Reel C-9431

Reel C-9431

Case File # Name Page Range
# 15222 Mojiro Kishimoto 2-4
# 15223 Chiyo Hyodo 5-7
# 15225 Kanesuke Kishida 8-11
# 15226 Masuko Higano 12-14
# 15227 Miye Tajiri 15-19
# 15228 Aizo Hasebe 20-34
# 15229 Tokusaburo Taira 35-45
# 15230 Shigezo Sunohara 46-53
# 15231 Chiyoka Hirai 54-65
# 15232 Hideo Horiuchi 66-68
# 15233 Tokiemon Takahashi 69-72
# 15234 Fujio Sunohara 73-76
# 15235 Kuhachi Seki 77-81
# 15236 Tsunezo Takeda 82-89
# 15237 Tsumejiro Takahashi 90-93
# 15238 Yagoro Taura 94-100
# 15239 Soto Tsuji 101-105
# 15240 Michi Onotera 106-116
# 15241 Tsuneki Moriyama 117-134
# 15242 Jonoshi Mano 135-146
# 15243 Akira Otsuka 147-155
# 15244 Kanzo Mori 156-177
# 15245 Miyeko Kosaka 178-182
# 15246 Tayeko Fukakusa 183-186
# 15247 Fumie Kondo 187-190
# 15248 Kiyoshi Yada 191-207
# 15249 Yasuji Sakai 208-274
# 15250 Chuta Ebata 275-279
# 15251 Kiyosada Fujii 280-287
# 15252 Sada Fukuzawa 288-293
# 15253 Eiji Hamada 294-297
# 15254 Naotoshi Saito 298-399
# 15255 Morimitsu Uemura 400-443
# 15256 Kazuno Yaguchi 444-447
# 15258 Tomohiko Hamaguchi 448-463
# 15259 Kenjiro Hamasaki 454-468
# 15260 Chiyoko Ichiyen 469-472
# 15261 Mitsue Ito 473-477
# 15262 Masaji Kabachi 478-483
# 15265 Torazo Kawahira 484-491
# 15267 Haruko Kunimoto 492-499
# 15268 Hiroo Maruno 500-521
# 15269 Zenjiro Morino 522-530
# 15270 Chiyome Nagano 531-532
# 16271 Mary Naganobu 533-536
# 15272 Ruth Nagata 537-550
# 15273 Kenji Naruse 551-558
# 15274 Yukie Nishidera 559-567
# 15275 Fumiko Nishimura 568-571
# 15276 Hisakichi Nishimura 572-575
# 16277 Miya Nishimura 576-580
# 15278 Yuhei Okada 581-587
# 15279 Tokue Onizuka 588-593
# 15280 Zenzaburo Onouye 598-609
# 15281 Hideko Sato 610-615
# 15282 Emiko Sakiya 616-618
# 15283 Tatsu Sekiya 619-625
# 15284 Yukimori Setoguchi 626-628
# 15286 Koito Shiyoji 629-641
# 15288 Kasaku Takahashi 642-649
# 15289 Jihyoe Takeda 650-655
# 15290 Shigeo Tanaka 656-666
# 15291 Taakejiro Tsuchiya 667-669
# 15292 Miyoko Uchida 670-673
# 15293 Kiyo Urata 674-676
# 15294 Isamu Yamakawa 677-680
# 15295 Kuni Shirai 681-683
# 15296 Katsunosuke Shirai 684-688
# 15297 Kana Yoshida 689-691
# 15300 Gennosuke Tanaka 692-701
# 15301 Shizue Nishimura 702-705
# 15302 Shigeru Kawaguchi 706-716
# 15303 Miyoko Kadonaga 717-719
# 15304 Toshi Miyanishi 720-724
# 15305 Taka Koyama 725-750
# 15306 Toshiko Nishida 751-753
# 15307 Kimiko Kika 754-758
# 15308 Emiko Sakai 759-760
# 15309 Miyo Yoshijima 761-763
# 15310 Takeko Ujimoto 764-767
# 15313 Sarah Endo 770-773
# 15314 Yoshi Fushimi 774-780
# 15315 Hachijiro Hayashi 781-787
# 15316 Kintaro Rikimatsu 788-793
# 15317 Risaburo Kawaguchi 793-800
# 15319 Yasaku Ando 801-808
# 15320 Jinjo Chibana 809-811
# 15321 Yojiro Doi 812-815
# 15324 Kyusuke Fukumoto 816-820
# 15325 Chizuko Fukusaka 821-823
# 15326 George Fukusaka 824-828
# 15327 Sukematsu Hada 829-835
# 15328 Shizuko Hamaoka 836-838
# 15329 Miyoko Hara 839-841
# 15330 Rioge Hashimoto 842-848
# 15331 Kimiko Hayashi 849-850
# 15332 Kohei Higo 851-856
# 15333 Tokumatsu Ichii 856-858
# 15335 Matsutaro Imai 859-873
# 15336 Hikochiro Inaba 874-877
# 15337 Kumakichi Inaba 878-882
# 15338 Hanichi Ito 883-900
# 15339 