Custodian Case Files: Reel C-9405

Custodian Case Files: Reel C-9405

Case File # Name Page Range
# 11007 Kiyose Kazuta 1-31
# 11008 Masako Murabayashi 32-34
# 11009 Henry Naruse 35-92
# 11010 Yataro Omori 93-98
# 11011 Shitsue Yasunaka 99-102
# 11014 Juhei Tanaka 103-203
# 11015 Eizo Shinkoda 204-283
# 11016 Yaeko Fujishige 284-311
# 11017 Rokumatsu Ikari 312-414
# 11018 Yoichi Tokuda 415-530
# 11019 Kenichi Hashimoto 531-533
# 11020 Toshio Hori 534-536
# 11021 Masao Hyodo 537-539
# 11022 Walter Ikeda 540-544
# 11023 Yasuo Kamino 545-547
# 11024 Sumiko Kato 548-550
# 11025 Yuriko Deshima 551-553
# 11026 Yae Kawai 554-590
# 11027 Hanako Naruse 591-593
# 11028 Kiichi Naruse 594-598
# 11029 Saku Naruse 599-601
# 11030 David Naruse 602-607
# 11031 Hisako Shinkoda 608-622
# 11032 Masao Shiomi 623-631
# 11033 Tsutomu Sumi 632-634
# 11034 Lily Takeuchi 635-640
# 11035 Mitsu Sato 641-662
# 11037 Shigeko Tsuchida 663-670
# 11038 Shio Yabuno 671-689
# 11039 Mii Yanagisawa 690-692
# 11040 Chiyo Yanagisawa 693-695
# 11041 Tane Uyeda 696-700
# 11043 Akira Takagi 701-743
# 11044 Rikimatsu Otsuji 744-775
# 11045 Shizue Fujino 776-778
# 11046 Fusae Fujino 779-781
# 11047 Uno Fujino 782-787
# 11048 Yoshio Fujino 788-791
# 11049 Robert Kashino 792-796
# 11050 Wai Kashino 797-816
# 11051 Mary Kashino 817-821
# 11052 Kikuye Matsui 822-825
# 11053 Shige Mori 826-829
# 11054 Bessie Nakazawa 830-832
# 11055 Toshio Omoto 833-855
# 11056 Kiyoshi Shibuya 856-977
# 11057 Hisako Shibuya 978-981
# 11058 Yasu Yamauchi 982-1037
# 11059 Soichi Nunoda 1038-1279
# 11060 Shoji Fukawa 1280-1320
# 11061 Marie Akiyama 1321-1327
# 11062 Denzo Enjo 1328-1365
# 11063 Masa Enjo 1366-1369
# 11064 Charlie Fukuyama 1370-1375
# 11065 Aiko Higa 1376-1380
# 11066 Fujiye Hirai 1381-1386
# 11067 Esther Hyodo 1387-1391
# 11068 Katsu Iguchi 1392-1404
# 11069 Hatsu Ikeda 1405-1552
# 11070 Florence Ikeda 1553-1558
# 11071 Morio Imada 1559-1626
# 11072 Yoshiye Isezaki 1627-1631
# 11073 Mikuma Inouye 1632-1637
# 11074 Kazuo Kanemitsu 1638-1645
# 11075 Takeshi Kataoka 1646-1650
# 11076 Taira Kato 1651-1653
# 11077 Ino Koyanagi 1654-1657
# 11078 Tsuru Koyanagi 1658-1662
# 11079 Isamu Nakamura 1663-1679
# 11080 Sono Nakazawa 1680-1726
# 11081 Murae Oyama 1727-1730
# 11082 Chieko Sakai 1731-1733
# 11083 Koichi Sakamoto 1734-1738
# 11084 Fujie Terakita 1739-1741
# 11085 Imae Terakita 1742-1748
# 11086 Hatsu Togawa 1749-1754
# 11087 Minoru Togawa 1755-1757
# 11088 Takashi Watanabe 1758-1760
# 11089 Yoneyuki Watanabe 1761-1795
# 11090 Toshiko Watanabe 1796-1799
# 11091 Fumiko Uchida 1800-1802
# 11092 Hideko Uchikura 1803-1805
# 11093 Yoshi Uchikura 1806-1808
# 11094 Suyeko Uyesugi 1809-1819
# 11095 Fumiye Yamashita 1820-1825
# 11096 Chiyo Fujibayashi 1826-1830
# 11097 Tomiye Yamamoto 1831-1838
# 11098 Matsuyo Kawano 1839-1842
# 11099 Tamaye Kitagawa 1843-1849
# 11100 Yukie Kamachi 1850-1856
# 11101 Miyoko Kodoguchi 1857-1860
# 11102 Shina Mori 1861-1873
# 11103 Kimiye Nagatoshi 1874-1880
# 11104 Mitsuko Okada 1881-1885
# 11105 Toshiko Okada 1886-1889
# 11106 Mone Okada 1890-1893
# 11107 Arthur Okimura 1894-1897
# 11108 Kayo Oyama 1898-1905
# 11109 Hitoshi Towata 1906-1909
# 11110 Tadayoshi Sakamoto 1910-1990
# 11111 Kayano Takehara 1991-2041
# 11112 Momoye Ikeda 2042-2048
# 11113 Kingo Matsumoto 2049-2104
# 11114 Kanezo Nagao 2105-2155
# 11115 Chiyomatsu Ichii 2156-2164
# 11116 Norman Uichiro 2165-2200
# 11117 Toshio Masukawa 2201-2211
# 11118 Kametaro Mochizuki 2212-2217
# 11119 Kiyoshi Kitagawa 2218-2224
# 11121 Kiku Kinoshita 2225-2229
# 11122 Yaemaru Nonomiya 2230-2231
# 11123 Elen Enomoto 2232-2234
# 11124 Isao Oikawa 2235-2239
# 11125 Makoto Oikawa 2240-2244
# 11126 Kenichi Soga 2245-2250
# 11127 Tom Takashima 2251-2260
# 11128 Harumi Tsukamoto 2261-2265
# 11129 Hana Tsukamoto 2266-2281
# 11130 Masato Tsukamoto 2282-2299
# 11131 Takashi Matsumoto 2300-2307
# 11132 Kiyoshi Hori 2308-2346
# 11133 Fusae Asano 2347-2351
# 11134 Shintaro Tsunoda 2352-2357
# 11135 Tsuru Omoto 2358-2362
# 11136 Nobu Asano 2363-2369
# 11137 Hideo Inamoto 2370-2372
# 11138 Kenji Kamitomo 2373-2375
# 11139 Hide Kamitomo 2376-2384
# 11140 Tomiko Arizono 2385-2387
# 11141 Miyoko Kamitomo 2388-2389
# 11142 Touemon Kanatsuka 2390-2481
# 11143 Shizue Kanatsuka 2482-2553

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9405
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.