Custodian Case Files: Reel C-9413

Custodian Case Files: Reel C-9413

Case File # Name Page Range
# 12002 Tatsujiro Nikaido 1-13
# 12003 Hideo Oda 14-20
# 12004 Mariko Yamamura 21-25
# 12005 Waki Uesugi 26-52
# 12006 Takeo Watanabe 53-64
# 12007 Sutekichi Miyagawa 65-91
# 12008 Akira Shishido 92-106
# 12009 Tane Inematsu 107-108
# 12011 Rune Nakayama 109-124
# 12012 Kanpi Osumi 125-149
# 12013 Izo Sawa 150-159
# 12014 Eizo Sugimoto 160-166
# 12015 Gijuro Uchida 167-178
# 12016 Sensuke Mori 179-191
# 12017 Tajiro Ogino 192-238
# 12018 Tono Ohama 239-256
# 12019 Nobuyo Mizuyabu 257-260
# 12021 Yasu Mizuyabu 261-266
# 12022 Fusako Sakata 267-269
# 12024 Minomatsu Onodera 270-357
# 12026 Bunshiro Tabata 358-366
# 12027 Chushichi Taniguchi 367-371
# 12032 Nobuichi Uyeda 372-375
# 12033 Katsujiro Yamagishi 376-379
# 12034 Yukiko Yamamoto 380-382
# 12035 Fumiwo Yamamoto 383-391
# 12036 Masu Yanagisawa 392-423
# 12039 Junichi Irizawa 424-430
# 12041 Yoshiaki Iwama 431-439
# 12042 Kenzo Iwasaki 440-444
# 12043 Jinichiro Izumi 445-450
# 12044 Gohei Hara 451-455
# 12045 Kyoko Imai 456-459
# 12046 Tomi Imai 460-464
# 12047 Nobusuke Nishimura 465-496
# 12048 Chiye Omoto 497-503
# 12049 Kiyono Sonoda 504-507
# 12050 Nagosa Takahashi 508-512
# 12051 Ayako Tehara 513-517
# 12052 Shoso Tomihiro 518-549
# 12053 Toshio Arima 550-558
# 12054 Takami Asaka 559-565
# 12055 Toichiro Asaoka 566-593
# 12056 Shoichi Fujiwara 594-647
# 12057 Hamakichi Furuya 648-663
# 12058 Kanekichi Hisaki 664-683
# 12061 Iwakichi Kitasaka 684-744
# 12062 Hatsuye Kumita 745-758
# 12063 Matsuji Kurita 759-770
# 12064 Iwazo Matsumiya 771-794
# 12065 Masaichiro Mukuyama 795-807
# 12066 Toshio Nakano 808-831
# 12067 Niichi Ninaka 832-851
# 12068 Seizo Nose 852-856
# 12069 Yoshitaro Ozaki 857-869
# 12070 Kumaichi Ogata 870-883
# 12071 Sadao Sonoda 884-901
# 12072 Yosaku Horiuchi 902-908
# 12073 Shigeru Nishimura 909-911
# 12074 Kametaro Okuda 912-925
# 12075 Kimie Toyota 926-929
# 12076 Hiko Hamada 930-937
# 12077 Takaji Sakuma 938-987
# 12078 Torao Takeda 988-994
# 12079 Teru Honda 995-997
# 12080 Yoshimichi Uno 998-1005
# 12081 Yae Yanagawa 1006-1010
# 12082 Fujino Sano 1011-1013
# 12083 Hikosaku Hayashi 1014-1018
# 12085 Frank Kudo 1019-1084
# 12086 Chiyo Kobayashi 1085-1101
# 12088 Shizuyo Ikuta 1102-1108
# 12089 Fumie Kono 1109-1115
# 12090 Toru Nakamura 1116-1128
# 12091 Furuya Company Limited 1129-1137
# 12093 Kametaro Nishi 1138-1150
# 12094 Mito Asada 1151-1155
# 12095 Kinuko Ebisuzaki 1156-1158
# 12096 Masako Fujiwara 1159-1162
# 12097 Kimiyo Hiraishi 1163-1182
# 12098 Toma Jinde 1183-1186
# 12099 Shigeko Jinde 1187-1189
# 12101 Yutaka Suginomori 1190-1197
# 12102 Toki Taniguchi 1198-1227
# 12103 Sentaro Tsujimura 