Reel C-9395

Reel C-9395

Case File # Name Page Range
# 9850 Yeiko Nagata 1-5
# 9851 Fumi Nakamoto 6-22
# 9852 Gordon Nakayama 23-86
# 9853 Lois Nakayama 92-98
# 9854 Edith Nishikawa 92-98
# 9855 Tora Nishiza 99-105
# 9856 Masu Nishimura 106-115
# 9857 Yukie Ode 116-124
# 9858 Koito Okano 125-166
# 9859 Shigeharu Okumura 167-173
# 9861 Yukio Saimoto 174-204
# 9862 Takeyo Sato 205-210
# 9863 Shizu Sogawa 211-297
# 9865 Yaeno Tatebe 298-306
# 9866 Tomesuke Tateishi 307-423
# 9867 Chiyeko Tateishi 424-469
# 9868 Tobei Teraguchi 470-478
# 9869 Yuwa Tomita 479-484
# 9870 Chiyono Tsuji 485-490
# 9871 Yoshiyasu Tsukayama 491-500
# 9872 Chizuko Uchida 501-508
# 9873 Yorisaburo Uchida 509-592
# 9874 Fumiko Uchida 593-597
# 9875 Misu Watanabe 598-738
# 9876 Masato Yoshida 739-745
# 9877 Miyoko Ashizawa 746-756
# 9878 Yone Enjo 757-766
# 9879 Koma Iwanami 767-770
# 9880 Eiko Kutsukake 771-774
# 9881 Yasunobu Kawasaki 775-778
# 9882 Miki Kamikura 779-782
# 9883 Kiri Kozai 783-786
# 9884 Sumie Kozai 787-790
# 9885 Sugi Murata 791-798
# 9886 Bunroku Miyazato 799-802
# 9887 Toku Matsui 803-806
# 9888 Kaju Nagata 807-811
# 9889 Fusako Nagata 812-815
# 9890 Sayo Hama 816-826
# 9891 Tsuyo Hamaoka 827-836
# 9892 Hosei Higa 837-840
# 9893 Matsu Higa 841-844
# 9894 Kiku Hoshizaki 845-848
# 9895 Misa Nakano 849-865
# 9897 Fuji Okumura 866-870
# 9898 Toyoko Okumura 871-874
# 9899 Miyako Okumura 875-882
# 9900 Arthur Okumura 883-886
# 9901 Shizuke Otara 887-890
# 9902 Tome Omatsu 891-894
# 9903 Denji Omatsu 895-899
# 9904 Tadashi Ode 900-906
# 9905 Kayano Ode 907-910
# 9906 Kiku Saito 911-921
# 9907 Koichi Shimoda 922-925
# 9909 Hiroko Shimada 926-930
# 9910 Tamesaburo Suzuki 931-939
# 9911 Robert Suzuki 940-946
# 9912 Tameichi Shin 947-954
# 9913 Fujiko Shinoda 955-959
# 9914 Miyoko Sogawa 960-963
# 9915 Fuyu Shintani 964-967
# 9916 Irene Shintani 968-979
# 9917 Tokichi Tsuji 980-997
# 9918 Iso Tsukada 998-1002
# 9919 Miyoko Tatebe 1003-1012
# 9920 Yasuye Tsukayama 1013-1018
# 9921 Shoichi Takayama 1019-1024
# 9922 Tomie Toguri 1025-1035
# 9923 Yasuko Tabe 1036-1040
# 9924 Hisako Tonogai 1041-1052
# 9925 Toyoko Tsuchiya 1053-1057
# 9926 Emiko Uchida 1058-1061
# 9927 Midori Yoshida 1062-1065
# 9928 Masu Yoshida 1066-1071
# 9929 Chojiro Yoshimoto 1072-1092
# 9930 Shina Yoshimoto 1093-1097
# 9931 Sueki Yamamura 1098-1119
# 9932 Emiko Yamashita 1120-1129
# 9933 