Reel C-9430

Reel C-9430

Case File # Name Page Range
# 14933 Kazuo Kido 1-11
# 14934 Tetsuo Mori 12-29
# 14935 Yoshitaro Serizawa 30-52
# 14936 Sueyo Nishimura 53-58
# 14938 Mieko Yamada 59-65
# 14939 Fumie Tanaka 66-75
# 14940 Yusaku Sugiyama 76-81
# 14942 Shigesaburo Ishiguro 82-89
# 14943 Fusazo Kawaguchi 90-96
# 14944 Fumiyo Minamimaye 97-101
# 14945 Naka Minamimaye 102-107
# 14946 Koichi Tsukamoto 108-114
# 14947 Rokujiro Adachi 115-136
# 14948 Tokusuke Kina 137-141
# 14950 Shinjiro Nishikawa 142-154
# 14951 Genuemon Wakabayashi 155-166
# 14952 Mieko Ebata 167-170
# 14953 Genichiro Katsurada 171-177
# 14955 Kunjiro Omoto 178-182
# 14956 Monjiro Shimizu 183-198
# 14957 Hide Kishiyama 199-201
# 14958 Keizo Tsunoda 202-206
# 14959 Nobuichi Tsuji 207-213
# 14960 Suge Kitamura 214-221
# 14961 Edith Nakamoto 222-227
# 14962 Toyoko Wakabayashi 228-233
# 14964 Taro Kitagawa 234-246
# 14965 Kinu Ebata 247-253
# 14966 Misao Kawaguchi 254-261
# 14967 Matazo Iijima 262-283
# 14968 Shizue Hikita 284-297
# 14969 Shigeaki Kamachi 298-3001
# 14970 Sakukichi Kawaguchi 302-329
# 14971 Nenokichi Oyama 330-335
# 14972 Shigetaro Nakatsuka 336-343
# 14975 Katsuzo Hayashi 344-347
# 14976 Kazue Serizawa 348-362
# 14977 Nobuki Nakano 363-371
# 14978 Teka Yamashita 372-377
# 14979 Tokutaro Tsuji 378-388
# 14980 Mitsugu Ikeda 389-393
# 14981 Yoshi Tatsumi 394-407
# 14982 Eva Kadohama 408-415
# 14983 Akiko Kagetsu 416-418
# 14984 Sadajiro Nishikawa 419-425
# 14986 Wakichi Tokuda 426-448
# 14987 Isotsugu Nabata 449-458
# 14988 Shintaro Fujibayashi 459-466
# 14990 Eiko Kodaira 467-470
# 14991 Masakazu Oyama 471-476
# 14993 Chiyoko Iwamoto 477-482
# 14998 Yoshimitsu Higashi 488-505
# 14999 Lillie Hamaguchi 506-509
# 15001 Takeji Oku 510-514
# 15002 Taeko Oka 515-518
# 15004 Kenichi Tanemura 519-522
# 15005 Torajiro Nakamura 523-531
# 15006 Yajiuemon Kitamura 532-538
# 15007 Jimee Minamimaye 539-543
# 15008 Yotaro Kamitomo 544-548
# 15010 Michi Tamura 549-554
# 15011 Kiichi Yamamoto 555-566
# 15012 Takeo Kitamura 567-584
# 15013 Kunitaro Higano 585-589
# 15014 Asakichi Ashizawa 590-594
# 15015 Toshiko Morita 595-598
# 15016 Kanejiro Nakamoto 599-602
# 15017 Sode Nakade 603-607
# 15019 Chiyo Shigimatsu 608-609
# 15020 Sato Omoto 610-613
# 15021 Soshiro Sato 614-617
# 15022 Kanshiro Ohashi 618-627
# 15023 Kenji Yamada 628-631
# 15024 Suyeyo Takemoto 632-637
# 15025 Sakae Yamamoto 638-650
# 15026 Hideo Tanaka 651-657
# 15027 Mitsue Nakai 658-665
# 15028 Seimatsu Fujinami 666-675
# 15029 Sanjiro Hikida 676-702
# 15030 Gensaku Kano 703-711
# 15031 Ichisaburo Ito 712-720
# 15032 Hideo Sugiyama 721-726
# 15034 Yonekichi Mizuyabu 727-730
# 15035 Junshiro Hama 731-746
# 15036 Toshio Kimura 747-754
# 15037 Yukino Maeda 755-757
# 15038 Todomu Matsunaga 758-761
# 15040 