Custodian Case Files: Reel C-9406

Custodian Case Files: Reel C-9406

Case File # Name Page Range
# 11144 Yoshiko Motomochi 1-23
# 11145 Shizuko Yamauchi 24-28
# 11146 Mitsuko Yamauchi 29-33
# 11147 Kametaro Akiyama 34-53
# 11148 Denkichi Kodama 54-78
# 11149 Mitsu Okuno 79-92
# 11151 Fusako Hori 98-102
# 11152 Mio Kanatsuka 103-158
# 11153 Nika Arizono 159-165
# 11154 Sampei Sugiura 166-212
# 11155 Moto Shinde 213-215
# 11156 Hideko Matoba 216-219
# 11157 Suwa Uyeno 220-223
# 11158 Takeo Kawasaki 224-228
# 11159 Takeo Ueda 229-232
# 11160 Arthur Kudo 233-235
# 11161 Katsu Takueuchi 236-238
# 11162 Takeyo Towata 239-241
# 11163 Kiyoko Yada 242-244
# 11164 Fumi Takahashi 245-360
# 11165 Toshie Nakamura 361-382
# 11166 Hana Soga 383-399
# 11167 Mariko Yamaoka 400-405
# 11168 Nobuichi Yamaoka 406-435
# 11169 Tetsuko Takahashi 436-442
# 11170 Masaji Nakauchi 443-460
# 11171 Fumiko Iwamoto 461-465
# 11172 Kiyoshi Muraki 466-495
# 11173 Hideo Ishii 496-501
# 11174 Janet Hayashi 502-512
# 11175 George Uyehara 513-523
# 11176 Harry Tsuruda 524-603
# 11177 Maka Toyama 604-608
# 11178 Fumiko Toyama 609-611
# 11179 Kiichiro Tehara 612-620
# 11180 Yasushi Nishihara 621-623
# 11181 Miyeko Sato 624-630
# 11182 Masaye Sato 631-633
# 11183 Rinzo Hagino 634-643
# 11184 Akiko Kitaguchi 644-646
# 11185 Shomatsu Toyama 647-740
# 11186 Motozo Toyama 741-762
# 11187 Shizue Matsui 763-812
# 11188 Masaki Yamamura 813-839
# 11189 Tobei Hayashi 840-859
# 11190 Matsuye Sato 860-868
# 11191 Kiyomi Yano 869-952
# 11192 Fumiye Kaga 953-955
# 11194 Saburo Abe 956-959
# 11195 Natsue Ayukawa 960-963
# 11197 Tsuyuko Haramoto 964-974
# 11198 Kiyoshi Higano 975-989
# 11199 Kinu Higano 990-994
# 11200 Ritsu Ida 995-998
# 11201 May Inata 999-1002
# 11202 Marie Inata 1003-1005
# 11203 Haruko Kodono 1006-1008
# 11204 Naruko Kushino 1009-1020
# 11205 Hiroko Matsubuchi 1021-1024
# 11206 Jinnosuke Morita 1025-1032
# 11207 Michiko Murota 1033-1038
# 11208 Naka Seto 1039-1042
# 11209 Taro Sakuma 1043-1045
# 11210 Sadako Sakuma 1046-1049
# 11211 Fumiko Sato 1050-1052
# 11212 Masuichi Shiraga 1053-1074
# 11213 Sachiko Oyama 1075-1085
# 11214 Sakae Sumi 1086-1089
# 11215 Sakae Tanouye 1090-1092
# 11216 Yoshiko Adachi 1093-1118
# 11217 Tomiko Aoyama 1119-1170
# 11218 Tomo Kawasaki 1171-1181
# 11219 Sam Kimura 1182-1192
# 11220 Hiroshi Moritsugu 1193-1197
# 11221 Shizuko Moritsugu 1198-1205
# 11222 Kaoru Murakami 1206-1293
# 11223 Tokiko Nagami 1294-1313
# 11225 Mino Sakuma 1314-1318
# 11226 Keiko Sato 1319-1323
# 11227 Maki Shibata 1324-1330
# 11228 Fusayo Shiraga 1331-1349
# 11229 Fusano Sumi 1350-1356
# 11230 Tsune Tamane 1357-1361
# 11231 Okio Teshima 1362-1368
# 11232 Yasuyo Teshima 1369-1375
# 11233 Chiyoko Yakura 1376-1401
# 11234 Tsuneichi Mizutani 1402-1447
# 11235 Kiyo Kuzunoki 1448-1458
# 11237 Kanichi Tsuji 1459-1483
# 11238 Masakatsu Kaneko 1484-1487
# 11239 Shinichi Hara 1488-1495
# 11240 Kiyo Aoki 1496-1550
# 11241 Mitsuo Hamae 1551-1553
# 11242 Mitsuye Inaba 1554-1556
# 11243 Tsugie Kishiyama 1557-1631
# 11244 Tsuneki Kitagawa 1632-1650
# 11245 Tsuneo Omotani 1651-1653
# 11246 Chiyeko Omotani 1654-1657
# 11247 Kinue Omoto 1658-1660
# 11248 Yone Shimodaira 1661-1664
# 11249 Yoshi Tabe 1665-1669
# 11250 Harue Yoshida 1670-1697
# 11251 Asano Nagami 1698-1718
# 11252 Gunzo Nishida 1719-1775
# 11253 Nuinosuke Okawa 1776-1824
# 11254 Aki Omotani 1825-1848
# 11255 Nobuko Okuma 1849-1852
# 11256 Kimi Sato 1853-1862
# 11257 Oiso Sumi 1863-1892
# 11258 Satoko Sumi 1893-1897
# 11259 Mutsuko Sumi 1898-1909

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9406
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.