Reel C-9397

Reel C-9397

Case File # Name Page Range
# 10110 Renzo Suzumoto 0-290
# 10111 Iye Tateishi 291-321
# 10112 Haruko Uno 322-328
# 10113 Etsu Yamashita 322-328
# 10114 Tetsu Ide 336-339
# 10115 Ichiro Kadonaga 340-343
# 10117 Hideo Kobayakawa 344-356
# 10118 Chihachi Michiguchi 357-360
# 10119 Haruye Mori 361-406
# 10121 Masao Nishimura 407-427
# 10122 Kaoru Noda 428-431
# 10123 Masumi Sagara 432-435
# 10124 Yasuno Sato 436-438
# 10125 Mitsuye Takimoto 439-444
# 10126 Manzo Tanaka 445-450
# 10127 Toshitomi Tonogai 451-454
# 10128 Takayoshi Yabuki 455-457
# 10130 Kin Yamamoto 458-460
# 10131 Shozaburo Abe 461-471
# 10132 Choichi Akui 472-477
# 10133 Tokuho Asato 478-487
# 10134 Yoshikazu Furumoto 488-523
# 10135 Koshiro Ide 524-533
# 10136 Shintaro Imamura 534-546
# 10137 Denjiro Kamada 547-554
# 10138 Tsunetaro Kawakami 555-560
# 10139 Tadachi Kawano 561-568
# 10140 Atogo Kimura 569-574
# 10141 Kogi Kohara 575-580
# 10142 Tameichi Koyama 581-589
# 10143 Minoji Murai 590-622
# 10144 Hikozo Nakamura 623-664
# 10145 Umetaro Nagatoshi 665-676
# 10146 Rokuzo Nishi 677-692
# 10147 Eizo Ohama 693-699
# 10149 Ikutaro Sato 700-719
# 10150 Ken Sato 720-730
# 10151 Kozo Shimada 731-736
# 10152 Hatsuye Shino 737-763
# 10153 Yuki Takizawa 764-778
# 10154 Jitaro Tanaka 779-881
# 10155 Toshigoro Tomotsugu 882-886
# 10156 Albert Tsumura 887-943
# 10157 Totaro Utsunomiya 944-948
# 10158 Naozo Yabuki 949-1010
# 10159 Yoshi Yabuki 1011-1015
# 10160 Hiromoto Yamamoto 1016-1020
# 10161 Isamu Yamamoto 1021-1025
# 10162 Kazuo Yamamoto 1026-1032
# 10163 Koichi Yamamoto 1033-1041
# 10164 Yukijio Yamamoto 1042-1048
# 10165 Mataichi Yoshimura 1049-1056
# 10167 Fumiko Fukuhara 1057-1061
# 10168 Yoshimatsu Fukaye 1062-1069
# 10169 Fui Hamazaki 1070-1074
# 10170 Kazuye Hayashi 1075-1137
# 10171 Kimiko Hayami 1138-1142
# 10172 Kimi Hirota 1143-1167
# 10173 Soya Hirota 1168-1182
# 10174 Hirokichi Ishizaki 1183-1381
# 10175 Hatsuko Kunimoto 1382-1386
# 10176 Etsuji Morii 1387-1410
# 10177 Kiyono Morii 1411-1414
# 10178 Hama Nishio 1415-1429
# 10179 Ippei Nishio 1430-1476
# 10180 Kazuyasu Nishio 1477-1483
# 10181 Tomitaro Nishio 1484-1530
# 10182 Kyuichi Nomoto 1531-1559
# 10183 Kiku Nomoto 1560-1577
# 10184 Yoshiko Nukina 1578-1583
# 10185 Hasaye Osuga 1584-1589
# 10186 Ayako Shoji 1590-1594
# 10187 Norihiko Shoji 1595-1598
# 10188 Masako Takata 1599-1603
# 10189 Ruth Takata 1604-1611
# 10190 Arthur Tsumura 1612-1620
# 10191 Walter Tsumura 1621-1624
# 10192 Tsune Yatabe 1625-1635
# 10193 Joanne Yatabe 1636-1642
# 10194 Takasuke Kurakawa 1643-1649
# 10195 Sennosuke Nishi 1650-1762
# 10196 Shizu Nishi 1763-1768
# 10197 Asaziro Nishiguchi 1769-1971
# 10198 Kahei Nishiguchi 1972-2042
# 10199 Yoshi Nishiguchi 2043-2046
# 10200 Kisa Nishiguchi 2047-2050
# 10201 Magojiro Nishiguchi 2051-2256
# 10202 Waku Nishiguchi 2257-2260
# 10203 Mikizo Nishiguchi 2261-2406
# 10204 Mitsuko Nishiguchi 2407-2412
# 10205 Fumiko Shirakawa 2413-2416
# 10206 Setsuko Tsuchida 2417-2430
# 10209 Haruko Sugamori 2431-2433
# 10210 Odai Sumiya 2434-2438
# 10212 Matsuko Yamada 2439-2442
# 10213 Kiju Yamada 2443-2446
# 10214 Asaye Funamoto 2447-2451
# 10215 Masu Jinnouchi 2452-2560

Metadata

Title

Reel C-9397
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.