Custodian Case Files: Reel C-9414

Custodian Case Files: Reel C-9414

Case File # Name Page Range
# 12192 Farmers Products Distribution Company Limited 1-70
# 12193 Fujikazu Tanaka 71-151
# 12194 Independent Towing Company 152-160
# 12195 Clever Maid Manufacturing Company 161-164
# 12196 Canadian Japanese Association 165-235
# 12201 Japanese United Church Vancouver 236-241
# 12202 Japanese Canadian Citizens League 242-247
# 12203 Yokohama Barber 248-251
# 12204 Mataji Okuno 252-266
# 12205 Chonosuke Kawaguchi 267-277
# 12206 Chiyozo Yoshida 278-330
# 12207 Masano Aoki 331-340
# 12208 Tozo Katayama 341-345
# 12209 George Nagano 346-348
# 12210 Yoshikazu Obayashi 349-351
# 12211 Taiji Tabuchi 352-441
# 12212 Konoshin Ogawa 442-445
# 12213 Sho Hira 446-449
# 12214 Kiyoko Nozaki 450-457
# 12215 Yuriko Inamoto 458-460
# 12216 Sumiko Kiyonaga 461-463
# 12217 Kumao Nagano 464-477
# 12218 Kimiko Nakamura 478-481
# 12219 Shinichi Enomoto 482-490
# 12220 Zenkei Hukazawa 491-517
# 12221 Kishi Inamoto 518-528
# 12223 Tadaichi Nagao 529-541
# 12224 Katsuyo Usami 542-544
# 12225 Tsune Nakamura 545-553
# 12226 Mitsuye Uyeyama 554-561
# 12227 Bunjiro Sakon 562-581
# 12228 Yoshizo Yoshizaki 582-599
# 12229 Hatsuno Nakano 600-604
# 12230 Kiyoe Omoto 605-610
# 12231 Teruko Okuhara 611-614
# 12232 Katsu Hayashi 615-625
# 12233 Uhei Imai 626-632
# 12234 Sadanori Kikuchi 633-663
# 12235 Tome Muraki 664-680
# 12236 Shotaro Sakai 681-705
# 12237 Tase Miyauchi 706-709
# 12238 Yaeko Miyauchi 710-713
# 12239 Kazuko Shuto 714-719
# 12240 Toshi Shuto 720-734
# 12241 Kane Tanabe 735-739
# 12242 Masae Momose 740-760
# 12243 Yukiye Muraki 761-763
# 12245 Mitsue Enomoto 764-775
# 12246 Chiyoko Hamada 776-783
# 12247 Fusaye Nishikawa 784-794
# 12248 Shizue Takemura 795-799
# 12249 Kiyoshi Kato 800-803
# 12252 Yoshitaro Hashimoto 804-834
# 12253 Kunie Matsumoto 835-862
# 12254 Torao Shimizu 863-918
# 12255 Satoko Murakami 919-923
# 12256 Yoshiko Okkugawa 924-927
# 12257 Shizuko Shimizu 928-932
# 12258 Kayo Takahashi 933-939
# 12259 Haru Ando 940-946
# 12260 Chizuko Ando 947-951
# 12261 Rio Fujikawa 952-961
# 12262 Emiko Murakami 962-967
# 12263 Masa Murakami 968-973
# 12264 Kazuo Ohashi 974-989
# 12265 Fujimatsu Terashita 990-1005
# 12267 Jubei Kusakai 1006-1018
# 12271 Gorosuke Mukai 1019-1027
# 12272 Katsuki Fukunaga 1028-1033
# 12273 Takazi Kanzaki 1034-1154
# 12276 Yasuzo Shoji 1155-1295
# 12277 Ruskin Box Manufacturers 1296-1466
# 12278 Magohachi Banno 1467-1488
# 12279 Mineko Gyoba 1489-1494
# 12280 Kyushuo Hirai 1495-1500
# 12281 Chiyoko Sakon 1501-1503
# 12282 Fujie Uwate 1504-1506
# 12283 Doris Fujikawa 1507-1511
# 12284 Masano Kimura 1512-1528
# 12285 Shigeko Ohki 1529-1605
# 12286 Tami Tsuji 1606-1620
# 12287 Kimi Kondo 1621-1624
# 12288 Shizue Yanagisawa 1625-1627
# 12289 Misae Obayashi 1628-1630
# 12290 Lily Matsushita 1631-1637
# 12291 Fumiko Tanaka 1638-1640
# 12292 Miyeko Tanaka 1641-1643
# 12293 Megumi Watte 1644-1646
# 12294 Kamekichi Chiba 1647-1653
# 12295 Sumiye Kitasaki 1654-1658
# 12296 Tose Obayashi 1659-1674
# 12297 Matsue Kondo 1675-1677
# 12298 Sueko Tanaka 1678-1683
# 12299 Shige Uwate 1684-1695
# 12300 Kuniko Sugaya 1696-1720
# 12303 Yonezo Tateishi 1721-1731
# 12306 Kaneyo Akagi 1732-1736
# 12307 Masaru Ejima 1737-1747
# 12308 Haruko Ejima 1748-1750
# 12309 Eiki Kawano 1751-1755
# 12310 George Kudo 1756-1758
# 12311 Irene Kudo 1759-1761
# 12312 Hatsuko Ota 1762-1766
# 12313 Toko Kudo 1767-1771
# 12314 Yoshiko Matsumoto 1772-1776
# 12315 Soyo Matsuyama 1777-1786
# 12316 Ichiye Omoto 1787-1794
# 12317 Kiyoko Ogata 1795-1802
# 12318 Genzu Hikichi 1803-1810
# 12320 Dimitry Oleshko 1811-1813
# 12321 Suezo Tanemura 1814-1817
# 12323 Harry Kobayashi 1818-1825
# 12324 Tsunijiro Kitagawa 1826-1828
# 12325 Yoshitaro Kitagawa 1829-1832
# 12326 Soya Takemura 1833-1839
# 12327 Yasuto Oda 1840-1868
# 12328 Jack Matsuo 1869-1873
# 12329 Toyo Maeda 1874-1878
# 12332 Sadamu Inaoka 1879-1884
# 12333 Goshichi Izumi 1884-1892
# 12334 Yoshikazu Higuchi 1893-1895
# 12335 Saichi Harafuji 1896-1930
# 12336 Yonesaburo Yoshioka 1931-1952
# 12337 Gengo Okui 1953-1967
# 12339 Toshio Minato 1968-2005
# 12340 Shimayo Kawashita 2006-2012
# 12343 Yoshiharu Sugaya 2013-2036
# 12345 Shigeo Koto 2037-2040
# 12347 Tomekichi Yoshida 2041-2047
# 12348 Katsuzo Inouye 2048-2055
# 12351 Shuichi Kawada 2056-2092
# 12353 Kichigoro Naka 2093-2103
# 12355 Kensaburo Onizaki 2104-2152

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9414
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.