Reel C-9338

Reel C-9338

Case File # Name Page Range
# 3629 Setsue Kobayashi 20-23
# 3630 Jinya Tanaka 24-51
# 3631 Kin Hayakawa 52-56
# 3632 Kamekichi Kaneda 57-80
# 3633 Mary Kawakami 81-87
# 3634 Isakichi Yamada 88-97
# 3635 Kameyo Kaita 98-103
# 3636 Tokizo Toguri 104-120
# 3637 Susumu Fujimoto 121-126
# 3638 Hyosaku Iwasaki 127-353
# 3639 Sazako Eyemoto 347-353
# 3640 Yojiro Kondo 354-439
# 3701 Shizue Suyehiro 357-960
# 3641 Hanaye Eyemoto 440-446
# 3642 Kato Kenno 447-483
# 3643 Sakaye Eyemoto 484-487
# 3644 Massa Masui 491-549
# 3645 Yoshiko Eyemoto 550-555
# 3646 Kaichiro Sawada 556-562
# 3647 Trako Osaki 563-569
# 3648 Kaworu Kawamoto 570-602
# 3649 Koi Osaki 603-612
# 3650 Shigeo Hama 613-619
# 3651 Toneko Kamiya 620-625
# 3652 Goro Fujinami 626-631
# 3653 Haruko Eyemoto 632-657
# 3654 Ushimatsu Fujinami 638-642
# 3655 Caroline Hinatsu 643-648
# 3656 Ichiro Okaguchi 649-654
# 3657 Nao Hinatsu 655-660
# 3658 Tsuruo Isomura 661-665
# 3659 Miyo Yamada 666-671
# 3660 Kenji Shimizu 672-676
# 3661 Hisako Hinatsu 677-682
# 3662 Sojiro Kurita 683-688
# 3663 Kise Teramura 689-711
# 3664 Shigeo Kinoshita 712-716
# 3665 Hisako Minaki 717-722
# 3666 Nakajiro Ijima 723-726
# 3667 Momi Fujimoto 727-731
# 3668 Masao Nishimura 732-737
# 3669 Chiye Fujimoto 738-743
# 3670 Denzo Fujino 744-747
# 3671 Haruyo Eyemoto 748-756
# 3672 Hisao Tanaka 757-761
# 3673 Isako Morihira 762-767
# 3674 Kojiro Inouye 768-772
# 3675 Toeiko Tatsumi 773-778
# 3676 Shoichi Nishimura 779-787
# 3677 Yana Tatsumi 788-794
# 3679 Toshiko Sugimoto 795-800
# 3680 Zenichi Hori 801-804
# 3681 Kuni Suzuki 805-810
# 3682 Shigeru Tanaka 811-814
# 3684 Tarohei Tanabe 815-818
# 3685 Kokiku Kitagawa 819-825
# 3686 Kazuo Takayesu 826-831
# 3687 Asaye Sakamoto 832-838
# 3688 Tadao Yamamura 838-853
# 3689 Yoshizo Yamazaki 854-859
# 3690 Umeo Inouye 860-864
# 3691 Mitsu Yamazaki 865-870
# 3692 Haruo Inouye 871-874
# 3693 Noi Horibe 875-901
# 3694 Makio Yasui 902-904
# 3695 Itsu Kitagawa 905-916
# 3696 William Utsunomiya 917-926
# 3697 Shizuko Nagata 927-931
# 3698 Toshio Yamauchi 932-936
# 3699 Hiroo Suyehiro 937-940
# 3700 Hajime Inouye 941-956
# 3702 Henry Miyasaka 961-973
# 3703 Kanichi Suyehiro 974-979
# 3704 Mitsuyo Tanaka 980-983
# 3705 Teruko Fujii 984-989
# 3706 Kichitaro Nakamura 990-994
# 3707 Yaeko Fujii 995-998
# 3708 Yasu Matsubara 999-1008
# 3709 Tomiko Fujii 1009-1012
# 3710 Shizue Terashita 1013-1017
# 3711 Hanae Sasaki 1018-1024
# 3713 Sen Fujii 1025-1029
# 3714 Ichiro Nishimura 1030-1140
# 3715 Taka Nishiseki 1141-1147
# 3716 George Obokata 1148-1161
# 3717 Kane Nishizawa 1162-1166
# 3718 Harold Kutsukake 1167-1174
# 3719 Sawa Kubota 1175-1179
# 3720 Nobuo Nakamachi 1180-1183
# 3721 Toshiko Shinyei 1184-1190
# 3722 Kurataro Hirashima 1191-1213
# 3723 Shizu Yoshika 1214-1221
# 3725 Tomekichi Takayama 1222-1238
# 3726 Kiri Miki 1239-1242
# 3727 Masami Yamamoto 1243-1248
# 3728 Misao Kinoshita 1249-1255
# 3729 Rose Oka 1256-1259
# 3730 Chiyono Shimoda 1260-1263
# 3731 Akira Oka 1264-1266
# 3732 Yoshiko Nakazawa 1267-1269
