Custodian Case Files: Reel C-9415

Custodian Case Files: Reel C-9415

Case File # Name Page Range
# 12356 Kaichi Kawahara 1-12
# 12357 Chikao Yamamoto 13-30
# 12358 Tsunehiko Uyeda 31-40
# 12360 Ryotaro Yoshioka 41-51
# 12361 Kosaku Fujimoto 52-61
# 12362 Mitsuo Kurita 62-70
# 12363 Yoneichi Iida 71-94
# 12364 Harumi Fukuda 95-100
# 12365 Kiyoo Onodera 101-115
# 12366 Matts Haga 116-122
# 12368 Fred Ita 133-142
# 12369 Teizo Hama 143-152
# 12370 Yasaku Morishita 153-165
# 12372 Yosaburo Matsui 166-177
# 12373 Minosuke Miyata 178-192
# 12374 Yasamatsu Mori 193-214
# 12375 Tominobu Mura 215-221
# 12376 Katsuji Murakami 222-251
# 12377 Jiro Nagayama 252-271
# 12378 Asato Nishiyama 272-293
# 12379 Hiroyoshi Obara 294-305
# 12380 Kuni Kagawa 306-308
# 12381 Choichiro Takahashi 309-312
# 12382 Tokutaro Takahashi 313-318
# 12383 Kanjiro Takemura 319-335
# 12385 Tomiharu Yoshida 336-351
# 12386 Zenji Kawahara 352-369
# 12387 Mitsuo Yokome 370-376
# 12388 Yoshio Hori 377-382
# 12389 Shinjiro Koide 383-393
# 12390 Kazuzaimon Sawada 394-398
# 12391 Shiro Uchida 399-406
# 12392 Kakuji Yasunaga 407-415
# 12393 Kuniji Kubota 416-423
# 12394 Ryohei Shimozawa 424-446
# 12395 Kyosuke Murase 447-456
# 12396 Seiji Homma 457-466
# 12397 Kanekichi Inouye 467-476
# 12398 Shigematsu Hikida 477-483
# 12399 Kinue Kondo 484-486
# 12400 Kiyogusu Minakata 487-496
# 12401 Heitaro Nishio 497-500
# 12402 Sumiko Ota 501-503
# 12403 Harue Kondo 504-506
# 12404 Tama Uchiyama 507-518
# 12405 Yoshio Uwate 519-530
# 12406 Senjiro Uyeda 531-534
# 12407 Kikue Yotsuda 535-539
# 12408 Kanichiro Edamura 540-580
# 12409 Haruno Hayashi 581-612
# 12410 Toshio Kurita 613-639
# 12411 Fumiko Kamitakahara 640-659
# 12412 Yoshio Kanda 660-664
# 12413 Shingo Murakami 665-724
# 12414 Hisako Miki 725-731
# 12415 Sutekichi Nishikawa 732-750
# 12416 Yoshikuzu Sogawa 751-766
# 12417 Toru Shin 767-775
# 12418 Shu Shishido 776-782
# 12419 Masako Shishido 783-801
# 12420 Hisako Shishido 802-806
# 12421 Eichi Shimotakahara 807-817
# 12422 Otojiro Tsuji 818-824
# 12423 Shutaro Abe 825-839
# 12424 Jinjuro Hara 840-845
# 12425 Choichi Ogawa 846-862
# 12426 Misa Deguchi 863-869
# 12427 Haruno Nishimura 870-873
# 12429 Minoru Kimura 874-876
# 12430 Tetsuo Hori 877-882
# 12431 Chiyoki Miyazaki 883-887
# 12433 Bc Cod Fishermens Cooperative Association 888-988
# 12434 Hiroshi Shinya 989-991
# 12435 Masayoshi Oye 992-1278
# 12437 Sadako Yamashita 1279-1286
# 12438 Yasusaka Hajima 1287-1288
# 12439 Stanley Shikatani 1289-1294
# 12440 Kiyoshi Ito 1295-1301
