Custodian Case Files: Reel C-9411

Custodian Case Files: Reel C-9411

Case File # Name Page Range
# 11710 Ryoichi Kobayashi 1-37
# 11711 Tojiro Amano 38-43
# 11712 Busuke Kozono 44-46
# 11713 Keiichi Kunimoto 47-65
# 11715 Taihei Kuzuhara 66-115
# 11717 Zenshichi Matsumiya 116-125
# 11718 Masaki Matsumoto 126-138
# 11719 Tsuyako Matsumoto 139-151
# 11720 Kiyoshige Matsunaga 152-163
# 11721 Takao Matsuno 164-169
# 11722 Asayoshi Matsunoshita 170-173
# 11725 Hirokichi Mitsushio 174-181
# 11726 Tamotsu Ito 182-190
# 11728 Matsuo Mori 191-195
# 11729 Minoru Mori 196-201
# 11730 Seiji Mori 202-228
# 11731 Kumataro Kotani 229-245
# 11733 Jinzaburo Mukuda 246-259
# 11734 Tadao Mura 260-268
# 11735 Shinpei Murata 269-290
# 11737 Saburo Nagano 291-293
# 11738 Toku Nakamoto 294-303
# 11741 Giichi Nakayama 304-315
# 11744 Zenshichi Nishimura 316-323
# 11745 Kitaro Nitta 324-340
# 11746 Noboru Nomura 341-351
# 11747 Henry Nomura 352-355
# 11748 Fumiye Obayashi 356-358
# 11749 Fusajiro Obayashi 359-435
# 11750 Moichi Ogasawara 436-443
# 11751 Yoshitomo Ogasawara 444-446
# 11752 Toyozo Ogata 447-449
# 11754 Tokichi Ohi 450-458
# 11755 Genichi Ohori 459-511
# 11756 Manayo Kamada 512-516
# 11757 Hachijiro Omae 517-536
# 11758 Shigeharu Saga 537-543
# 11759 Coast Growers Produce 544-548
# 11760 Tadaichi Sakai 549-558
# 11761 Tatsuo Sakai 559-565
# 11762 Kaiji Sakakibara 566-570
# 11763 Kiyosuke Sakakibara 571-578
# 11764 Yasuo Sakamoto 579-585
# 11765 Hajime Sarayama 586-595
# 11766 Wataru Sarayama 596-610
# 11767 Shigetaka Sasaki 611-829
# 11768 Tatsuzo Sawa 830-863
# 11769 Takashi Sawayama 864-872
# 11771 Ruth Hamaguchi 873-948
# 11772 Shigetaka Shimomura 949-955
# 11773 Kozo Shimotakahara 956-1194
# 11774 Shin Shimotakahara 1195-1260
# 11775 Masaye Shinkoda 1261-1277
# 11776 Inosaku Shiraki 1278-1283
# 11779 Soyeda Kiiyure 1284-1306
# 11781 Naka Kato 1307-1370
# 11782 Tatsuzo Suzuki 1371-1390
# 11784 Sunao Takata 1391-1404
# 11785 Katsumi Tamai 1405-1415
# 11786 Yasaburo Tamura 1416-1444
# 11787 Masui Tamura 1445-1448
# 11790 Toshio Yamada 1449-1462
# 11791 Masao Kashino 1463-1592
# 11792 Shusaku Nakamura 1593-1598
# 11793 Munezo Kawazoe 1599-1612
# 11797 Kenji Arikado 1613-1620
# 11798 Kitaro Fujiwara 1621-1630
# 11799 Fumiye Higuchi 1631-1633
# 11800 Sawaichi Irizawa 1634-1646
# 11801 Take Kurita 1647-1649
# 11802 Suekichi Masuda 1650-1652
# 11803 Kanayo Matsubayashi 1653-1655
# 11804 Keiji Minamata 1656-1660
# 11805 Shigezo Mitani 1661-1664
# 11806 Kiyoko Nakamura 1665-1668
# 11807 Michiko Nakamura 1669-1673
# 11808 Haru Nakamura 1674-1682