# 3733 Kanaye Yano 1270-1273
# 3734 Suguko Shimoda 1274-1276
# 3735 Matsuno Furuse 1277-1280
# 3736 Tsunetaro Matsuno 1281-1283
# 3737 Torao Kitasaka 1284-1292
# 3739 Kiyomi Shimizu 1293-1299
# 3740 Kiyoshi Nakaji 1300-1303
# 3741 Tadashi Ban 1304-1322
# 3742 Magahichi Natsuhara 1323-1330
# 3743 Masaru Ichikawa 1331-1334
# 3744 Kisuke Morido 1336-1340
# 3745 Hajime Matsusaki 1341-1374
# 3746 Masaki Naruse 1341-1374
# 3747 Kenichi Ito 1381-1386
# 3748 Masaharu Mukai 1387-1404
# 3749 Toshikazu Kobayakawa 1405-1468
# 3750 Goro Imamoto 1466-1471
# 3751 Masao Tsunokawa 1472-1479
# 3752 Saburo Imamoto 1480-1484
# 3753 Risaburo Mori 1485-1493
# 3754 Saburo Suzuki 1494-1496
# 3755 Takashi Yamasaki 1497-1513
# 3756 Tsugure Suzuki 1514-1517
# 3757 Toji Kayahara 1518-1522
# 3758 Setsuo Kuwahara 1523-1527
# 3760 Yoshimasa Yamaoka 1528-1531
# 3761 Eiichi Nagao 1532-1534
# 3762 Fujio Mochizuki 1535-1540
# 3763 Nobuo Fujisawa 1541-1544
# 3764 Eizo Bando 1545-1549
# 3765 Sukeichi Kaita 1550-1630
# 3766 Yoshiko Machida 1631-1634
# 3767 Noburo Amano 1635-1649
# 3768 Umeno Machida 1650-1655
# 3769 Roy Otani 1656-1724
# 3770 Yosoye Nagano 1725-1730
# 3771 Ryoichi Ito 1731-1735
# 3772 Take Ohashi 1736-1739
# 3773 Shigeo Kamikura 1740-1743
# 3774 Midori Yamamoto 1744-1747
# 3775 Hiroshi Kumagai 1748-1752
# 3776 Kikue Imamura 1753-1760
# 3777 Eichi Tanaka 1761-1766
# 3778 Iwao Takeda 1767-1773
# 3779 Ikuo Matsuo 1774-1778
# 3780 Chizuru Matsui 1779-1783
# 3782 Yuichi Saito 1784-1788
# 3783 Hyogo Fujii 1789-1859
# 3784 Shigeru Koyama 1860-1864
# 3785 Akiyoshi Kitagawa 1865-1867
# 3786 Suetoshi Murahara 1868-1873
# 3787 Kiyochi Maeda 1874-1879
# 3788 Matsushi Ogusuku 1880-1883
# 3789 Fujio Inamoto 1884-1887
# 3790 Gentoku Uema 1888-1890
# 3791 Kazuo Inamoto 1891-1902
# 3792 Hajime Kawai 1903-1906
# 3793 Shigeo Kogoye 1907-1911
# 3794 Mitsuo Yamada 1912-1917
# 3795 Tami Saiki 1918-1923
# 3796 Takatsuga Tonegawa 1924-1928
# 3797 Hatsu Goto 1929-1937
# 3798 Yoshio Hayashi 1938-1943
# 3799 Saburo Miki 1944-1946
# 3800 Hirowo Aoki 1947-1950
# 3801 Yukio Uyesugi 1951-1955
# 3802 Masanobu Arai 1956-1958
# 3803 Fuijo Sunohara 1959-1963
# 3804 Minoru Yatabe 1964-1969
# 3805 Tetsuji Kondo 1970-1975
# 3806 Joe Ide 1976-1980
# 3807 Masakatsu Yamada 1981-1985
# 3808 Kame Ikeda 1986-1991
# 3809 Yaichiro Endo 1992-1996
# 3810 Hideo Takenaka 1997-2000
# 3811 Frank Takayesu 2003-2008
# 3812 Tonase Uyesugi 2009-2014
# 3813 Mosato Momose 2015-2022
# 3814 Kyo Teshima 2023-2029
# 3815 Akio Nishimoto 2030-2037
# 3816 Iwaye Hamade 2038-2043
# 3817 Tosaku Kato 2044-2048
# 3818 Tomeno Hamade 2049-2054
# 3819 Shinichi Kitamura 2055-2059
# 3820 Fumio Uyesugi 2060-2068
# 3821 Yukio Nakamura 2069-2071
# 3822 Akira Takada 2072-2076
# 3823 Yoji Takahashi 2077-2082
# 3824 Sadao Nishimura 2083-2091
# 3826 Tsuru Ohara 2092-2105
# 3827 Yoshikazu Nakatsu 2106-2180
# 3828 Seitaro Hama 2181-2185
# 3829 Kamekichi Yamamoto 2186-2190
# 3830 Juichi Katsumoto 2192-2251

Metadata

Title

Reel C-9338
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.