Custodian Case Files: Reel C-9409

Custodian Case Files: Reel C-9409

Case File # Name Page Range
# 11512 Yoshie Miyanishi 1-9
# 11513 Seiichiro Tonogai 10-26
# 11514 Masao Kawashita 27-34
# 11515 Kiku Saga 35-43
# 11516 Nagamasa Yamada 44-54
# 11517 Toshiye Nonaka 55-79
# 11518 Nippon Auto Supply 80-253
# 11519 M Nishiguchi Company Limited 254-585
# 11524 Masuye Teranishi 586-639
# 11525 Mitsuo Abe 640-700
# 11526 Yoshimaru Abe 701-726
# 11527 Teruyo Hagino 727-755
# 11528 Sukeo Fukunaga 756-812
# 11529 Ukon Higuchi 813-934
# 11530 Ko Higuchi 935-938
# 11531 Abraham Higuchi 939-943
# 11532 Misaho Hinatsu 944-961
# 11533 Shigeji Kadonaga 962-967
# 11534 Yososhichi Kitamura 968-972
# 11535 Taneaki Kudo 973-979
# 11536 Mitsuo Nakamura 980-988
# 11537 Shigeo Nakamura 989-1010
# 11538 Kisae Oshashi 1011-1014
# 11539 Sotojiro Kitagawa 1015-1024
# 11540 Masaharu Moritsugu 1025-1030
# 11541 Kano Ohashi 1031-1038
# 11542 Seitaro Omiya 1039-1047
# 11543 Matsunosuke Shibuya 1048-1054
# 11544 Norito Morishita 1055-1108
# 11545 Motozo Ishida 1109-1111
# 11546 Tsuru Ishida 1112-1115
# 11547 Shozo Ishikawa 1116-1119
# 11548 Kikuyo Iwama 1120-1122
# 11549 Chitose Kawakami 1123-1126
# 11550 Minoru Kimura 1127-1130
# 11551 Taro Nishikawa 1131-1139
# 11552 Hideo Ono 1140-1147
# 11553 Tokutaro Okamoto 1148-1152
# 11554 Yei Hayashi 1153-1157
# 11555 1158-1165
# 11556 Bc Purchasers Cooperative Association 1166-1260
# 11557 S Komiya 1261-1264
# 11558 Kura Abe 1265-1273
# 11559 Tsuneichi Adachi 1274-1303
# 11560 Harumatsu Fujita 1304-1312
# 11561 Ichizo Hayashinuma 1313-1322
# 11562 Eigoro Hiraga 1323-1333
# 11563 Junji Ito 1334-1357
# 11564 Sakamatsu Kikumoto 1358-1361
# 11565 Toshi Kitagawa 1362-1366
# 11566 Tamato Kumoi 1367-1375
# 11567 Kimi Kurihara 1376-1381
# 11568 Hatsumi Kuroda 1382-1385
# 11569 Kuniyei Mura 1386-1393
# 11570 Shotaro Oyama 1394-1403
# 11571 Keiju Sato 1404-1409
# 11572 Tobei Shimo 1410-1421
# 11573 Takezo Shimodaira 1422-1427
# 11574 Tomomichi Sumi 1428-1434
# 11575 Kazuyuki Takagi 1435-1437
# 11576 Toshiharu Takashima 1438-1483
# 11577 Eitaro Tanouye 1484-1489
# 11578 Jutaro Tanouye 1490-1499
# 11579 Shigetada Teshima 1500-1505
# 11580 Yasutada Teshima 1506-1509
# 11581 Matsjiro Yamada 1510-1515
# 11582 Hiroma Yano 1516-1520
# 11583 Torizo Yamashita 1521-1536
# 11584 Fusaji Abe 1537-1581
# 11585 Chiyoko Deshima 1582-1658
# 11586 Fumiko Deshima 1659-1737
# 11587 Itoko Deshima 1738-1829
# 11588 Tamako Deshima 1830-1871
# 11589 Masanori Hayakawa 1872-1899
# 11590 Takamura Ida 1900-1935
# 11591 Akiko Irie 1936-1941
# 11592 Aki Kishibe 1942-1951
# 11593 Hideo Morita 1952-1956
# 11594 Tadao Murata 1957-2015
# 11595 Kinsaku Nagami 2016-2040
# 11596 Takeharu Ryujin 2041-2073
# 11597 Takashi Sugawara 2074-2100
# 11598 Yukitoshi Yakura 2101-2183
# 11599 Ayami Nakamura 2184-2189
# 11600 Shinjiro Kitagawa 2190-2276
# 11601 Mika Hori 2277-2291
# 11602 Tamako Yabuki 2292-2306
# 11603 Miki Hoshino 2307-2310
# 11604 Akio Hosino 2311-2313
# 11605 Yoshiko Hoshino 2314-2322
# 11606 Nuie Kitagawa 2323-2330
# 11607 Miwa Sunahara 2331-2333
# 11608 Kiku Tanaka 2334-2336
# 11609 Yaeko Tanaka 2337-2339
# 11610 Tsuru Tsuji 2340-2349
# 11611 Yonezo Hori 2350-2392
# 11612 Natsuko Kamitakahara 2393-2407
# 11613 Yeiko Maruno 2408-2425
# 11614 Nobujiro Nishikawa 2426-2436
# 11615 Ayako Tanaka 2437-2441
# 11616 Iwao Yamada 2442-2449
# 11617 Denki Takaki 2450-2491
# 11619 Heijiro Matsubayashi 2492-2501
# 11621 Tsumo Goromaru 2502-2504
# 11623 Kichimojo Imayoshi 2505-2510
# 11625 Miye Kobayashi 2511-2515
# 11630 Haruyo Nagami 2516-2567

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9409
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.