1333-1336
# 9825 Minoru Yamamura 1337-1347
# 9826 Sakae Tsukamoto 1348-1352
# 9827 Teiko Ide 1353-1356
# 9828 Haru Tazawa 1357-1360
# 9829 Torataro Tazawa 1361-1391
# 9830 Kiyo Sakata 1392-1402
# 9831 Nobuji Hashimoto 1403-1437
# 9832 Rokusuke Yamashita 1438-1582
# 9833 Kanuko Akamoto 1583-1588
# 9835 Toshigusu Hama 1589-1627
# 9836 Tatsue Hama 1628-1634
# 9837 Koichi Imai 1635-1653
# 9838 Kimie Imai 1654-1658
# 9840 Hyokura Kozai 1659-1926
# 9841 Kuni Kozai 1927-1931
# 9842 Toragoro Matsui 1932-1938
# 9843 Miyoko Matsuo 1939-1944
# 9844 Kaoru Matsuo 1945-1950
# 9845 Masae Matsuo 1951-1963
# 9846 Shinichi Matsuo 1964-2076
# 9847 Sumiye Matsuo 2077-2088
# 9848 Harue Mimoto 2089-2138

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9394
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.