# 11809 Hatsuji Oyama 1683-1688
# 11810 Asaji Ogaki 1689-1695
# 11811 Tokusaburo Onoda 1696-1699
# 11812 Toyoki Sakaguchi 1700-1707
# 11813 Kiyo Shimizu 1708-1716
# 11814 Shizuye Suzuki 1717-1719
# 11815 Riku Tatemichi 1720-1723
# 11816 Takeshi Toda 1724-1726
# 11817 Sadako Tsuchida 1727-1730
# 11818 Miye Ueda 1731-1733
# 11819 Tsunetaro Ebisuzaki 1734-1741
# 11820 Kenji Hando 1742-1752
# 11821 Seizen Higa 1753-1762
# 11822 Hyoshiro Hirai 1763-1769
# 11823 Chizue Hojo 1770-1777
# 11824 Keikichi Iwaki 1778-1786
# 11825 Guntaro Kato 1787-1826
# 11826 Kinu Kii 1827-1833
# 11827 Ichiye Kimura 1834-1838
# 11828 Kenzo Kojima 1839-1862
# 11829 Suenobu Kanemoto 1863-1868
# 11830 Isamu Matsumoto 1869-1876
# 11831 Misao Matsuoka 1877-1888
# 11832 Masajiro Miyazaki 1889-1936
# 11833 Hisaye Miyasaki 1937-1949
# 11834 Shige Miyasaki 1950-1954
# 11835 Sumiko Miyazaki 1955-1960
# 11836 Denya Mori 1961-1968
# 11837 Momoju Murakami 1969-1975
# 11838 Shigetoshi Oda 1976-1980
# 11839 Takisaburo Ozaki 1981-1994
# 11840 Heikichi Sakamoto 1995-2007
# 11841 Kiku Sawa 2008-2020
# 11842 Fumi Takeuchi 2021-2034
# 11843 Akiko Tsuchida 2035-2050
# 11844 Miyake Tanaka 2051-2057
# 11845 Seiichi Izawa 2058-2071
# 11846 Yoshitoshi Kawata 2072-2113
# 11847 Shizuo Matsuba 2114-2206
# 11848 Masa Takemura 2207-2212
# 11849 Chiyono Kobayashi 2213-2249
# 11850 Michiko Yamamoto 2250-2255
# 11851 Rakiju Okada 2256-2261
# 11852 Shoichi Tanaka 2262-2273
# 11853 Yoshio Sato 2274-2286
# 11854 Sueme Shinohara 2287-2299
# 11855 Hikobe Ichiki 2300-2317
# 11856 Iwajiro Imagama 2318-2320
# 11858 Katsumi Isoshima 2321-2324
# 11859 Sadako Isoshima 2325-2329
# 11860 Senzo Isoshima 2330-2334
# 11861 Tsuruye Ito 2335-2337
# 11862 Toyotaro Kato 2338-2362
# 11863 Kiyoye Kitamura 2363-2365
# 11865 Moto Kitamura 2366-2368
# 11866 Haruye Kokubo 2369-2374
# 11867 Hideo Misumi 2375-2377
# 11868 Kanichi Obayashi 2378-2382
# 11869 Yukichi Sorimoto 2383-2387
# 11870 Chizue Suginobu 2388-2391
# 11871 Akuri Tanaka 2392-2394
# 11872 Rose Tsuchida 2395-2399
# 11873 Kazuma Tsukikawa 2400-2403
# 11874 Chuzo Tsushima 2404-2407
# 11875 Kikutaro Yamamura 2408-2410
# 11876 Sumi Yamamura 2411-2416
# 11877 Tsuneyoshi Yamashita 2417-2421
# 11878 Matsuno Yokoyama 2422-2427
# 11879 Muneko Arikado 2428-2432
# 11880 Asayo Asano 2433-2439
# 11881 Takeshi Furukawa 2440-2445
# 11882 Hideko Isoshima 2446-2467
# 11883 Shige Ito 2468-2479
# 11884 Yasuo Iwasaki 2480-2493
# 11885 Otomatsu Kaiura 2494-2512

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9411
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.