1228-1233
# 12104 Kinsaburo Takahashi 1234-1247
# 12105 Nao Watanabe 1248-1250
# 12106 Joichi Yuasa 1251-1253
# 12107 Tsuru Tokoyama 1254-1256
# 12108 Tama Yokoyama 1257-1260
# 12109 Chokichi Yokoyama 1261-1265
# 12110 Kikue Yoshinaka 1266-1269
# 12111 Mitsutoshi Arikado 1270-1275
# 12112 Koshiro Aoyama 1276-1283
# 12113 Kentaro Ebisuzaki 1284-1328
# 12114 Kazuyo Kawabata 1329-1333
# 12115 Eiko Morita 1334-1340
# 12116 Miyo Uyeno 1341-1345
# 12117 Hideoyoshi Watanabe 1346-1359
# 12118 Ryosuke Nakahara 1360-1390
# 12119 Jengoro Nishimura 1391-1444
# 12120 Seiki Nozaki 1445-1462
# 12121 Tomi Okura 1463-1484
# 12122 Hide Yoshinaka 1485-1489
# 12125 Takashi Senda 1490-1501
# 12126 Fumiharu Shono 1502-1534
# 12127 Timothy Sumida 1535-1544
# 12128 Hisae Koyama 1545-1553
# 12129 Taki Tokujiro 1554-1567
# 12130 Shichirohei Tazawa 1568-1576
# 12131 Shigeyuki Urata 1577-1585
# 12132 Chiyo Tsuji 1586-1595
# 12133 Hide Tanaka 1596-1606
# 12135 Chohei Fukuzawa 1607-1620
# 12136 Sadanosuke Furukawa 1621-1699
# 12137 Juzo Hamaguchi 1700-1715
# 12138 Mitsuo Hattori 1716-1721
# 12141 Yoshikazu Ikebata 1722-1752
# 12142 Misayo Ishii 1753-1757
# 12143 Suyeko Iwanaka 1758-1767
# 12144 Hide Ebisuzaki 1768-1787
# 12145 Kiyoshi Kanomata 1788-1795
# 12148 Hideichi Minamimaye 1796-1861
# 12149 Jisaku Miyamoto 1862-1866
# 12151 Kunikichi Fukunaga 1867-1875
# 12153 Shigetaka Inouye 1876-1912
# 12154 Shigeo Kawasaki 1913-1915
# 12155 Aiko Kamitomo 1916-1919
# 12156 Haruko Kamitomo 1920-1922
# 12157 Misao Nishimura 1923-1925
# 12158 Hisako Onisaki 1926-1928
# 12159 Shige Tanizawa 1929-1935
# 12160 Kazuye Tanizawa 1936-1940
# 12161 Kagayama Yukiko 1941-1943
# 12162 Teru Hiraishi 1944-2013
# 12163 Mary Inouye 2014-2018
# 12164 Ika Kato 2019-2034
# 12165 Chizuko Kimura 2035-2041
# 12166 Kiku Mori 2042-2046
# 12167 Haruko Ohta 2047-2049
# 12168 Masu Ohta 2050-2054
# 12169 Matsue Omura 2055-2062
# 12170 Haru Endo 2063-2076
# 12171 Tagako Namba 2077-2087
# 12172 Ume Nakata 2088-2122
# 12173 Kimi Tanaka 2123-2133
# 12174 Kinjiro Aida 2134-2158
# 12176 Sadama Sato 2159-2259
# 12177 Takako Fujiwara 2260-2263
# 12178 Misaye Kondo 2264-2266
# 12179 Masako Nakagawa 2267-2270
# 12180 Hatsu Nakagawa 2271-2275
# 12181 Toshizo Onizuka 2276-2280
# 12182 Yasue Eto 2281-2292
# 12183 Harumi Inouye 2293-2300
# 12184 Sumiko Kozai 2301-2307
# 12185 Take Kondo 2308-2313
# 12186 Arata Tokawa 2314-2318
# 12187 Ayako Eto 2319-2325
# 12189 Mission Japanese Farmers Association 2326-2418
# 12190 Kentoku Kanashiro 2419-2423
# 12191 Nootka Saltery Limited 2424-2464
# 12192 Farmers Products Distribution Company Limited 2465-2502

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9413
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.