Reel C-9428

Reel C-9428

Case File # Name Page Range
# 14367 Kikue Saito 1-2
# 14368 Toyojiro Kobayashi 3-12
# 14369 Tsugo Mineoka 13-293
# 14370 Tokimitsu Takemura 294-303
# 14371 Yasuburo Watanabe 304-305
# 14372 Ishio Makino 306-325
# 14373 Mary Moriyama 326-330
# 14374 Natsue Kita 331-332
# 14375 Tamotsu Fukakusa 333-337
# 14376 Matsutaro Kita 338-339
# 14377 Denkichi Ogaki 340-356
# 14379 Tatsuo Sakauye 357-359
# 14380 Amy Shimizu 360-364
# 14381 Toshiko Kadonaga 365-368
# 14382 Hisae Honkawa 369-372
# 14383 Nobuko Sakamoto 373-377
# 14384 Tokukazu Kondo 378-411
# 14385 Asanosuke Kondo 412-429
# 14386 Seiku Sakumoto 430-445
# 14387 Takako Ishii 446-450
# 14388 Katsujiro Minamide 451-462
# 14389 Naokichi Ozaki 463-491
# 14712 Tomiye Osaka 481-483
# 14390 Yosaburo Omori 492-493
# 14391 Eijiro Ishibashi 494-507
# 14392 Toshiharu Yokoyama 508-540
# 14393 Ichitaro Omoto 541-551
# 14394 Shinobu Kagayama 552-574
# 14395 Suye Kihara 575-579
# 14396 Tokujiro Omoto 580-596
# 14397 Shigeji Sakamoto 597-600
# 14398 Yoshinori Sasaki 601-603
# 14399 Saburo Fujishige 604-605
# 14400 Michiko Nabata 606-609
# 14401 Sutezo Nabata 610-641
# 14402 Moriyoshi Takata 642-647
# 14403 Yosuke Ohashi 648-656
# 14405 Sutematsu Nishimura 652-673
# 14404 Joyce Ikeda 657-661
# 14406 Nobuichi Kawamura 674-682
# 14408 Toshiye Ikebata 683-692
# 14409 Yoshimitsu Kida 693-699
# 14410 Miye Isogai 700-711
# 14411 Yasaburo Ashizawa 712-718
# 14412 Tei Matsumoto 719-729
# 14413 Masaye Uzuka 730-735
# 14414 Tsuyuko Nakatsuka 736-740
# 14415 Sadako Murakami 741-744
# 14416 Kahei Tsuji 745-753
# 14417 Fusajiro Takada 754-761
# 14418 Naokichi Momota 762-768
# 14419 Teizo Katsurada 769-772
# 14420 Honda Kadono 773-777
# 14421 Mitsura Murakami 778-780
# 14422 Fumiko Hamanishi 781-792
# 14423 Masatoshi Yamamoto 793-800
# 14424 Takejiro Wakabayashi 801-816
# 14425 Shinichi Sokugawa 817-830
# 14426 Masao Kawasaki 831-839
# 14427 Kane Masuda 840-846
# 14428 Gengo Hikida 847-860
# 14429 Mah Shizuye 861-863
# 14431 Fumiye Reid 864-867
# 14432 Kitty Jay 868-870
# 14434 Toshiko Codd 871-873
# 14435 Shizue Hayden 874-877
# 14436 Helen Lambert 878-880
# 14437 Tsurui Fong 881-884
# 14443 Norma Stein 885-888
# 14444 Mantaro Yamamura 889-891
# 14445 George Furumoto 892-896
# 14446 Kiichi Maikawa 897-900
# 14447 Ito Miyagawa 901-908
# 14448 Yoshino Kimura 909-911
# 14449 Tomokichi Teramura 912-921
# 14450 Masaru Kitamura 922-932
# 14451 Seizo Omae 933-938
# 14452 Sumi Ohama 939-946
# 14453 Sasuke Teramaye 947-955
# 14456 Minoru Kita 954-966
# 14454 Kaemon Fukusaka 