Charles Kadota 901-906
# 15340 Ota Kanashiro 907-909
# 15341 Tsuzuki Kida 910-912
# 15342 Yoshio Kishimoto 913-917
# 15343 Miyo Kita 918-919
# 15344 Kyutaro Kobayashi 920-940
# 15345 Tadao Kodani 941-946
# 15347 Teiji Kozono 947-951
# 15348 Shinyuki Kunimoto 952-957
# 15349 Shuichi Kusaka 958-959
# 15350 Denjiro Maeda 960-968
# 15351 Genzo Maeda 969-973
# 15352 Kuichi Masaki 974-979
# 15353 George Masuda 980-984
# 15354 Yoshio Matsuda 985-990
# 15355 Kunasaburo Miyamura 991-995
# 15356 Frank Miyanishi 996-1013
# 15357 Shizuo Miyauchi 1014-1016
# 15358 Gunzo Mizohata 1017-1025
# 15359 Tohichi Mori 1026-1029
# 15360 Ichinosuke Morimoto 1030-1032
# 15361 Tokuichiro Murao 1033-1037
# 15362 Eiko Nakano 1038-1040
# 15363 Zensuke Natawatase 1041-1045
# 15364 Chikao Nishimoto 1046-1048
# 15365 Tokio Nishimura 1049-1051
# 15366 Tokichi Niwatsukino 1052-1057
# 15367 Jinya Ogaawa 1058-1060
# 15368 Rin Ogawa 1061-1070
# 15369 Tomie Ogura 1071-1072
# 15370 Riyo Okano 1073-1077
# 15371 Otogoro Omura 1078-1082
# 15372 Sukejiro Oya 1083-1093
# 15373 Toichi Ozumi 1094-1099
# 15374 Seikichi Sagara 1100-1106
# 15375 Mary Saito 1107-1109
# 15376 Sadakichi Sakamoto 1110-1112
# 15377 Ryozo Sakata 1113-1117
# 15378 Tatsuo Sanmiya 1118-1120
# 15379 Tetsuo Shinei 1121-1123
# 15380 Kiyoshi Shiino 1124-1126
# 15381 Kazuko Shinohara 1127-1129
# 15382 Taichi Sugimoto 1130-1133
# 15383 Kuraji Suto 1134-1138
# 15384 Jinkichi Suzuki 1139-1147
# 15385 Shohei Suzuki 1148-1157
# 15387 Reiji Takata 1159-1160
# 15388 Takiwa Takata 1161-1163
# 15390 Taichi Tanaka 1164-1170
# 15391 Zenichiro Tani 1171-1175
# 15392 Hiroshi Tomimoto 1176-1178
# 15393 Takeji Toya 1179-1183
# 15394 Shiozo Tsubata 1184-1189
# 15395 Kitaro Tsuji 1190-1194
# 15396 Kakuzo Tsuyuki 1195-1200
# 15397 Kazumi Uchinami 1201-1205
# 15398 Yohei Umetsu 1206-1210
# 15399 Ryokichi Yamamoto 1211-1218
# 15400 Shigeru Yamamoto 1219-1223
# 15401 Senzo Yamashita 1224-1230
# 15402 Juhei Yano 1231-1232
# 15403 Yoshitaro Yoneda 1233-1235
# 15404 Kunihiko Yonekura 1236-1239
# 15405 Yasuaki Kaga 1240-1243
# 15407 Pioneer Halloch Box Company 1244-1257
# 15408 Hideichi Yamasaki 1258-1261
# 15409 Iyoko Domae 1262-1264
# 15410 Kazuo Kawaguchi 1265-1268
# 15411 Minoru Nishimura 1269-1272
# 15412 Tomuro Fukami 1273-1276
# 15414 Kisaku Matsuoka 1277-1282
# 15415 Seishichi Masago 1283-1340
# 15447 Kinji Abe 1341-1349
# 15457 Suyekichi Shinya 1359-1364
# 15470 Haajime Higo 1365-1372
# 15476 Kin Mochizuki 1373-1377
# 15479 Kotaro Tonomura 1378-1385
# 15481 Shigeo Yajima 1386-1389
# 15487 Masakiyo Yoshimura 1390-1393
# 15492 Masaru Nishi 1394-1416
# 15493 Nichi Moriyama 1417-1460
# 15495 Akio Araki 1461-1464
# 15496 Setsu Adachi 1465-1466
# 15497 Takao Akasaka 1467-1468
# 15498 Moshichi Endo 1469-1470
# 15499 Hisako Eto 1471-1472
# 15500 Buichi Eiri 1473-1474
# 15501 Kikuhei Eto 1475-1485
# 15502 Saburo Fujisawa 1486-1492
# 15503 Minoru Fukuda 1493-1494
# 15504 Minokichi Fujimoto 1495-1497
# 15505 Tetsuo Fujii 1498-1499
# 15506 Saburo Fukushima 1500-1502
# 15508 Mitsumori Fujiwara 1503-1504
# 15509 Tasuke Fujimoto 1505-1510
# 15510 Hope Handa 1511-1512
# 15511 Yasuo Hoshizaki 1513-1514
# 15512 