Taye Yamashita 1130-1134
# 9934 Itsuko Harada 1135-1147
# 9935 Tamiko Hirano 1148-1153
# 9936 Yoshitaro Hirano 1154-1292
# 9937 Kahei Kamimura 1293-1407
# 9938 Rikuzuchi Kido 1408-1531
# 9939 Masao Kobayakawa 1532-1539
# 9940 Sadakichi Kobayakawa 1540-1585
# 9941 Sadako Kobayakawa 1586-1596
# 9942 Takao Kobayakawa 1597-1627
# 9943 Matsunnosuke Komori 1628-1793
# 9944 Toru Koyanagi 1794-1813
# 9945 Toki Kuwada 1814-1827
# 9946 Sadako Matsumiya 1828-1836
# 9947 James Nishikawara 1837-1842
# 9948 Margarette Nishikawara 1843-1847
# 9949 Mary Nishkawara 1848-1852
# 9950 June Hasegawa 1853-1857
# 9951 Yoshino Oshashi 1858-1868
# 9952 Fukami Onodera 1869-1889
# 9953 Chiyo Sasaki 1890-1896
# 9954 Eijii Sasaki 1897-1903
# 9955 Kikuyo Sasaki 1904-1909
# 9956 John Suzuki 1910-1914
# 9957 Sentaro Suzuki 1915-2173
# 9958 Shika Suzuki 2174-2185
# 9959 Koji Takahashi 2186-2218
# 9960 Shizue Takano 2219-2223
# 9961 Yoshino Uyenobu 2224-2235
# 9962 Atsu Shikatani 2236-2239
# 9963 Shizu Yamanobe 2240-2250
# 9964 Lucy Fujimagari 2251-2254
# 9965 Yoshiko Fukushima 2255-2259
# 9966 Akikazu Furukawa 2260-2263
# 9967 Yachiyo Furukawa 2264-2267
# 9968 Takeki Goto 2268-2275
# 9969 Mitsuo Goto 2276-2279
# 9970 Shizue Goto 2280-2283
# 9971 Sueno Hirae 2284-2290
# 9972 Kisa Kawamoto 2291-2297
# 9973 Hatsuyo Tomimoto 2298-2302
# 9974 Sayoko Kawamoto 2303-2307
# 9975 Tokuko Kawamoto 2308-2316
# 9976 Hisa Kobayakawa 2317-2322
# 9977 Hayao Komori 2323-2328
# 9978 Kinuko Koyangi 2329-2333
# 9979 Haru Koyanagi 2334-2340
# 9980 Tsuyuko Koyanagi 2341-2346
# 9981 Teruko Morimoto 2347-2351
# 9982 Yaeko Morimoto 2352-2356
# 9983 Shin Nakamura 2357-2368
# 9984 Asae Ochiai 2369-2372
# 9985 Toshimi Ochiai 2373-2376
# 9986 Kikue Ohara 2377-2382
# 9987 Tsujio Shiga 2383-2386
# 9988 Masae Takahashi 2387-2398
# 9989 Etsuko Toguri 2399-2402
# 9990 Barney Tonegawa 2403-2407
# 9991 Shige Tonegawa 2408-2412
# 9992 May Tonegawa 2413-2417
# 9993 Miyuki Yoshida 2418-2422
# 9994 Mitsu Fujino 2423-2436
# 9995 Takeo Gyoba 2437-2449
# 9996 Yasue Hamada 2450-2464
# 9997 Jinnosuke Ide 2465-2472
# 9998 Haya Ikeda 2473-2482
# 9999 Kiyoshi Imai 2483-2549
# 10002 Yoshio Katsuta 2550-2557
# 10003 Yahei Kawabata 2558-2568
# 10004 Eizaburo Kitagawa 2569-2623
# 10005 Kimiyo Kutsukake 2624-2656
# 10007 Seki Masuda 2657-2725

Metadata

Title

Reel C-9395
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.