956-960
# 14455 Barbara Sakamoto 961-964
# 14457 Shigeo Uyeno 967-969
# 14458 Masayo Nakashimada 970-973
# 14459 Gentaro Koshi 974-984
# 14461 Shizuko Tamane 985-987
# 14462 Tatsuo Aida 988-991
# 14463 Blanche Riddoch 992-995
# 14464 Kyohachi Yamaguchi 996-998
# 14465 Hisagi Sudo 999-1001
# 14466 Kunichi Takaoka 1002-1004
# 14467 Frank Okuma 1005-1007
# 14468 Reizo Makioku 1008-1010
# 14469 Grant Ishizuka 1011-1013
# 14470 Kikujiro Tomimitsu 1014-1016
# 14471 Arthur Oda 1017-1021
# 14472 Ontaro Ubukata 1022-1028
# 14473 Kujurah Harrima 1029-1031
# 14474 Kazuo Mawatari 1032-1034
# 14476 Takao Horiuchi 1035-1046
# 14477 Chiyo Oikawa 1047-1051
# 14478 Hiroshi Morishita 1052-1060
# 14479 Rosie Hamaguchi 1061-1067
# 14480 Yasaku Tsuchiya 1068-1074
# 14481 Yoshio Tomiyama 1075-1079
# 14483 Moichi Okawara 1080-1083
# 14484 Stanley Furuya 1083-1085
# 14485 Tetsuo Sumita 1086-1088
# 14486 Harry Sasaki 1089-1091
# 14487 Ukichi Saito 1092-1094
# 14488 Akira Takemura 1095-1100
# 14489 Ryosuke Ubukata 1101-1103
# 14490 Shinchiro Tanouye 1104-1106
# 14491 Akinobu Kato 1107-1109
# 14492 Tomita Inouye 1110-1112
# 14493 Yosuke Omoto 1113-1115
# 14494 Manzo Yoshida 1116-1118
# 14495 Ichimatsu Shintani 1119-1121
# 14498 Tangu Ishii 1122-1124
# 14499 Chuyo Sugawara 1125-1127
# 14507 Yujiro Motoyoshi 1128-1134
# 14509 Tadao Izumi 1135-1149
# 14510 Shizino Ogasawara 1150-1151
# 14519 Izo Arima 1152-1159
# 14520 Tsunekichi Yamamoto 1160-1193
# 14521 Katsu Takenaka 1194-1199
# 14522 Takatsugu Nakagawa 1200-1204
# 14523 Tsunekichi Mayeda 1205-1212
# 14524 Takeshi Nishihama 1213-1221
# 14527 Takamitsu Iwata 1222-1231
# 14528 Seizi Kazama 1232-1234
# 14529 Hiroshi Hori 1235-1237
# 14530 Sumito Hirano 1238-1248
# 14531 Sumiko Hirano 1249-1254
# 14532 Bunkichi Minamide 1255-1259
# 14533 Naka Nagata 1260-1286
# 14534 Hazukichi Takeuchi 1287-1289
# 14536 Tokutaro Teramura 1290-1301
# 14538 K Teraguchi 1302-1307
# 14539 Isao Hamade 1308-1312
# 14540 Motojiro Hatoko 1313-1314
# 14541 Yosokichi Isogai 1315-1321
# 14542 Seigyu Joma 1322-1325
# 14543 Kamitaro Kawase 1326-1330
# 14544 Nobue Koike 1331-1333
# 14545 Chuichi Kokuryo 1334-1339
# 14546 Kazuyuki Koyama 1340-1342
# 14548 Sumeye Okuda 1343-1345
# 14549 Tsusaburo Takahashi 1346-1386
# 14552 Kanjuro Nagata 1387-1396
# 14553 Barbara Yoneda 1397-1399
# 14554 Marion Yoneda 1400-1405
# 14556 Kichino Chiba 1406-1412
# 14557 Seitaro Kawakami 1413-1422
# 14558 Seiichiro Mizuguchi 1423-1426
# 14559 George Mori 1427-1429
# 14560 Kiyoshi Nakata 1430-1436
# 14561 Kiyoko Oda 1437-1455
# 14562 Masaharu Omae 