Hagino Iwabuchi 761-764
# 15041 Masaichi Mukai 765-770
# 15312 Michico Ishida 768-769
# 15042 Gunkichi Terasaka 771-785
# 15043 Etsu Yamamoto 786-789
# 15044 Seto More 790-795
# 15045 Hikosaburo Nagatakiya 796-819
# 15046 Hirokichi Iriye 820-822
# 15048 Takeo Kariya 823-842
# 15049 Tatsuya Tsuji 843-851
# 15050 Kensaku Honda 852-855
# 15051 Hamako Deguchi 856-857
# 15052 Tetsuma Maehara 858-862
# 15053 Taru Minamimaye 863-900
# 15054 Den Tokairin 901-902
# 15056 Komezo Tanouye 903-905
# 15057 Tomiko Tanouye 906-908
# 15058 Haruo Hirata 909-910
# 15059 Miki Kimura 911-912
# 15060 Chiyo Iwaasa 913-915
# 15061 Kazuo Iwaasa 916-918
# 15062 Kiyouki Kondo 919-925
# 15063 Shigeo Kondo 926-935
# 15064 Hideo Kondo 934-939
# 15065 Yoshio Kondo 940-970
# 15066 Shiro Yamashita 971-973
# 15067 Chuji Kondo 974-978
# 15068 Ima Kondo 979-983
# 15069 Hatsujiro Takenaka 984-987
# 15070 Mine Takahashi 988-990
# 15071 Masao Horii 991-992
# 15072 Jikiro Narazaki 993-1000
# 15073 Kiichiro Nishiguchi 1001-1004
# 15074 Kaichi Nishiguchi 1005-1007
# 15076 Chiyono Harada 1008-1017
# 15077 Yukie Murakami 1018-1020
# 15078 Tono Yamashita 1021-1025
# 15079 Yasaburo Nakano 1026-1049
# 15080 Heishiro Matsuyama 1050-1055
# 15081 Riheiji Matsubayashi 1056-1064
# 15082 Yoshito Kimura 1065-1067
# 15083 Kantaro Saito 1068-1073
# 15084 Tamaichi Funamoto 1074-1076
# 15085 Kiseko Fukakusa 1077-1095
# 15086 Joe Matsumoto 1096-1099
# 15087 Yoshio Nishiguchi 1100-1102
# 15088 Eunice Sonoda 1103-1109
# 15089 Sadame Hamaura 1110-1125
# 15090 Masae Matsumura 1126-1137
# 15091 Kimi Tsuji 1138-1142
# 15092 Kohei Shimozawa 1143-1149
# 15093 Hiromu Nishihama 1150-1153
# 15095 Kaita Kimura 1154-1179
# 15097 Santaro Hato 1185-1276
# 15098 Ura Imai 1277-1281
# 15099 Take Ozaki 1282-1288
# 15100 Saichiro Imai 1289-1293
# 15101 Eikichi Aihoshi 1294-1295
# 15102 Ko Akagawa 1296-1299
# 15103 Kiyoko Ashizawa 1300-1302
# 15104 Koharu Chiba 1303-1304
# 15105 Haru Fujino 1305-1313
# 15106 Kichizo Hama 1314-1318
# 15107 Satoru Hirowatari 1319-1320
# 15108 Kotomi Kato 1321-1326
# 15109 Tatsuzo Kitaguchi 1327-1328
# 15110 Yoshiye Kitamura 1329-1330
# 15111 Jutaro Kitano 1331-1332
# 15112 Seitaro Kominami 1333-1334
# 15113 Eisaburo Kosugi 1335-1336
# 15114 Jinzo Kumabe 1337-1343
# 15116 Kazuo Matsumoto 1344-1346
# 15117 Hisayo Matsune 1347-1349
# 15118 Yoshiro Miyagaki 1350-1352
# 15119 Kazuo Nakagawa 1353-1355
# 15120 Suye Nabata 1356-1360
# 15121 Takeo Nakamura 1361-1378
# 15122 Jukichi Nishi 1379-1381
# 15123 Kinzaburo Nishimura 1382-1391
# 15124 Noriaki Oda 1392-1402
# 15126 Kobi Okui 1403-1408
# 15127 Meisuke Omaye 1409-1414
# 15128 Betty Ouchi 1415-1428
# 15129 Fujiye Saito 1429-1431
# 15130 Tomeo Saito 1432-1434
# 15131 Michiye Shinkoda 1435-1438
# 15132 Yasutaro Takenaka 1439-1443
# 