Reel C-9427

Reel C-9427

Case File # Name Page Range
# 14096 Shogoro Yamaguchi 1-152
# 14097 Lillian Shimotakahara 153-161
# 14098 Lloyd Shimotakahara 162-165
# 14099 Margaret Shimotakahara 166-171
# 14100 Shikataro Yoshida 172-195
# 14102 Shizu Kobayashi 196-201
# 14104 Chiyo Sakai 202-208
# 14105 Kanejiro Kawai 209-229
# 14106 Hatsuye Yamake 230-233
# 14108 Sakutaro Yabumoto 234-238
# 14109 Suyeichi Nakamoto 239-263
# 14110 Chisako Kobayashi 264-267
# 14112 George Kadota 268-283
# 14113 Hichita Ishihara 284-291
# 14114 Sumiye Watanabe 292-376
# 14115 Misao Kawazoe 377-391
# 14117 Yorito Kitagawa 392-398
# 14118 Toyojiro Kitamura 399-406
# 14119 Akihei Kohara 407-419
# 14120 Ikutaro Koyama 420-426
# 14121 Sueshiro Kuda 427-434
# 14122 Takaharu Tada 435-439
# 14123 Bunzo Eiri 440-444
# 14124 Kunio Yoshizawa 445-449
# 14125 Yoshi Okazaki 450-454
# 14126 Yoshitomo Yoshikawa 455-462
# 14127 Ichitaro Nariiwa 463-523
# 14128 Koshiro Komatsu 524-525
# 14129 Sadajiro Akada 526-538
# 14130 Shizuko Akazawa 539-568
# 14131 Izo Fujita 569-577
# 14132 Omino Fujita 578-584
# 14133 Isehachi Ikeda 585-590
# 14134 Yohichi Iwamoto 591-593
# 14137 Hiroshi Usui 594-597
# 14138 Sanzo Yamamoto 598-626
# 14139 Masutaro Hoshino 627-647
# 14140 Tatsuzo Hatano 648-672
# 14142 Saichiro Koyanagi 673-684
# 14144 Toshiji Akamoto 685-690
# 14145 Takashi Inouye 691-694
# 14148 Shigeo Sekiya 695-700
# 14150 Shirley Tabuchi 701-712
# 14151 Chikayoshi Yamada 713-745
# 14152 Mannosuke Fukumoto 746-754
# 14154 Harry Keno 755-758
# 14155 Tokujiro Kitamura 759-778
# 14156 Takeo Akazawa 779-783
# 14157 Kamekichi Abe 784-787
# 14158 Masuya Kondo 788-799
# 14159 Yoshiko Takashima 800-805
# 14160 Hisako Tabuchi 806-813
# 14161 Iwao Morita 814-819
# 14162 Mike Munizaba 820-822
# 14163 Motoaki Nakanishi 823-828
# 14164 Hidenori Miyagi 829-834
# 14166 Naoe Yamamoto 835-844
# 14167 Ryuzo Ogino 845-884
# 14168 Iwakichi Sugiyama 885-1706
# 14170 Takeo Kataoka 1112-1117
# 14171 Jitsuo Kawakami 1118-1122
# 14172 Shingo Sato 1123-1143
# 14173 Zennojo Shigematsu 1144-1152
# 14175 Shosaku Sugie 1153-1164
# 14176 Kiyotaro Matsumoto 1165-1175
# 14177 Fumi Matsumoto 1176-1183
# 14179 Yutaka Wakita 1184-1235
# 14181 Shigetoshi Fujioka 1236-1239
# 14182 Shotaro Fukuhara 1240-1247
# 14183 Shigeru Hayashi 1248-1255
# 14184 Kazuko Hidaka 1256-1260
# 14185 Tomio Hiramatsu 1261-1264
# 14186 Mitsuo Imai 1265-1268
# 14187 Sukekazu Kawase 1269-1276
# 14189 Kunio Konishi 1277-1284
# 14190 George Kuramoto 1285-1288
# 14191 Hisayo Kusano 1289-1293
# 14192 Hideko Nakata 1294-1297
# 14193 Tsurujiro Ogino 1298-1307
# 14194 Yutaka Okimura 1308-1315
# 14195 Hideo Okinobu 1316-1318
# 14197 Shigenori Takada 1325-1328
# 14199 Kinzie Tanaka 1329-1332
# 14201 Ayako Yoshida 1333-1337
# 14200 Mikio Ujihara 1333-1337
# 14202 Tamaya Yumoto 1343-1347
# 14203 Tadao Iwaasa 1348-1357
# 14204 Kimiko Iwaasa 1358-1362
# 14206 Kiyomitsu Kawasaki 1363-1371
# 14207 Sutejiro Kawasaki 1372-1377
# 14208 Gihei Kojima 1378-1390
# 14209 Kengo Oikawa 1391-1399
# 14210 Gentaro Wakabayashi 1400-1405
# 14211 Kyutaro Wakabayashi 1406-1412
# 14212 Yoshiki Ogawa 1413-1417
# 14213 Masayoshi Kobayashi 1418-1422
# 14214 Isuke Takimoto 1423-1429
# 14215 Saburo Kanna 1430-1435
# 14216 Yutaro Omoto 1436-1444
# 14218 Shigeki Ando 1445-1455
# 14220 Takeo Arakawa 1456-1520
# 14222 Kosaburo Ikeno 1521-1525
# 14224 Tokomori Kozono 1526-1531
# 14225 Rikizo Kenmochi 1532-1538
# 14226 Torasuke Okamoto 1539-1544
# 14227 Eijiro Tsuji 1545-1548
# 14228 Kimi Kobayashi 1549-1551
# 14229 Masa Matsumoto 1552-1555
# 14231 Takeshi Ide 1556-1558
# 14232 