Reel C-9424

Reel C-9424

Case File # Name Page Range
# 13594 Izumi Kunitomo 1-32
# 13604 Yoso Morita 33-58
# 13605 Silks Limited 59-64
# 13606 David Kajura 65-79
# 13607 Kiichiro Kanai 80-87
# 13608 Genji Nishida 88-103
# 13609 Teiichi Ishii 104-121
# 13616 Tomonosuke Ishihara 122-131
# 13619 Tatsumi Kawamoto 132-143
# 13621 Heizo Kitagawa 144-149
# 13622 Ryosaburo Kikegawa 150-167
# 13625 Takashi Maruyama 168-171
# 13626 Loras Kuzuhara 172-205
# 13628 Samon Yokota 206-215
# 13629 Kametaro Mori 216-225
# 13630 Zene Motomochi 226-234
# 13631 Gisaburo Muraki 235-249
# 13633 Shuji Niwa 250-259
# 13635 Mitsuo Nozaki 260-267
# 13636 Rinnosuke Numata 268-278
# 13637 A Aryama 279-284
# 13638 Hiroshi Asanuma 285-298
# 13640 Kiyoshi Fukui 299-304
# 13641 Akira Fukui 305-311
# 13642 Kazuo Fukuyama 312-315
# 13643 Genya Hayashi 316-325
# 13644 Mitsuo Tabuchi 326-330
# 13645 Kyukichi Takahashi 331-341
# 13647 Tadayoshi Watanabe 342-349
# 13648 Hikotaro Wakabayashi 350-354
# 13649 Junshiro Yamaguchi 355-361
# 13650 Hideo Okamura 362-367
# 13651 Fukuo Ozawa 368-379
# 13654 Wataru Sakanishi 380-384
# 13655 Shinzaburo Sawada 385-397
# 13657 Yoshio Tabuchi 398-415
# 13668 Sashichi Wakano 416-434
# 13670 Tomokichi Shibata 435-442
# 13671 Shigezo Hamanishi 443-484
# 13676 Isejiro Kamitomo 485-491
# 13679 Yosojiro Nishimura 491-494
# 13680 Hiroshi Kawai 495-498
# 13683 Mitsuko Nakamura 499-507
# 13685 Mitsuyoshi Nitta 508-515
# 13686 Keiji Nitta 516-532
# 13688 Toshiko Shibata 533-539
# 13691 Jiroichi Ido 540-630
# 13692 Yukio Tomiyama 631-634
# 13693 Giichiro Tashiro 635-740
# 13695 Asaye Nishimura 741-744
# 13696 Jinichi Asahina 745-784
# 13698 Minamatsu Maigawa 785-1028
# 13699 Sumi Maigawa 1029-1035
# 13700 Fuji Kagawa 1036-1041
# 13702 Hyozo Tabata 1042-1052
# 13703 Yoji Matsumoto 1053-1065
# 13704 Yoshiye Tanizawa 1066-1074
# 13705 Atsumi Tomonaga 1075-1083
# 13706 Koichi Fujiwara 1084-1121
# 13707 Kazuo Nagahara 1122-1131
# 13708 Kiyoshi Nakai 1132-1141
# 13709 Umanosuke Suzuki 1142-1155
# 13710 Tokuzo Suzuki 1156-1162
# 13711 Yoshio Kozai 1163-1180
# 13712 Yoshitaro Omoto 1181-1198
# 13713 Sahei Nishikawa 1199-1211
# 13717 Kiechi Kondo 1212-1238
# 13720 Koichi Murakami 1238-1326
# 13718 Goichi Okahara 1239-1277
# 13719 Masumi Seki 1278-1287
# 13721 Kuemon Idenouye 1327-1345
# 13724 Tsuruno Morita 1346-1373
# 13725 Yoshiko Morita 1374-1378
# 13726 Kamekichi Yoshida 1379-1432
# 13728 Masanobu Mukuyama 1433-1458
# 13729 Kichisaburo Takenaka 1459-1471
# 13730 Unokichi Tanaka 1472-1491
# 13733 Hisaichi Ito 1492-1498
# 13734 Yasuichi Utsunomiya 1499-1506
# 13736 Motoo Tajiri 1507-1518
# 13737 Masuye Ikeda 1519-1527
# 13739 Fujiyuki Fukushima 1528-1531
# 13742 Hikoji Mizuno 1532-1537
# 13745 S Konishi And Company 1538-1543
# 13746 Takezo Ohta 1544-1549
# 13748 Motosuke Baba 1550-1660
# 13751 Robert Miyasaka 1611-1620
# 13752 Masaji Tokiwa 1621-1642
# 13753 Kiyomi Takei 1643-1667
# 13754 Toramatsu Mori 1668-1713
# 13755 Ichiji Sato 1714-1725
# 13756 Kiyoshi Seki 1726-1751
# 13759 Yoshio Terada 1752-1760
# 13760 Iwakichi Maede 1761-1873
# 13761 Nobuo Domai 1874-2046
# 13763 Yojiro Koizumi 2047-2081
# 13764 Yoshiyuki Uno 2082-2090
# 13766 Tsunetaro Oye 2091-2131
# 13767 Tsuneo Uyeyama 2132-2141
# 13768 Kunimi Tahara 2142-2147
# 13769 Yoshisuke Murata 2148-2157
# 13770 Masako Soga 2158-2164
# 13772 Jin Ide 2165-2192

Metadata

Title

Reel C-9424
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.