Reel C-9429

Reel C-9429

Case File # Name Page Range
# 14659 Tokuichi Otsubo 1-2
# 14660 Saichiro Sakamoto 3-17
# 14661 Tsunekichi Sakurada 18-22
# 14662 Yajiro Shiho 23-112
# 14663 Tomi Shiomi 113-119
# 14664 Hiroshi Shin 120-121
# 14665 Tahei Tatebe 122-130
# 14666 Tsuru Terasaka 131-132
# 14667 Fujima Toma 133-137
# 14669 Koemon Uyehara 138-141
# 14670 Yomaichi Uyesuki 142-143
# 14671 Yoshimatsu Wada 144-145
# 14672 David Watanabe 146-147
# 14673 Shunichi Yamada 148-158
# 14674 Tokakichi Yamada 159-165
# 14675 Tamotsu Yamamoto 165-177
# 14676 Kinosuke Yamashita 178-179
# 14677 Kiku Somoda 180-181
# 14678 Hatsue Koyanagi 182-184
# 14679 Asaji Oye 185-255
# 14680 Saburo Tsumura 256-258
# 14681 Hiroo Nakayama 259-262
# 14682 Shizue Matsuo 263-264
# 14683 Tomejiro Iwasaki 265-277
# 14684 Genroku Wakabayashi 278-289
# 14685 Jihe Abe 290-295
# 14686 Isamu Takenaka 296-301
# 14687 Masaki Kajiwara 302-306
# 14689 Takenojo Fujita 307-311
# 14691 Tamotsu Sunahara 312-316
# 14692 Eiju Sato 317-328
# 14693 Saburo Yagi 329-339
# 14694 Mineki Tanabe 340-344
# 14695 Unokichi Takenaka 345-365
# 14696 Cyril Magami 366-370
# 14697 Tasuku Oyama 371-402
# 14698 Sukehachi Mori 403-414
# 14699 Sugawo Toyota 415-420
# 14700 Hanayo Toyota 421-426
# 14702 Toyokichi Taiji 427-433
# 14703 Roy Nishizaki 434-438
# 14704 Takao Tanabe 439-441
# 14705 Tsunekichi Kawashima 442-443
# 14706 Yonekichi Sentani 444-445
# 14707 Akira Shintani 446-448
# 14708 Yukari Koyanaga 449-454
# 14709 Shoichi Wakabayashi 455-457
# 14710 Ichitaro Kariya 458-468
# 14711 Aizo Atagi 469-480
# 14713 Sutekichi Takenaka 484-489
# 14714 Matsu Mori 490-494
# 14715 Unosuke Makino 495-503
# 14716 Tanehei Inana 504-515
# 14717 Makiichiro Eguchi 516-523
# 14719 Masao Oda 524-530
# 14720 Patricia Mawatari 531-533
# 14721 Katsushi Oikawa 534-540
# 14722 Hiroshi Yamada 541-543
# 14723 Yoshio Bando 544-550
# 14724 Mitsuo Kojima 551-560
# 14725 Sadako Kariya 561-563
# 14726 Telichiro Kato 564-566
# 14727 Nobu Kawano 567-568
# 14728 Masao Nakamura 569-571
# 14729 Matasaburo Sano 572-614
# 14730 Kogiku Kobayashi 615-619
# 14731 Mary Hokazono 620-622
# 14732 Aiji Hokazono 623-627
# 14733 Shoichi Kurisu 628-631
# 14734 Shigeru Miyasaki 632-640
# 14735 Toyozo Hashimoto 641-668
# 14736 Shizuo Hashimoto 669-708
# 14737 Shigetaro Fujimoto 709-714
# 14738 Keiya Miyashita 715-717
# 14739 Esther Inouye 718-720
# 14740 Yumiko Kawano 721-723
# 14741 Suzuko Matsushita 724-726
# 14742 Yoshinori Ishibashi 727-730
# 14743 Yonekichi Ishibashi 731-735
# 14744 Tonisuburo Tanaka 736-743
# 14747 Shoichi Kondo 744-749
# 14748 Masao Miyamoto 750-808
# 14749 Frank Suzuki 809-814
# 14750 Masao Sasaki 815-836
# 14751 Jinzaemon Yamada 837-866
# 14752 Kenneth