Custodian Case Files: Reel C-9412

Custodian Case Files: Reel C-9412

Case File # Name Page Range
# 11886 Noboru Kawahara 1-104
# 11887 Kinu Kita 105-110
# 11888 Shotaro Kitamura 111-145
# 11889 Kane Kokubo 146-175
# 11890 Kaichi Kondo 176-181
# 11891 Asae Kumano 182-194
# 11892 Chiyono Kumano 195-199
# 11893 Ichiro Matsushita 200-206
# 11894 Kunio Miyama 207-213
# 11895 Dentaro Miyamoto 214-221
# 11896 Takehiko Miyata 222-228
# 11897 Takekuma Miyata 229-238
# 11898 Masuo Mukai 239-265
# 11899 Yoshiyuki Murata 266-274
# 11900 Yae Nakamoto 275-290
# 11901 Keizo Suginobu 291-338
# 11902 Rikichi Somiya 339-363
# 11903 Kimiko Tsuji 364-370
# 11904 Mutsukiyo Yano 371-387
# 11905 Tokuzo Wakabayashi 388-399
# 11906 Kazuo Inouye 400-404
# 11907 Takeki Saiki 405-413
# 11909 Toshiaki Suefuji 414-416
# 11910 Seiji Obukuro 417-422
# 11911 Shokichi Shimada 423-426
# 11912 Kiri Tokuda 427-429
# 11913 Katharine Yuasa 430-432
# 11914 Tokichi Fujino 433-449
# 11915 Yokaro Harada 450-464
# 11916 Mitsuo Hashizume 465-471
# 11917 Tei Kanemoto 472-480
# 11918 Thomas Kuroda 481-509
# 11919 Tsunaye Motomura 510-524
# 11920 Tetsuzo Mitobe 525-539
# 11921 Ayako Nishikawa 540-551
# 11922 Miyoshi Nakamura 552-556
# 11923 Kiku Tehara 557-572
# 11924 George Tanabe 573-578
# 11925 Hanji Yamazaki 579-658
# 11926 Mozaemon Arai 659-667
# 11927 Tokujiro Arai 668-818
# 11929 Hyosaburo Takeda 819-986
# 11930 Kichizo Endo 987-993
# 11931 Riki Endo 994-997
# 11932 Yayo Fujioka 998-1012
# 11933 Jugoro Fukabori 1013-1022
# 11934 Takezo Fukuda 1023-1030
# 11935 Shichiyo Fukui 1031-1042
# 11937 Okujiro Fukuzawa 1043-1046
# 11938 Toyoko Fushimi 1047-1049
# 11939 Minoru Hashimoto 1050-1058
# 11942 Hyakutaro Honda 1059-1071
# 11943 Fumiko Taylor 1072-1076
# 11944 Yone Idenouye 1077-1082
# 11945 Usakichi Imai 1083-1138
# 11949 Hifuzo Inouye 1139-1146
# 11950 Masuo Aoki 1147-1161
# 11951 Chuhichi Ebata 1162-1168
# 11952 Chiyokichi Fujino 1169-1176
# 11953 Reiko Kamachi 1177-1180
# 11956 Peter Kobayashi 1181-1183
# 11957 Tomoaki Kobayashi 1184-1203
# 11958 Tozo Iwata 1204-1208
# 11959 Takayuki Kushino 1209-1235
# 11960 Sahei Kato 1236-1349
# 11961 Kiyoshi Okawa 1350-1369
# 11962 Saburo Kobayashi 1370-1384
# 11964 Yataro Konishi 1385-1391
# 11965 Toshio Kotani 1392-1397
# 11966 Jiro Kaji 1398-1404
# 11969 Makoto Kika 1405-1410
# 11970 Tsunakichi Kika 1411-1428
# 11971 Misao Kimura 1429-1432
# 11972 Shinkichi Kimura 1433-1440
# 11973 Seishi Mukai 1441-1529
# 11977 Norman Ogasawara 1530-1534
# 11978 Inosuke Okura 1535-1608
# 11979 Tatsuya Omoto 1609-1676
# 11980 Taru Sakumoto 1677-1703
# 11981 Ayame Sakata 1704-1710
# 11982 Kikumatsu Shibatani 1711-1720
# 11983 Fuyu Taniguchi 1721-1726
# 11984 Seiichi Tobo 1727-1738
# 11985 Kokichi Tanouye 1739-1747
# 11986 Lily Washimoto 1748-1879
# 11987 Jitsukazu Yabu 1880-1890
# 11988 Kametaro Matsuo 1891-1955
# 11990 Tashichi Hirose 1956-1960
# 11992 Hatsuye Hirai 1961-1968
# 11993 Ishimatsu Hatanaka 1969-1976
# 11994 Tamezo Tanaka 1977-1980
# 11995 Shikazo Takahashi 1981-1986
# 11997 C Nakamura 1987-1988
# 11998 Skeena Japanese Fishermans Association 1989-2002
# 11999 Kinosuke Kii 2003-2016
# 12000 George Kobayashi 2017-2020
# 12001 Moyo Nagao 2021-2102

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9412
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.