Reel C-9426

Reel C-9426

Case File # Name Page Range
# 13931 Eiichi Tatsumi 1-42
# 13932 Kiyoshi Shinmoto 43-79
# 13933 Shigeo Ichikawa 80-88
# 13934 Gentaro Tamaki 89-104
# 13935 Rokujiro Asano 105-133
# 13936 Yukichi Inouye 134-148
# 13937 Masao Kamachi 149-189
# 13938 Masuichi Kimura 190-199
# 13939 Etsuko Matsuoka 200-201
# 13940 Tsuneyuki Namba 202-208
# 13941 Toyokazu Nishihama 209-219
# 13942 Takeo Okada 220-225
# 13943 Tsurunosuke Sakai 226-237
# 13944 Fusagoro Suda 238-243
# 13945 Tokujiro Sumi 244-253
# 13946 Masami Ujiye 254-260
# 13947 Ikutaro Umemura 261-275
# 13948 Iwakichi Isozaki 276-331
# 13949 Setsuko Namba 332-345
# 13950 Takichi Yahiro 346-414
# 13954 Toshizo Nose 415-428
# 13956 Fuki Sakiyama 429-435
# 13958 Nobuo Omae 436-458
# 13959 Sachie Karaki 459-461
# 13961 Mitsugu Terada 462-468
# 13962 Kiichiro Miyagawa 469-478
# 13963 Tome Arai 479-489
# 13964 Fuji Ski Club 490-519
# 13965 Heisuke Yamaji 520-529
# 13966 Yozaemon Tsuji 530-543
# 13967 Rinzo Nakahara 544-564
# 13968 Tora Tanabe 565-569
# 13969 Itaro Horiguchi 570-576
# 13970 Yasutaro Hamada 577-581
# 13971 Yukio Maeno 582-586
# 13972 Shigeko Kobayashi 587-597
# 13973 Shinpachi Tateyama 598-600
# 13974 Shosaku Ohashi 601-608
# 13975 Masao Yoshitake 609-614
# 13977 George Yasui 615-617
# 13978 Shigeno Broomfield 618-623
# 13979 Yoshio Noguchi 624-628
# 13980 Sachiko Takeda 629-632
# 13981 Kaneko Takeda 633-636
# 13982 Mary Enta 637-653
# 13983 Murray Kayahara 654-657
# 13984 Jintaro Teramura 658-661
# 13985 Hideo Tsuji 662-665
# 13986 Hikozo Nishiuchi 666-672
# 13987 Zenzo Sawada 673-678
# 13988 Mary Okazaki 679-683
# 13989 Shotaro Tanaka 684-686
# 13990 Sukeji Takasaki 687-698
# 13991 Kameichi Yamane 699-719
# 13992 Kenji Iwanaka 720-725
# 13993 Matsujiro Sakaguchi 726-732
# 13994 Mary Ohama 733-735
# 13995 Tsuneko Ebisuzaki 736-740
# 13996 Isao Toyota 741-749
# 13997 Royston Savings Association 750-815
# 13998 Denzo Kamo 816-878
# 13999 Kiku Kamo 879-882
# 14000 Ralph Kamo 883-886
# 14001 Rob Kamo 887-890
# 14002 Hideo Kamo 891-895
# 14003 Edward Kamo 896-902
# 14004 Sam Kamo 903-908
# 14005 Rokuro Tagashira 909-916
# 14007 Jiroyaemon Noda 917-926
# 14008 Isshin Kai 927-943
# 14009 Yoshiichi Higano 943-955
# 14010 Kajiro Hikida 956-975
# 14011 Kijiro Horii 976-987
# 14012 Seiji Inouye 988-998
# 14014 Hideo Nakai 999-1010
# 14015 Shozo Nishina 1011-1019
# 14016 Toshio Oda 1020-1032
# 14017 Ichijiro Ohashi 1033-1044
# 14018 Hideo Okamoto 1045-1071
# 14019 Kenichi Ota 1072-1087
# 14021 Goro Sakai 1103-1117
# 14022 Kiyoji Sawada 1118-1127
# 14023 Sakae Tabuchi 1128-1155
# 14024 Katsutoshi Takashima 1156-1189
# 14025 Zenno Tanaka 1190-1203
# 14026 Umazo Tamura 1204-1219
# 14027 Shinji Toki 1220-1234
# 14028 Hisakichi Uede 1235-1265
# 14029 Shingo Uyematsu 1266-1277
# 14032 Sunao Yoshioka 1278-1306
# 14033 Japanese Merchants Association 1307-1331
# 14034 Tamejiro Hayashi 1332-1395
# 14035 Shizuye Yakura 1396-1416
# 14036 Kiyokazu Nakagawa 1417-1421
# 14037 Ken Moritsugu 1422-1424
# 14038 Takamitsu Kakinuma 1425-1427
# 14039 Yoshiteru Kikukawa 1428-1431
# 14040 Shigetaro Ohashi 1432-1437
# 14041 Shintaro Yamada 1438-1560
# 14042 Kohei Tokitsu 1561-1555
# 14043 Koichi Koyanagi 1566-1573
# 14044 Takeshi Furukawa 1574-1578
# 14045 Masasue Maede 1579-1586
# 14046 Masuichi Hada 1587-1597
# 14047 Shosaburo Okuno 1598-1604
# 14048 Toshio Nakagawa 1605-1611
# 14049 Harue Deguchi 1612-1614
# 14050 Eiji Maye 1615-1620
# 14051 Hatsumi Shigeyoshi 1621-1626
# 14052 Kazue Kikuchi 1627-1631
# 14053 Matsuhei Kita 1632-1635
# 14054 Yukio Shinohara 1636-1638
# 14055 Jitsuo Gekko 1639-1645
# 14056 Sosuke Sekiya 1646-1648
# 14057 Sakae Natsukoshi 1649-1659
# 14058 Ichio Imamura 1660-1664
# 14059 Yozo Sekine 1665-1669
# 14060 Kichiro Naruishi 1670-1675
# 14061 Kono Midorikawa 1676-1683
# 14062 Masaru Murakubo 1684-1695
# 14063 Tomekichi Kitagawa 1696-1705
# 14064 Gentaro Kubota 1706-1710
# 14084 Hyakutaro Kinoshita 1710-1875
# 14065 Taro Ishii 1711-1713
# 14066 Masuo Hashimoto 1714-1718
# 14067 Tadejiro Maye 1719-1725
# 14068 Seiji Matsukubo 1726-1732
# 14069 Judo Matsumoto 1733-1737
# 14071 Fusakichi Horisaki 1738-1745
# 14072 Koheiji Horii 1746-1766
# 14077 Chieko Abe 1767-1773
# 14078 Washiko Abe 1774-1781
# 14079 Toshiye Abe 1782-1787
# 14080 Shiyozo Shimizu 1788-1793
# 14081 Sadao Tsuji 1794-1796
# 14082 Saburo Ryomoto 1797-1802
# 14083 Toraishi Kitano 1803-1809
# 14085 Tokuro Takao 1876-1880
# 14086 Tomokichi Hayashi 1881-1891
# 14087 Katsujiro Horiuchi 1892-1898
# 14088 Iwawo Katsuno 1899-1903
# 14089 Nobuo Kurashima 1904-1909
# 14090 Iwakichi Kakiuchi 1910-2012
# 14092 Jisaburo Tanaka 2013-2021
# 14093 Shigeko Sawada 2022-2027
# 14094 Nagayoshi Nishihara 2028-2034
# 14095 Jitsue Nishi 2035-2076
# 14096 Shogoro Yamaguchi 2077-2139

Metadata

Title

Reel C-9426
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.