15133 Isao Tanaka 1444-1451
# 15134 Nobuko Tanouye 1452-1454
# 15135 Yonejiro Tatebe 1455-1460
# 15137 Sanari Akune 1461-1463
# 15138 Sutejiro Yada 1464-1471
# 15139 Minoru Yamashita 1472-1476
# 15140 Kenichi Yano 1477-1487
# 15143 Kiyomi Nakatsui 1488-1496
# 15144 Katsuyuki Nakashima 1497-1500
# 15145 Keita Nagata 1501-1505
# 15146 Ikutaro Nakao 1506-1508
# 15147 Bunshiro Nakamura 1509-1512
# 15148 Tokuo Nakagawa 1513-1516
# 15149 Eisuke Goto 1517-1522
# 15151 Yoshiharu Urano 1523-1525
# 15154 Sadao Iwasaki 1526-1543
# 15156 Yakuzo Hamanaka 1552-1555
# 15155 Senosuke Isogai 1554-1551
# 15157 Seiichi Sakai 1556-1558
# 15159 Yasuo Fujimoto 1559-1564
# 15160 Shojiro Nishikawa 1565-1587
# 15161 Hisao Shimizu 1588-1602
# 15162 Kiyoaki Momose 1603-1604
# 15163 Masazo Murai 1605-1622
# 15164 Kikuye Kajiwara 1623-1627
# 15165 Kiku Kawasaki 1628-1632
# 15166 Mohei Kamegaya 1633-1640
# 15167 Aki Imai 1641-1644
# 15168 Sumikazu Izumi 1645-1648
# 15169 Kiyokichi Iwamoto 1649-1657
# 15170 Masuya Furukawa 1658-1661
# 15171 Masao Tanaka 1662-1674
# 15172 Phyllis Tanaka 1675-1678
# 15173 Toyotaro Uyeda 1679-1684
# 15174 Sanjiro Kawasaki 1685-1693
# 15175 Tsuneo Obara 1694-1738
# 15176 Masato Nuibe 1739-1740
# 15177 Shinsuke Ito 1741-1744
# 15179 Masaki Iwabuchi 1745-1749
# 15180 Renji Eguchi 1750-1758
# 15181 Haru Banno 1759-1764
# 15182 Masaji Arata 1765-1769
# 15183 Toyoki Uyeda 1770-1774
# 15184 Tazuko Fujisawa 1775-1778
# 15185 Yoshiro Uchida 1779-1788
# 15186 Sakaye Yasui 1789-1806
# 15187 Shigeharu Nishi 1807-1813
# 15188 Ihachi Nakazeki 1814-1818
# 15189 Saburo Nakata 1819-1822
# 15190 Shinzaemon Nishimura 1823-1830
# 15191 Misao Nose 1831-1839
# 15192 Yoshie Hayashi 1840-1843
# 15193 Hiroshi Maruno 1844-1853
# 15194 Morinoru Matsuoka 1854-1860
# 15195 Tetsuji Koyama 1861-1868
# 15196 Goro Katayama 1869-1878
# 15197 Yoshiharu Tanikawa 1879-1893
# 15198 Kohei Kobayashi 1894-1897
# 15199 Alan Ozawa 1898-1909
# 15200 Kenneth Miyasaki 1910-1913
# 15201 Tetsuichi Seko 1914-1917
# 15202 Yoshisaburo Shibata 1918-1920
# 15203 Isamatsu Tahara 1921-1926
# 15204 Minosuke Tsubota 1927-1944
# 15205 Hikosaburo Ohashi 1945-1950
# 15206 Namiye Ogata 1951-1955
# 15207 Fude Wakano 1956-1961
# 15208 Kotaro Sakaguchi 1962-1969
# 15209 Terumi Sasaki 1970-1975
# 15210 Shigeyoshi Osako 1976-1987
# 15211 Sueno Nishimura 1988-1992
# 15212 Jimmie Kono 1993-1999
# 15213 Yuichi Higashi 2000-2011
# 15214 Shosaku Hayashi 2012-2024
# 15215 Chiyoko Fukusaka 2025-2030
# 15216 Fumi Tani 2031-2034
# 15217 Yosaburo Yasui 2035-2039
# 15218 Akinori Usukawa 2040-2044
# 15219 Mitsuo Ota 2045-2055
# 15220 Gentaro Nakaki 2056-2060
# 15221 Morio Kumagawa 2061-2067
# 15096 Kazumi Hamanishi 11890-1184

Metadata

Title

Reel C-9430
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.