Custodian Case Files: Reel C-9416

Custodian Case Files: Reel C-9416

Case File # Name Page Range
# 12519 Tanomu Ikeda 1-27
# 12520 Hisako Kitaguchi 28-47
# 12521 Toyo Kadonaga 48-53
# 12523 Satoru Akazawa 53-97
# 12524 Tozo Fujimoto 98-106
# 12526 Takichi Fujino 107-120
# 12527 Iwao Ichikawa 121-128
# 12367 Kichitaro Hayashi 123-132
# 12528 Mitsuo Ikegami 129-145
# 12531 Kajo Kawaguchi 146-157
# 12532 Kichitaro Kinugasa 158-166
# 12533 Sueshige Kira 167-176
# 12535 Hideo Nagata 177-180
# 12538 Masao Sasaki 181-183
# 12540 Kikuye Fujimoto 184-186
# 12542 Yukiye Fujimoto 187-189
# 12543 Rinhachi Tomiye 190-195
# 12544 Mamoru Ujiye 196-211
# 12545 Saizo Yokota 212-235
# 12546 Yoichiro Hosokawa 236-245
# 12547 Mitsuo Hamaura 246-277
# 12548 Toyokuma Sakata 278-358
# 12549 Charlie Yoshi 359-372
# 12550 Seishi Abe 373-400
# 12551 Minoru Kubota 401-411
# 12554 Motohiro Kawahara 412-432
# 12555 Toyokichi Koizumi 433-447
# 12556 Yamamoto Silks Limited 448-459
# 12557 Sei Yoshimura 460-470
# 12558 Takaaki Hinatsu 471-482
# 12559 Tsuru Hakkaku 483-488
# 12560 Violet Fujikawa 489-493
# 12561 Waichiro Hamagishi 494-504
# 12562 Kurino Enomoto 505-512
# 12563 Kiyo Fukumoto 513-527
# 12564 Sakuhei Ikeda 528-538
# 12565 Masue Kodama 539-542
# 12566 Tetsuo Seki 543-545
# 12567 Takechi Shimada 546-553
# 12568 Kyoichi Igashira 554-560
# 12569 Tsutomu Hakkaku 561-563
# 12570 Shitsuka Chiba 564-572
# 12571 Tsunetaro Nakamura 573-575
# 12572 Kiku Yamada 576-585
# 12573 Sakuyoshi Yoshinaka 586-590
# 12574 Kiyoko Fukumoto 591-593
# 12575 Ayako Nishimura 594-597
# 12576 Kana Enomoto 598-602
# 12577 George Mitsui 603-607
# 12578 Saburo Shinobu 608-634
# 12579 Nobue Fukumoto 635-638
# 12580 Harue Okura 639-644
# 12581 Teruko Okura 645-647
# 12582 Kichiji Shimizu 648-650
# 12585 Roy Fujii 651-711
# 12586 Chizuko Nagao 712-714
# 12587 Aiko Nagao 715-717
# 12588 Harry Okada 718-721
# 12589 Yoshikazu Odamura 722-725
# 12591 Fumiye Yoshizaki 726-729
# 12593 Misayo Kono 730-735
# 12594 Fumi Kono 736-740
# 12595 Fusaye Nakamura 741-745
# 12596 Jinshiro Nakayama 746-754
# 12598 Masaichi Takeda 755-761
# 12599 Hatsuye Watari 762-766
# 12600 Mitsue Yoneyama 767-771
# 12601 Tomiye Hamada 772-781
# 12602 Yoshiko Hinatsu 782-790
# 12603 Kamekichi Shimizu 791-810
# 12604 Tatsuo Sugawara 811-813
# 12605 Fumi Taguchi 814-816
# 12606 Hideichi Hattori 817-820
# 12607 Shigakichi Takeuchi 821-825
# 12608 Machiye Ikari 826-828
# 12609 Tsuru Ikari 829-831
# 12610 Kinoji Kawahara 832-840
# 12611 Fuji Kudo 841-848
# 12612 Shinichi Negoro 849-903
# 12614 Mitsuji Yamamoto 904-908
# 12616 Y Hatanaka 909-914
# 12619 Shizuka Kodama 915-921
# 12620 Satoru Koyanagi 922-938
# 12621 Henry Takahashi 939-989
# 12623 Yoshio Okano 990-1001
# 12624 Matsuye Kono 1002-1004
# 12625 Masako Koyanagi 1005-1007
# 12626 Hisao Ogura 1008-1010
# 12627 Haruo Shimoda 1011-1020
# 12628 Mitsugu Shimoda 1021-1032
# 12629 Shizuye Sakaguchi 1033-1035
# 12630 Michiko Takeda 1036-1038
# 12631 Yume Tahara 1039-1042
# 12632 Hiro Uyeno 1043-1048
# 12633 Michiko Umakoshi 1049-1051
# 12634 Aiko Umakoshi 1052-1054
# 12635 Masako Yabu 1055-1057
# 12636 Atsumi Eto 1058-1060
# 12637 Kazue Nishidera 1061-1099
# 12639 Matsu