Mutsuhiro Kanashiro 1559-1565
# 14233 Saburo Nishida 1566-1569
# 14234 Tajiro Nose 1570-1577
# 14236 Inosuke Shimomura 1578-1589
# 14237 Masao Aoki 1590-1592
# 14238 Yoshi Aoki 1593-1595
# 14239 Nobukatsu Aoki 1596-1598
# 14241 Shigehisa Hikichi 1599-1602
# 14242 Toshio Hirosawa 1603-1609
# 14246 Tarokishi Koyama 1610-1614
# 14251 Shigeto Ogasawara 1615-1619
# 14255 Nobuko Wakita 1620-1632
# 14256 Masayo Wakita 1633-1639
# 14257 Uno Wakita 1640-1647
# 14258 Natsu Wakita 1648-1654
# 14259 Tadashi Kawaguchi 1655-1663
# 14263 Kanako Asada 1664-1666
# 14264 Isamu Abe 1667-1722
# 14169 James Nobuto 1707-1112
# 14265 Tsune Asahina 1723-1728
# 14266 Nobujiro Asano 1729-1757
# 14269 Toshiko Kanamitsu 1758-1762
# 14270 Koto Kitagawa 1763-1779
# 14272 Midori Ohama 1780-1783
# 14273 Shohei Ohashi 1784-1804
# 14274 Masahe Takenaka 1805-1807
# 14276 Hisaho Tamaki 1808-1815
# 14277 Yoshi Tanaka 1816-1824
# 14278 Shiro Teramura 1825-1859
# 14279 Hisakazu Uede 1860-1862
# 14280 Matazo Itonaga 1863-1918
# 14281 Totaro Fujino 1919-1923
# 14283 Matsukichi Ishii 1924-1929
# 14284 Masaaki Iwabuchi 1930-1939
# 14285 Chokichi Kawaguchi 1940-1947
# 14286 Harukichi Koga 1948-1959
# 14287 Tsutomu Maruyama 1960-1965
# 14288 Shoichiro Nakai 1966-1978
# 14289 Doug Nakano 1979-1985
# 14290 Isao Nobori 1986-1989
# 14291 Fred Okumura 1990-2006
# 14292 Kizue Sarayama 2007-2010
# 14293 Masawo Takaoka 2011-2020
# 14294 Toshio Tsukamoto 2021-2032
# 14295 Jinsuke Iseki 2033-2048
# 14296 Masako Aoki 2049-2058
# 14297 Hisao Shima 2059-2063
# 14298 Chiyoko Shima 2064-2074
# 14299 Masao Hara 2075-2086
# 14300 Yaichi Kitagawa 2087-2130
# 14301 Shoji Endo 2131-2148
# 14302 Toru Arikawa 2149-2154
# 14303 Nakazo Mikurube 2155-2164
# 14304 Riku Atagi 2165-2171
# 14305 Junichi Hashimoto 2172-2177
# 14306 Heitaro Asai 2178-2183
# 14307 Jean Kobayashi 2184-2186
# 14308 Sayoko Kobayashi 2187-2189
# 14311 Kumakichi Ouchi 2190-2197
# 14312 Seiji Sato 2198-2208
# 14314 Hiroji Taira 2209-2216
# 14315 Akira Fujii 2217-2220
# 14317 Aster Onagi 2221-2226
# 14318 Hikasaburo Nishimura 2227-2233
# 14319 Ritsuko Inouye 2234-2238
# 14320 Yaeko Isoshima 2239-2248
# 14321 George Oyama 2249-2258
# 14322 Masako Tsuchida 2259-2264
# 14323 Sei Mototsune 2265-2270
# 14324 Motokichi Uyeyama 2271-2275
# 14325 Yuwao Otsuka 2276-2288
# 14326 Kazue Otsuka 2288-2300
# 14327 Matsu Kobayashi 2301-2304
# 14328 Kiyoshi Onodera 2305-2315
# 14329 Kiyoshi Tamane 2316-2320
# 14330 Kathleen Iwabuchi 2321-2323
# 14331 Helen Iwabuchi 2324-2326
# 14332 Dorothy Iwabuchi 2327-2329
# 14333 William Iwabuchi 2330-2332
# 14334 Betty Iwabuchi 2333-2335
# 14335 Hichisaburo Kameda 2336-2354
# 14336 Reamon Miyake 2355-2357
# 14337 Ichie Bando 2358-2362
# 14338 Tetsutaro Kawai 2363-2368
# 14339 Toyozo Miyanishi 2369-2376
# 14340 Kenzo Mori 2377-2387
# 14341 Chieko Tsutsumi 2388-2393
# 14342 Masae Bando 2394-2402
# 14343 Genta Minato 2403-2413
# 14344 Ryujiro Numada 2414-2416
# 14346 Yasuke Koga 2417-2428
# 14347 Tamaki Sato 2429-2434
# 14348 Sanuemon Konishi 2435-2438
# 14349 Yasuhei Takashima 2439-2450
# 14351 Miyoshi Kanomata 2451-2458
# 14352 Tomigoro Suzuki 2459-2462
# 14354 Saburo Miyai 2463-2466
# 14355 Chiyo Miyai 2467-2470
# 14356 Tsuyuko Nakayama 2471-2473
# 14357 Busaburo Nishizaki 2474-2488
# 14358 Yonejiro Kawasaki 2489-2497
# 14361 Ikushige Okawara 2498-2513
# 14362 Tomiko Mizuguchi 2514-2521
# 14363 Tazu Nomura 2522-2523
# 14364 Hiroshi Takashiba 2524-2526
# 14366 Seitaro Kobayashi 2527-2556
# 14196 Tsugio Shinohara 13191-1324

Metadata

Title

Reel C-9427
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.