Custodian Case Files: Reel C-9408

Custodian Case Files: Reel C-9408

Case File # Name Page Range
# 11406 Fukuji Nakamoto 1-11
# 11407 Tomoichi Nakamura 12-30
# 11410 Matsutaro Watanabe 31-54
# 11414 Rinzo Uno 55-60
# 11415 Chomatsu Shibata 61-125
# 11416 Sueno Fujioka 126-128
# 11417 Mitsuko Ikeda 129-134
# 11418 Kendayu Inouye 135-140
# 11419 Shinpei Iwabuchi 141-143
# 11420 Kinnosuke Iwasaki 144-156
# 11421 Kimiko Kato 157-164
# 11422 Mitsuko Kubota 165-167
# 11423 Hide Kubota 168-170
# 11424 Shitsuko Kubota 171-175
# 11425 Katsusaburo Kusuda 176-179
# 11426 Fujiko Matsuda 180-183
# 11427 Wajiyu Mori 184-188
# 11429 Fumiko Notoya 189-194
# 11430 Toshimitsu Otomo 195-217
# 11431 Michiko Saito 218-222
# 11432 Sumiko Tahara 223-226
# 11433 Noboru Uchikura 227-229
# 11434 Shinji Watanabe 230-232
# 11435 Oshima Yabumoto 233-235
# 11436 Asao Yamada 236-258
# 11437 Fujiyoshi Yamada 259-261
# 11428 Samuel Yamada 262-264
# 11439 Fujio Yamamoto 265-277
# 11440 Saku Yamamoto 278-282
# 11441 Sue Yoshida 283-289
# 11442 Samizo Murakami 290-296
# 11443 Kiyoko Otani 297-299
# 11444 Fumie Kinoshita 300-303
# 11445 Nao Shibata 304-311
# 11446 Yashichi Saito 312-335
# 11447 Mitsue Sato 336-338
# 11448 Mitsuru Uyeyama 339-342
# 11449 Machie Sakamoto 343-345
# 11450 Saburo Tanaka 346-355
# 11451 Tora Horiuchi 356-358
# 11452 Chiyono Horiuchi 359-361
# 11453 Fumiko Kurita 362-364
# 11454 Yoshiko Kurita 365-373
# 11455 Mikie Tahara 374-378
# 11456 Jitsuji Yamamoto 379-389
# 11457 Hideo Giga 390-394
# 11458 Takahiko Miyasaki 395-413
# 11459 Fukutaro Hirai 414-437
# 11460 Nobiuchi Yabumoto 438-442
# 11461 Yukio Uno 443-454
# 11462 Tsuneki Hirano 455-468
# 11463 Genji Ishii 469-482
# 11464 Chiyoko Wakashoji 483-487
# 11465 Shigeru Harada 488-492
# 11466 Mikie Miyasaki 493-500
# 11467 Kazuo Suga 501-507
# 11468 Masazi Nakashoji 508-517
# 11469 Kitaro Yotsukado 518-525
# 11470 Minoru Adachi 526-548
# 11471 Tsune Hayashinuma 549-557
# 11472 Sainosuke Kubota 558-566
# 11473 Aya Sakamoto 567-593
# 11474 Teru Nihei 594-600
# 11475 Kei Nishiyama 601-624
# 11476 Matsuno Shimizu 625-639
# 11477 Yukio Kawata 640-644
# 11478 Kishi Nishihata 645-663
# 11479 Masanori Yamada 664-679
# 11480 Yukii Saito 680-689
# 11481 Kikuyo Saito 690-704
# 11482 Yasue Kawasaki 705-709
# 11483 Mitsu Saito 710-718
# 11484 Hidokazu Saito 719-726
# 11485 Akinori Horiuchi 727-731
# 11486 Hatsu Kurita 732-743
# 11487 Kathleen Kurita 744-749
# 11488 Masano Akiyama 750-755
# 11489 Sajiro Sasaki 756-927
# 11490 Sugi Mitsui 928-984
# 11491 Hisao Tanaka 985-1081
# 11492 Futa Tsuneko 1082-1107
# 11493 John Futa 1108-1246
# 11494 Shoji Futa 1247-1389
# 11495 Arthur Futa 1390-1718
# 11496 Shizuko Yamada 1719-1746
# 11499 Tatsuro Suzuki 1747-1840
# 11500 Bunshiro Furukawa 1841-1845
# 11501 Yonesaburo Kuroda 1846-1858
# 11502 Emiko Nishimura 1859-1863
# 11503 Shigeno Nishimura 1864-1869
# 11504 Masajiro Shishido 1870-1881
# 11505 Toshiro Tamaki 1882-1890
# 11506 Shigeshi Iwashita 1891-1917
# 11507 Masumi Mitsui 1918-1962
# 11509 Ayaka Kagawa 1963-1966
# 11510 Yaeno Tanaka 1967-1975
# 11511 Aki Kuba 1976-2010

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9408
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.