Ebisuzaki 1100-1102
# 12640 Tomeko Hayashi 1103-1110
# 12641 Rosey Kondo 1111-1118
# 12642 Haruko Maikawa 1119-1121
# 12643 Emy Nakano 1122-1124
# 12644 Kiye Namba 1125-1127
# 12645 Kimiko Saito 1128-1135
# 12646 Kikuno Tsuchida 1136-1166
# 12647 Akiko Goromaru 1167-1173
# 12648 Kimiye Hayashi 1174-1181
# 12649 Ito Hori 1182-1190
# 12650 Fusaye Hori 1191-1194
# 12651 Hideo Okawara 1195-1204
# 12652 Etsu Okawara 1205-1218
# 12653 Emiko Okawara 1219-1223
# 12654 Fumiko Fukuzawa 1224-1271
# 12656 Fumie Mitsuki 1284-1286
# 12657 Mika Nishizaki 1287-1289
# 12658 Yayoi Negishi 1290-1296
# 12659 Yumiko Suga 1297-1299
# 12660 Teruko Suga 1300-1302
# 12661 Masa Suga 1303-1305
# 12662 Hatsu Suga 1306-1308
# 12663 Kenichi Suga 1309-1311
# 12664 Zenjiro Tanaka 1312-1314
# 12665 Fusa Tsuji 1315-1319
# 12666 Tsuru Yamamura 1320-1324
# 12667 Motoko Yanagisawa 1325-1328
# 12668 Masami Sugie 1329-1332
# 12669 Noble Hori 1333-1339
# 12670 Kumaichi Negishi 1340-1355
# 12671 Misao Okamura 1356-1372
# 12672 Myea Inouye 1373-1378
# 12673 Kichita Suga 1379-1386
# 12674 Miye Soga 1387-1404
# 12676 Mitsuko Yamakami 1405-1424
# 12677 Tsunehei Yamashita 1425-1478
# 12678 Roy Mori 1479-1493
# 12679 Mitsuko Takahashi 1494-1500
# 12681 Royston Buddhist Mission 1501-1543
# 12685 Buta Sakata 1544-1547
# 12687 Mission Japanese Cooperative Association 1548-1555
# 12688 Asato Shikzao 1556-1557
# 12690 Koji Ujimoto 1558-1577
# 12691 Masayuki Matsui 1578-1603
# 12692 Yoshiko Mitsuki 1604-1606
# 12693 Ritsue Fujioka 1607-1611
# 12694 Mitsuko Goromaru 1612-1614
# 12695 Miyoko Goromaru 1615-1618
# 12696 Kiyoshi Kinihiro 1619-1628
# 12697 Harutaro Higashiyama 1629-1632
# 12698 Kuniko Kawashita 1633-1638
# 12699 Iwako Matsuoka 1639-1642
# 12700 Akino Onoda 1643-1647
# 12701 Hiromi Watanabe 1648-1650
# 12702 Yoshi Yasui 1651-1653
# 12703 Ishie Daijo 1654-1659
# 12704 Sumi Hori 1660-1747
# 12705 Shizue Kondo 1748-1758
# 12706 Hatsu Masuda 1758-1766
# 12707 Takeno Ono 1767-1775
# 12708 Natsu Saito 1776-1787
# 12709 Hakaru Sumida 1788-1801
# 12710 Ume Takemura 1802-1809
# 12711 Kameno Ueda 1810-1822
# 12712 Yoshiko Momose 1823-1827
# 12713 Kiyohiro Momose 1828-1829
# 12714 Kiyokazu Momose 1830-1834
# 12715 Koto Hagane 1835-1844
# 12716 Itsuko Igashiro 1845-1854
# 12717 Haru Ishii 1855-1857
# 12718 Kiyo Ishii 1858-1860
# 12719 Toku Ishii 1861-1864
# 12720 Jiu Katahara 1865-1873
# 12721 Yae Kokuryo 1874-1878
# 12722 Toraye Morimoto 1879-1886
# 12723 Toshiko Ozaki 1887-1889
# 12724 Satoshi Suga 1890-1893
# 12725 Fumiye Uyeda 1894-1896
# 12726 Hisano Uyede 1897-1899
# 12727 Hatsu Uyeno 1900-1906
# 12728 Yukiko Yoshida 1907-1909
# 12729 Miye Yotsukado 1910-1911
# 12730 Hanae Ban 1912-1917
# 12731 Fukuichi Hoshizaki 1918-1923
# 12732 Haruye Hori 1924-1928
# 12733 Akiko Igashira 1929-1951
# 12734 Yoshiko Igashira 1952-1956
# 12735 Sumie Kosaka 1957-1962
# 12736 Misako Kitamura 1963-1991
# 12737 Fujiye Kamikura 1992-1996
# 12738 Nobu Miyasaki 1997-2052
# 12739 Toshiko Miyasaki 2053-2058
# 12740 Chiyoko Tanaka 2059-2066
# 12741 Thelma Miyasaki 2067-2072
# 12742 Hisayo Okashimo 2073-2113

Metadata

Title

Custodian Case Files: Reel C-9416
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.