1456-1458
# 14563 Yasu Sugiyama 1459-1463
# 14564 Sadaki Taniwa 1464-1466
# 14566 Yokichi Wakabayashi 1467-1471
# 14568 Yazo Atagi 1472-1480
# 14571 Mosaku Kawahara 1481-1484
# 14573 Sajiemon Kuramoto 1485-1489
# 14577 Teruji Goto 1490-1492
# 14578 Shoichiro Numata 1493-1496
# 14579 Hide Nakayama 1497-1499
# 14580 Senzaimon Nakayama 1500-1507
# 14582 South Port Mann Berry Growers Cooperative Association 1508-1649
# 14584 Tasajiro Nakaya 1650-1654
# 14585 Toyo Kagetsu 1655-1660
# 14586 Haruo Kudo 1661-1662
# 14587 Yoshio Murakami 1663-1704
# 14590 Jusuke Tamaki 1705-1708
# 14591 Mutsuko Tanaka 1709-1712
# 14592 Suteyo Shibata 1713-1715
# 14595 Haruko Inaba 1716-1717
# 14596 Yaeko Kudo 1718-1719
# 14597 Mayo Matsubuchi 1720-1722
# 14598 Kiyo Matsui 1723-1724
# 14599 Toyo Murakami 1725-1726
# 14601 Takeshi Nakano 1727-1728
# 14602 Masaharu Nakatani 1729-1730
# 14603 Bunzo Terakawa 1731-1732
# 14604 Juichi Uyesugi 1733-1736
# 14605 Hideaki Tsuji 1737-1739
# 14607 Tome Hikichi 1740-1742
# 14608 Yuko Hikichi 1743-1745
# 14609 Rin Hikichi 1746-1751
# 14610 Sadatomi Adachi 1752-1756
# 14611 Yoji Adachi 1757-1761
# 14612 Yoshiko Adachi 1762-1766
# 14613 Tetsuo Aida 1767-1773
# 14614 Fumiko Arai 1774-1778
# 14615 Daigoro Ayabe 1779-1783
# 14617 Chugo Ebata 1784-1789
# 14618 Akira Fujimoto 1790-1794
# 14619 Keiji Endo 1795-1811
# 14620 Kyutaro Fujimoto 1812-1817
# 14621 Kenni Fujioka 1818-1825
# 14622 Sumi Fujita 1826-1831
# 14623 John Fukasawa 1832-1836
# 14624 Isaku Fukasawa 1837-1842
# 14626 Moemon Hikida 1843-1849
# 14627 Yuki Horiuchi 1850-1858
# 14628 Fusa Koyama 1859-1861
# 14629 Koichi Koyama 1862-1864
# 14630 Moichi Kishiuchi 1865-1874
# 14631 Nao Atagi 1875-1876
# 14632 Chuzo Furukawa 1877-1884
# 14633 Teruko Ikeda 1885-1887
# 14634 Seiji Inouye 1888-1893
# 14635 Chuzaburo Ito 1894-1921
# 14636 Kimiko Ito 1922-1924
# 14637 Shizuo Kotani 1925-1938
# 14638 Yoshijiro Kuno 1939-1955
# 14639 Mansaku Mochizuki 1956-1959
# 14640 Senya Mori 1960-1961
# 14641 Hirozo Morino 1962-1967
# 14642 Eichi Nabata 1968-1970
# 14645 Masao Nabata 1971-1972
# 14646 Nou Nabata 1973-1974
# 14647 Orin Nagura 1975-1976
# 14648 Teruko Nagura 1977-1978
# 14649 Mary Nakamoto 1979-1980
# 14650 Norio Nakatsuru 1981-1982
# 14651 Kazumi Nishi 1983-1984
# 14652 Tomeko Oda 1985-1987
# 14653 Magohyoe Ohashi 1988-1993
# 14654 Kazue Okamura 1994-2000
# 14655 Sayo Aoki 2001-2003
# 14656 Toyo Hato 2004-2008
# 14657 Nobuko Kawaguchi 2009-2010
# 14658 Yosoya Omoto 2011-2050

Metadata

Title

Reel C-9428
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.