Oki 867-870
# 14753 Ei Wakida 871-878
# 14754 Soma Kitagawa 879-882
# 14755 Takejiro Yamashita 883-887
# 14756 Gisaburo Koyama 888-900
# 14757 Sanji Yoshikawa 901-907
# 14758 Tametaro Yokota 908-914
# 14759 Hisao Izumi 915-919
# 14760 Shinjiro Yamamoto 920-926
# 14761 Saigoro Uyeda 927-934
# 14762 Toyojiro Yoshida 935-951
# 14765 Shunzo Yamamoto 952-957
# 14767 Iwao Kariya 958-964
# 14768 Masao Oki 965-972
# 14769 Toshikazu Kondo 973-1038
# 14770 Isamu Ohara 1039-1053
# 14771 Tomeo Takenaka 1054-1068
# 14772 Suematsu Kondo 1069-1091
# 14020 Sachio Riyono 1088-1102
# 14773 Unosuke Amano 1092-1139
# 14774 Katsuji Hayashi 1140-1146
# 14775 Akira Abe 1147-1178
# 14776 Mineichi Minamide 1179-1220
# 14777 Minoru Ohara 1221-1245
# 14778 Seijiro Ito 1246-1255
# 14779 Ishi Echigo 1256-1258
# 14780 Toranosuke Yasuda 1259-1298
# 14781 Satoru Okada 1299-1301
# 14782 Sadaaki Baba 1302-1309
# 14783 Isamu Atagi 1310-1315
# 14784 Teruko Atagi 1316-1323
# 14785 Tomoyuki Mukai 1324-1330
# 14786 Kyutaro Tanaka 1331-1333
# 14787 Yasukichi Teranishi 1334-1348
# 14788 Seijiro Kobayashi 1349-1384
# 14789 Otojiro Kamite 1385-1389
# 14790 Norikazu Nishio 1390-1396
# 14791 Kanao Saito 1397-1402
# 14792 Keizo Otani 1403-1406
# 14793 Toshizo Nakai 1407-1410
# 14794 Seijiro Mori 1411-1417
# 14795 Yoshio Yoshimasu 1418-1428
# 14796 Miki Tanaka 1429-1434
# 14798 Yoshiaki Akimoto 1435-1441
# 14799 Chuichi Fujii 1442-1450
# 14800 Shizu Fukusaka 1451-1455
# 14801 Hideichi Hori 1456-1459
# 14802 Shiro Ikeda 1460-1469
# 14803 Yoshitaro Inose 1470-1474
# 14804 Kikujiro Ishii 1475-1478
# 14806 Kichijiro Kondo 1479-1481
# 14807 Motoi Maruoka 1482-1485
# 14808 Chiharu Miyake 1486-1490
# 14809 Yoshifusa Nagahara 1491-1498
# 14811 Fujikazu Sakiyama 1499-1503
# 14812 Tsuka Sakon 1504-1507
# 14813 Yoshitsugu Shioji 1508-1511
# 14814 Haruo Sugiyama 1512-1516
# 14815 Hichihei Tahara 1517-1522
# 14817 Unosuke Tanaka 1523-1533
# 14818 Jiro Togawa 1534-1538
# 14819 Mariko Sakon 1539-1542
# 14820 Lily Sakon 1543-1546
# 14821 Tadashi Sakon 1547-1551
# 14822 Setsuko Sakon 1552-1554
# 14823 Shigeji Sakon 1555-1560
# 14825 Teru Bando 1561-1564
# 14826 Rokuro Daijo 1565-1572
# 14827 Ryotaro Ebisu 1573-1578
# 14828 Yasu Hattori 1579-1598
# 14829 Shizuo Hirata 1599-1604
# 14830 Chotaro Horikawa 1605-1608
# 14831 Suejiro Ibuki 1609-1618
# 14832 Chiyo Kajiwara 1619-1625
# 14833 Ihachi Kamata 1626-1633
# 14834 Harumasa Kato 1634-1642
# 14835 Masujiro Kitagawa 1643-1647
# 14836 Torajiro Kitagawa 1648-1664
# 14837 Hideo Konno 1665-1674
# 14838 Kiyoshi Kumaagai 1675-1682
# 14839 Shitsue Kumagai 1683-1685
# 14840 Fujiko Matsuda 1686-1692
# 14841 Kumejiro Matsuda 1693-1696
# 14843 Teizo Morino 1696-1700
# 14844 Daijiro Nakabori 