Reel C-9432

Reel C-9432

Case File # Name Page Range
# 15619 Hisaki Shimo 1-3
# 15620 Heihichi Nakamura 4-12
# 15621 Shigezo Ebata 13-43
# 15622 Elsie Oye 44-60
# 15623 Robert Oye 61-76
# 15624 Ichitaro Amano 77-279
# 15625 Toshikumi Takaoka 280-310
# 15626 Nakamachi Family 311-315
# 15627 Saku Yamada 316-323
# 15628 Hiroshi Kumagai 324-338
# 15630 Noboru Yahiro 339-341
# 15631 Kinoe Araki 342-344
# 15632 Kichitaro Maruno 345-347
# 15633 Chonosuke Morishita 348-453
# 15634 Tsunejiro Nishimura 454-474
# 15635 Sakano Mio 475-480
# 15636 Camp And Mill Workers Federal Labour Union 481-484
# 15637 Hiroka Yoneda 485-486
# 15638 Minoru Yoneda 487-488
# 15639 Canada Koryo Seinen Kai 489-493
# 15640 Mitsujiro Okimi 494-537
# 15641 Hompa Ymba Athletic Club 538-543
# 15642 South Fraser Young Peoples Society 544-547
# 15644 Toyozo Isozaki 548-549
# 15645 Takuji Nogami 550-551
# 15646 Vancouver Japanese Welfare Association 552-559
# 15647 Togo Cleaners Limited 560-1097
# 15650 Yonekichi Aoki 1098-1105
# 15651 Yoshihisa Sawada 1106-1144
# 15653 Shunsu Kawasoe 1145-1146
# 15654 Yayoi Morishita 1147-1163
# 15655 Shigeo Uraisami 1164-1166
# 15656 Meiko Teshima 1167-1169
# 15657 Hiroshi Fujino 1170-1183
# 15658 Koichi Yoshida 1184-1189
# 15659 Tomokichi Kusumoto 1190-1192
# 15660 Fujiye Kushumoto 1193-1195
# 15661 Nobuo Iiyama 1196-1198
# 15662 Takizo Yanai 1199-1211
# 15663 Hidekazu Kusomoto 1212-1214
# 15664 Kyuichi Mito 1215-1217
# 15665 Shogo Yoshida 1218-1223
# 15666 Seizo Honda 1224-1232
# 15667 Jingyu Goshinmon 1233-1235
# 15668 Kinechi Sakaguchi 1236-1244
# 15669 Jirokichi Sakaguchi 1245-1250
# 15670 Ikusaburo Abe 1251-1262
# 15671 Shikazo Takeda 1263-1265
# 15672 Tomoichi Kamo 1266-1268
# 15673 Yasujiro Aioi 1269-1271
# 15675 Ichiro Sugawara 1272-1274
# 15676 Takashi Onizaki 1275-1287
# 15677 Kingo Tanitsu 1288-1291
# 15678 Hideo Yoshida 1292-1295
# 15679 Wataru Shimozawa 1296-1302
# 15680 Mitsuo Takahashi 1303-1309
# 15681 Asamitsu Yamada 1310-1320
# 15682 Tamotsu Tanaka 1321-1324
# 15683 Yoshiko Ohashi 1325-1331
# 15684 Akiyo Shishido 1332-1335
# 15685 Kasumi Matsunoshita 1336-1339
# 15686 Ichiro Kayano 1340-1343
# 15687 Shinzaburo Kawaguchi 1344-1348
# 15688 Tsuyoshi Oikawa 1349-1352
# 15689 Toshiko Sasaki 1353-1357
# 15692 Stephen Baba 1358-1363
# 15693 Chitose Higashi 1363-1370
# 15694 Yoshikatsu Sawada 1371-1385
# 15696 Kichimataro Shioji 1386-1387
# 15697 Kiyoshi Nakamoto 1388-1393
# 15698 Arichika Ikeda 1394-1395
# 15699 Masashi Uchiyama 1396-1399
# 15700 Chika Uyehana 1400-1409
# 15701 Tsuyoshi Shibata 1410-1414
# 15702 Mitsuru Nishidera 1415-1419
# 15703 Kikue Nishidera 1420-1424
# 15704 Shiochi Ikesaka 1425-1429
# 15705 Shiochi Ikesaka 1430-1517
# 15706 Royston Lumber Company 1518-2169

Metadata

Title

Reel C-9432
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.