# 12441 Yoshitomi Hosaku 1302-1310
# 12442 Jun Kumamoto 1311-1363
# 12443 Koichiro Miyazaki 1364-1374
# 12445 Mary Nakamachi 1375-1377
# 12446 Yosoya Ohashi 1378-1384
# 12447 Takeon Kitamura 1385-1393
# 12448 Sumiyo Mitsui 1394-1398
# 12449 Emiko Mitsui 1399-1403
# 12450 Masajiro Nakagawa 1404-1415
# 12451 Hatsuye Nishimura 1416-1420
# 12452 Yoshio Tanaka 1421-1437
# 12453 Kaku Kawade 1438-1442
# 12454 Ryohei Hoshino 1443-1544
# 12457 Fukujiro Kanai 1545-1575
# 12458 Kumakichi Sato 1576-1624
# 12459 Kanezo Tokai 1625-1661
# 12461 Renji Anzai 1662-1740
# 12462 Masahiko Enomoto 1741-1744
# 12463 Kamematsu Fujiwara 1745-1747
# 12464 Soto Fukunaga 1748-1751
# 12465 Katsu Koichi 1752-1754
# 12466 Eiko Muraki 1755-1783
# 12467 Yahei Matsushita 1784-1788
# 12468 Iwataro Nakamoto 1789-1792
# 12469 Tomio Nakashimada 1793-1797
# 12470 Sansuke Nishi 1798-1802
# 12471 Hikotaro Nishimura 1803-1819
# 12472 Tadashi Nagao 1820-1822
# 12473 Buichi Nakano 1823-1830
# 12474 Sueo Onomura 1831-1834
# 12475 Shizue Ohashi 1835-1838
# 12476 Aki Suefuji 1839-1841
# 12477 Junzo Sato 1842-1863
# 12478 Mitsuzo Shiga 1864-1885
# 12479 Kiyo Tsuyuki 1886-1892
# 12480 Tokio Tehara 1893-1897
# 12481 Seisaku Wada 1898-1901
# 12482 Takako Yasunaka 1902-1904
# 12483 Yoshihei Yoshimura 1905-1924
# 12484 Mavis Yuasa 1925-1927
# 12485 Kio Fukunaga 1928-1937
# 12486 Haru Fukunaga 1938-1946
# 12487 Rio Harada 1947-1972
# 12488 Masao Ishida 1973-2002
# 12489 Tetsuo Kamitakahara 2003-2052
# 12490 Kiyoko Minakata 2053-2069
# 12491 Reggie Mori 2070-2074
# 12492 Kaname Mori 2075-2080
# 12493 Masu Ohashi 2081-2093
# 12494 Masatoshi Umetsu 2094-2099
# 12495 Sam Uegama 2100-2216
# 12496 Shige Oki 2217-2298
# 12497 Chutaro Wakabayashi 2299-2323
# 12498 Jiro Oiye 2324-2342
# 12499 Iwajiro Ban 2343-2348
# 12500 Sadayo Fujisawa 2349-2393
# 12501 Sono Fujita 2394-2402
# 12502 Sachiko Fujisaki 2403-2406
# 12503 Mika Fukushima 2407-2410
# 12504 Toshiko Nagahara 2411-2413
# 12505 Kayo Nagahara 2414-2419
# 12506 Fusae Nagahara 2420-2422
# 12507 Sachio Suefuji 2423-2425
# 12508 Ritsuko Suefuji 2426-2434
# 12509 Shizuko Shiga 2435-2437
# 12510 Yoshiko Yamada 2438-2442
# 12511 Mitsu Yamada 2443-2451
# 12512 Fumiko Yamada 2452-2456
# 12513 Kane Fujisaki 2457-2465
# 12514 Sumi Nishikawa 2466-2484
# 12515 Toshie Nishikawa 2485-2491
# 12516 Takako Soga 2492-2496
# 12517 Minoru Nagahara 2497-2499
# 12518 Denkichi Yasumoto 2500-2560

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9415
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.