Reel C-9425

Reel C-9425

Case File # Name Page Range
# 13774 Kazuo Kuroyanagi 1-3
# 13775 Jinzo Kato 4-12
# 13776 Iwajiro Yoshikawa 13-16
# 13777 Mitsuye Yoshikawa 17-27
# 13778 Hajime Horiuchi 28-32
# 13779 Mary Horiuchi 33-38
# 13780 Yoshie Sawada 39-42
# 13784 Taichiro Hattori 43-50
# 13785 Kazuo Tamura 51-103
# 13787 Masaji Endo 104-111
# 13788 Shoji Saga 112-123
# 13789 Kiyoharu Isezaki 124-134
# 13790 Takehiko Kuromi 135-142
# 13791 Hidao Murakami 143-153
# 13792 Yochi Onodera 154-166
# 13793 Magotaro Sugamori 167-200
# 13794 Minoru Tokawa 201-211
# 13795 Togo Yokota 212-229
# 13796 Seichi Ichiyen 230-235
# 13797 Minoru Matsui 236-241
# 13800 Seitaro Fujinami 242-267
# 13801 Eiichiro Fune 268-277
# 13802 Tokue Kameoka 278-327
# 13803 Otoji Okinobu 328-391
# 13804 Yoshikazu Urabe 392-413
# 13806 Japan And Canada Trust Savings Company 414-531
# 13807 Hidekazu Hayashi 532-542
# 13808 Shinnosuke Sasaki 543-704
# 13809 Seizo Saito 705-726
# 13810 Hirokichi Shintani 727-945
# 13811 Pacific Fraser Coopperative Union 946-949
# 13816 Otokichi Osaka 950-963
# 13823 Hisaji Aihoshi 964-1008
# 13824 Moichi Godo 1009-1025
# 13825 Zeiji Teramoto 1026-1052
# 13826 Shintaro Sasaki 1053-1132
# 13827 Yasuzo Okumura 1133-1141
# 13828 Sumie Sasaki 1142-1146
# 13829 Tomotaro Nishimura 1147-1158
# 13830 Tasaburo Yamamoto 1159-1171
# 13831 Takeyo Urata 1172-1179
# 13832 Toraichi Shimode 1180-1199
# 13833 Minoru Baba 1200-1209
# 13835 Kenichi Fukusaka 1210-1223
# 13836 Keiji Ise 1224-1235
# 13837 Tadao Jinde 1236-1265
# 13839 Muneo Kodaira 1266-1284
# 13840 Genkichi Osawa 1285-1315
# 13841 Torajiro Sasaki 1316-1331
# 13843 Toranosuke Shinozaki 1332-1347
# 13844 Toshizo Kitamura 1348-1378
# 13845 Giechiro Kitamura 1379-1387
# 13846 Yoshijiro Kitamura 1388-1402
# 13849 Mosaburo Oda 1403-1416
# 13850 Sozo Nomura 1417-1431
# 13851 Sueki Murakami 1432-1444
# 13852 Kazo Tsuchida 1445-1459
# 13853 Roy Iwata 1460-1480
# 13854 Hisao Kurihara 1481-1491
# 13857 Tamotsu Murakami 1492-1504
# 13861 Eiji Morita 1505-1524
# 13862 Toyoichi Kadonaga 1525-1569
# 13864 Asataro Matsubayashi 1570-1579
# 13865 Shigeo Tohana 1580-1584
# 13866 Mary Moriyama 1585-1589
# 13867 Miki Moriyama 1590-1615
# 13868 Kozaburo Horibe 1616-1625
# 13869 Shinko Nagata 1626-1656
# 13870 Eikichi Teramura 1657-1664
# 13872 Fumihiko Mori 1670-1681
# 13873 Tanaka And Company Limited 1682-1774
# 13874 Vancouver Shoyu Manufactuerers Limited 1775-1792
# 13875 Van Brothers Limited 1793-1820
# 13876 Yoshitaro Tabuchi 1821-1828
# 13877 Morito Haramoto 1829-1842
# 13878 Kakuzo Matsukubo 1843-1850
# 13879 Yoshio Shiozaki 1851-1859
# 13880 Eikichi Fujisaki 1860-1879
# 13881 Narabu Sakanashi 1880-1889
# 13882 Yoshizo Hamanishi 1890-1894
# 13883 Yoshio Kunikiyo 1895-1900
# 13884 Jisaburo Wakabayashi 1901-1925
# 13885 Masao Miyoshi 1926-1943
# 13886 Matsuji Terada 1944-1952
# 13887 Eiichi Kitagawa 1953-1959
# 13888 Saburo Tanigawa 1960-1969
# 13889 Takeshi Yamamoto 1970-1995
# 13890 George Ohama 1996-2021
# 13891 Albert Ohama 2022-2035
# 13892 May Ohama 2036-2038
# 13895 Takejiro Moriya 2039-2051
# 13896 Kinji Nagatani 2052-2058
# 13898 Jinshiro Takehara 2059-2065
# 13899 Sonny Ohama 2066-2075
# 13900 Ichiro Yamashita 2076-2079
# 13901 Harukichi Yoshida 2080-2093
# 13904 H Matsuyama 2094-2097
# 13906 Seikichi Nishikawa 2098-2115
# 13907 Haruye Nozaki 2116-2123
# 13909 Takeshi Chiba 2124-2132
# 13912 Soichi Uyeyama 2133-2144
# 13913 Kanaye Tokonami 2145-2156
# 13914 Kaoru Hashimoto 2157-2159
# 13915 Shizuyo Hashimoto 2160-2162
# 13916 Yasue Saito 2163-2165
# 13917 Sahichi Furuhashi 2166-2184
# 13919 Genshiro Sakiyama 2185-2191
# 13920 Sanojo Kuramura 2192-2229
# 13921 Mary Nishijima 2230-2232
# 13922 Yoshio Adachi 2233-2239
# 13923 Hisaye Hayashi 2240-2246
# 13924 Soichi Isomura 2247-2277
# 13925 Tsurukichi Kusano 2278-2319
# 13927 Chizue Yamada 2320-2350
# 13928 Iwao Miyashita 2351-2381
# 13929 Fukumatsu Yoshida 2382-2389
# 13930 Kazuo Imamura 2390-2465

Metadata

Title

Reel C-9425
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.