1701-1707
# 14845 Yonezo Nishi 1708-1718
# 14846 Harue Nishidera 1719-1724
# 14847 Sadajiro Nishikawa 1725-1735
# 14848 Yukiko Nishimura 1736-1739
# 14849 Jitsuo Ohara 1740-1754
# 14851 Shinchiro Osuga 1755-1764
# 14852 Hideko Saegusa 1765-1769
# 14854 Eimatsu Suzuki 1770-1776
# 14855 Kichiyo Takemura 1777-1785
# 14856 Kichijiro Tamaki 1786-1812
# 14857 Kisaburo Terada 1813-1818
# 14858 Taka Tsuji 1819-1823
# 14859 Tokujiro Tsuji 1824-1827
# 14860 Tadaji Uyemura 1828-1832
# 14861 Aki Wakita 1833-1837
# 14862 Gentaro Watari 1838-1850
# 14863 Kaname Yamamoto 1851-1853
# 14864 Kiyomitsu Yamauchi 1854-1860
# 14865 Yoshio Oikawa 1861-1902
# 14866 Torazo Kondo 1903-1946
# 14867 Jinnosuke Habu 1947-1961
# 14868 Tokumatsu Hiranaka 1962-1968
# 14869 Kamezo Iio 1969-1971
# 14870 Eitaro Kawakami 1972-1979
# 14871 Kinjiro Matsuda 1980-1985
# 14873 Shichiro Takahashi 1986-1988
# 14874 Zenji Utsunomiya 1989-1991
# 14875 Tatsuji Watanabe 1992-2001
# 14876 Toraichi Yamamoto 2002-2006
# 14877 Meriko Yamaoka 2007-2029
# 14878 Fuji Yasutaniya 2030-2034
# 14879 Chizu Kurisu 2035-2050
# 14880 Tomi Kurisu 2051-2061
# 14881 Maki Hamaguichi 2062-2070
# 14882 Sueko Nakata 2071-2075
# 14883 Fumio Nakahama 2076-2081
# 14884 Yoshio Akazawa 2082-2090
# 14885 Itaru Tateishi 2091-2137
# 14886 Tokitaro Fujibayashi 2138-2150
# 14887 Hideo Tanaka 2151-2168
# 14888 Kaney Ebisuzaki 2169-2172
# 14889 Mitsuo Sasaki 2173-2178
# 14890 Tsurutaro Shimura 2179-2191
# 14891 Shuji Shirakawa 2192-2198
# 14892 Hana Tokarin 2199-2204
# 14893 Matsuo Atagi 2205-2211
# 14894 Shizuye Tsuruda 2212-2222
# 14895 Miye Yotsukado 2223-2228
# 14896 Kazuyuki Terakita 2229-2234
# 14897 Togoro Yamamoto 2235-2244
# 14898 Sakino Nishi 2245-2249
# 14899 Yukiharu Takasaki 2250-2252
# 14900 Masakichi Nishi 2253-2258
# 14901 Toku Nishi 2259-2263
# 14903 Shotaro Fukushima 2264-2275
# 14904 Yoshinaga Takahashi 2277-2308
# 14905 Seiji Onizuka 2309-2312
# 14906 Yoshiguma Arima 2313-2315
# 14907 Takanori Kobayashi 2316-2320
# 14909 Shinichi Echigu 2321-2324
# 14910 Yoshiro Muraki 2325-2338
# 14911 Yasu Nagami 2339-2346
# 14912 Arthur Nakamoto 2347-2552
# 14914 Enosuke Teranishi 2367-2391
# 14915 Toshimoto Watanabe 2392-2408
# 14916 Yukino Nakamachi 2409-2411
# 14917 Kiyohiro Yamaoka 2412-2436
# 14918 Masao Hayashi 2437-2441
# 14919 Sachiko Nakai 2442-2449
# 14920 Hatsutaro Hayashi 2450-2453
# 14921 Nishiro Ushi 2454-2461
# 14922 Tsuruko Tanaka 2462-2476
# 14923 Harumi Ebata 2477-2479
# 14928 Eizo Fujibayashi 2480-2482
# 14929 Yoshitaro Uyeda 2483-2493
# 14931 Shigeo Nishijima 2494-2496
# 14932 Rinnosuke Fujii 2497-2650
# 14913 Kaisaku Suzuki 2553-2366

Metadata

Title

Reel C-9429
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.