Custodian Case Files: Reel C-9407

Custodian Case Files: Reel C-9407

Case File # Name Page Range
# 11260 Mitsuko Takashima 1-21
# 11261 Harry Tsuchiya 22-159
# 11262 Minoru Uchida 160-169
# 11263 Kyo Uchida 170-179
# 11264 Ichiro Uchida 180-201
# 11265 Hisako Watanabe 202-213
# 11266 Koazi Fujikawa 214-233
# 11267 Kikuichi Nakahama 234-312
# 11268 Seitaro Sugamori 313-385
# 11269 Kiyo Matsumura 386-398
# 11270 Sueji Kumagai 399-421
# 11271 Hisaye Iwata 422-537
# 11274 Yataro Arikado 538-630
# 11275 Tamigoro Koshiba 631-685
# 11276 Sueo Yasui 686-688
# 11277 Miyano Murata 689-692
# 11278 Takashi Arizono 693-696
# 11279 Sekino Kuromi 697-702
# 11280 Miki Kuromi 703-707
# 11281 Makiye Oikawa 708-713
# 11282 Mine Yamori 714-722
# 11283 Kaoru Oikawa 723-738
# 11284 Miyako Murata 739-751
# 11285 Yachiho Tanouye 752-761
# 11286 Masako Ida 762-770
# 11287 Etsuko Kuromi 771-779
# 11288 Susumu Goromaru 780-786
# 11289 Shimako Oikawa 787-803
# 11290 Tsuyoshi Miyasaki 804-817
# 11291 Nobuji Shimada 818-881
# 11292 Isematsu Sumi 882-887
# 11294 Isamu Shiraishi 888-899
# 11295 Masakazu Shimoda 900-904
# 11296 Tokutaro Shigehiro 905-925
# 11297 Katsukuma Shimoda 926-965
# 11298 Masaki Shuto 966-1035
# 11299 Kuniichi Fukumoto 1036-1048
# 11300 Tami Hayashi 1049-1052
# 11301 Hanako Kamino 1053-1070
# 11302 Tokio Kamino 1071-1073
# 11303 Toshiko Kamino 1074-1076
# 11304 Takeru Kawaguchi 1077-1084
# 11307 Ayako Nishikawa 1085-1087
# 11308 Koma Nishikawa 1088-1090
# 11309 Fumiyo Okawa 1091-1093
# 11310 Toku Okawa 1094-1104
# 11311 Katsumi Saito 1105-1107
# 11312 Toshiko Tohana 1108-1110
# 11313 Mary Tsuyuki 1111-1113
# 11314 Nitaro Utsunomiya 1114-1118
# 11315 Masakazu Yamada 1119-1121
# 11316 Washichiro Yamaoka 1122-1125
# 11317 Fumiko Yasuda 1126-1128
# 11319 Yoshimitsu Yasuda 1129-1145
# 11322 Shinichi Kuwasaki 1146-1151
# 11323 Teruko Mura 1152-1163
# 11324 Seitaro Nishikawa 1164-1179
# 11325 Sueo Noda 1180-1186
# 11326 Motoe Shitahodo 1187-1191
# 11327 Chiyo Tsuyuki 1192-1199
# 11328 Kaizo Tsuyuki 1200-1224
# 11329 Tama Tsuyuki 1225-1235
# 11330 Tomekichi Motomochi 1236-1266
# 11332 Genjiro Mori 1267-1313
# 11333 Hachizo Mori 1314-1320
# 11334 Hikobei Mori 1321-1326
# 11335 Yoshi Murata 1327-1329
# 11336 Sakuzo Mukuda 1330-1336
# 11337 Takao Yasuda 1337-1349
# 11338 Sotaro Yamasaki 1350-1363
# 11339 Yoshio Yamamura 1364-1373
# 11340 Michiyoshi Yamamoto 1374-1435
# 11341 Sutejiro Yoshioka 1436-1479
# 11342 Toyokichi Tamoto 1480-1486
# 11343 Meiko Tanaka 1487-1492
# 11346 Toyoji Abe 1493-1502
# 11347 Sakae Fujimagari 1503-1508
# 11348 Shizue Hayakawa 1509-1511
# 11349 Taki Hayakawa 1512-1515
# 11350 Shigeru Inata 1516-1524
# 11351 Masako Kusunoki 1525-1529
# 11352 Misake Kusunoki 1530-1534
# 11353 Hatsu Maeda 1535-1539
# 11354 Sei Miura 1540-1543
# 11355 Aiko Nishihara 1544-1550
# 11356 Taka Sakamoto 1551-1553
# 11357 Mantoku Sakata 1554-1611
# 11358 Ken Yamasaki 1612-1618
# 11359 Shozo Nishiyama 1619-1647
# 11360 Hideo Sakamoto 1648-1764
# 11361 Matsuyo Sakamoto 1765-1779
# 11362 Fukutaro Seto 1780-1792
# 11363 Masao Tsuyuki 1793-1807
# 11364 Shizuye Oda 1808-1812
# 11365 Kinzo Wakabayashi 1813-1819
# 11366 Yasuzo Kojima 1820-1858
# 11368 Takeshi Goromaru 1859-1864
# 11369 Natsuno Hayakawa 1865-1870
# 11370 Ei Inata 1871-1892
# 11371 Chiyoko Kakino 1893-1901
# 11372 Yoichi Kato 1902-1918
# 11373 Kikuno Kusunoki 1919-1926
# 11374 Tadao Miura 1927-1931
# 11375 Kumaji Nihei 1932-1940
# 11376 Midoru Kira 1941-1960
# 11377 Fuji Fukumoto 1961-1963
# 11379 Kunjiro Oikawa 1964-1976
# 11380 Goro Tahara 1977-1986
# 11381 Yoshiaki Uyeno 1987-1989
# 11382 Toshio Watanabe 1990-1998
# 11383 Seiichi Fujioka 1999-2004
# 11384 Torakichi Imure 2005-2011
# 11385 Kakusuke Kuraoka 2012-2028
# 11386 Katsuzo Kuwada 2029-2067
# 11389 Kumeko Nishimoto 2068-2080
# 11390 Kiyoshi Nishimoto 2081-2097
# 11391 Tairiku Nippo Sha Limited 2098-2290
# 11392 Matasaburo Tani 2291-2318
# 11393 Ekinosuke Murotani 2319-2358
# 11394 Kamejiro Matsuba 2359-2387
# 11395 Hajime Doi 2388-2398
# 11396 Tomijiro Kitagawa 2399-2435
# 11397 Jack Ebata 2436-2460
# 11398 Masao Edamura 2461-2487
# 11399 Chiyo Nagai 2488-2492
# 11401 Kijuro Nishimura 2493-2509
# 11404 Isamu Ujimoto 2510-2697
# 11405 Okuno Kurisu 2698-2707

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9407
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.