Mitsuo Hayashi 1515-1518
# 15513 Hideo Hashida 1519-1525
# 15514 Ryoji Hatanaka 1526-1527
# 15515 Matsubei Hagino 1528-1530
# 15516 Seiko Hashida 1531-1534
# 15517 Kichizo Hamasaki 1535-1539
# 15518 Makoto Hattori 1540-1541
# 15519 Sengaro Hisaoka 1542-1543
# 15520 Suye Inamasu 1544-1545
# 15521 Mieko Iwasaki 1546-1547
# 15522 Misayo Ito 1548-1549
# 15523 Rika Iwasaki 1550-1551
# 15524 Aya Inouye 1552-1556
# 15525 Nobuyuki Ichikawa 1557-1558
# 15526 Hidekichi Ikeda 1559-1561
# 15527 Juichiro Iwasaki 1562-1563
# 15528 Sadazo Inouye 1564-1571
# 15530 Masaichi Kimura 1572-1575
# 15531 Chieko Koyama 1576-1577
# 15532 Itu Kanaya 1578-1580
# 15533 Takaharu Komuri 1581-1582
# 15534 Shigeru Kita 1583-1584
# 15535 Ichimasa Kikukawa 1585-1588
# 15536 Taneyoshi Kido 1589-1603
# 15537 Tsuya Kikukawa 1604-1605
# 15538 Takeo Kenmochi 1606-1610
# 15539 Katsumi Kawamura 1611-1619
# 15540 Katsue Kamimura 1620-1626
# 15541 Kinichi Kawata 1627-1630
# 15544 Kantaro Mazaki 1631-1632
# 15546 Hajime Kobayashi 1633-1649
# 15547 Tomiro Mochizuki 1650-1651
# 15549 Hana Morita 1654-1655
# 15550 Shinmatsu Mukaida 1656-1657
# 15552 Yoshinori Nishi 1658-1660
# 15553 Hideo Nishi 1661-1664
# 15554 Taikichi Nakatsu 1665-1666
# 15555 Nobuo Nabata 1667-1668
# 15556 Kihachiro Nishi 1669-1672
# 15557 Torajiro Nagao 1673-1677
# 15558 Tsuruye Nishi 1678-1679
# 15559 Yoshiharu Otsuka 1680-1683
# 15560 Yoshisuke Ogura 1684-1685
# 15561 Juko Otsuki 1686-1690
# 15562 Mamoru Sanmiya 1691-1693
# 15563 Hisaichi Shimada 1694-1720
# 15564 Mitsuko Sakamoto 1721-1722
# 15565 Miyoko Shono 1723-1729
# 15566 Makoto Sanmiya 1730-1731
# 15570 Machi Shinohara 1732-1737
# 15571 Jisaku Sato 1738-1739
# 15572 Shigeo Shigetomi 1740-1741
# 15573 Nobori Sawara 1742-1743
# 15574 Sadanaga Shimodaira 1744-1745
# 15575 Mitsutaro Shibata 1746-1748
# 15576 Kanekichi Sato 1749-1754
# 15577 Ayako Sugiyama 1755-1756
# 15578 Yukie Suzuki 1757-1761
# 15580 Fumiko Takagi 1762-1763
# 15581 Akeo Tanaka 1764-1765
# 15582 Kogane Tazumi 1766-1767
# 15585 Tsutaro Tanaka 1768-1769
# 15587 Katsuo Tomosada 1770-1771
# 15588 Tadasuke Takebayashi 1772-1773
# 15589 Zensaburo Tanaka 1774-1776
# 15590 Hatsujiro Tanaka 1777-1778
# 15591 Yoshimatsu Takeda 1779-1783
# 15592 Massaru Tanimura 1784-1793
# 15593 Masayuki Uyenaka 1794-1798
# 15594 Kiyoo Utsunomiya 1799-1801
# 15595 Wadaji Urata 1802-1803
# 15596 Eric Wakabayashi 1804-1805
# 15597 Nagako Watanabe 1806-1808
# 15598 Michiko Watanabe 1809-1811
# 15599 Kunitaro Yorita 1812-1813
# 15602 Tomino Yoshida 1814-1817
# 15603 Shimpei Yoshioka 1818-1819
# 15604 Senji Yamazaki 1820-1821
# 15605 Takazo Yasumatsu 1822-1826
# 15606 Toshio Fukuda 1827-1859
# 15607 Heihichi Nakamura 1860-1912
# 15608 Shoichi Hayashi 1913-1919
# 15609 Haney Mills Limited 1920-2553
# 15610 Bokujin Kanashiro 2554-2555
# 15611 Shigeru Tateishi 2556-2570
# 15612 Tsutomu Morita 2571-2576
# 15613 Torao Odagaki 2577-2581
# 15614 Mikio Hayakawa 2582-2589
# 15615 2590-2605
# 15616 2606-2611
# 15617 Tsunegusu Tsujimoto 2612-2634
# 15618 Takeziro Kitagawa 2635-2679
# 15548 Hatsue Maruoka 16522-1653

Metadata

Title

Reel C-9431
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.