Reel C-9337

Reel C-9337

Case File # Name Page Range
# 3416 Asano Shigehiro 32-36
# 3417 Konosuke Shono 37-120
# 3418 Koma Fujino 121-125
# 3419 Toshiaki Sawada 126-178
# 3420 Kiyoye Sakamoto 179-183
# 3421 Yuichi Katakami 184-215
# 3422 Harry Takaoka 216-219
# 3423 Isamu Kosaka 224-278
# 3424 Margaret Takaoka 279-282
# 3425 Kinoe Kosaka 283-330
# 3426 Eigi Shigehiro 331-334
# 3427 Mataichiro Doi 335-399
# 3428 Matsuyo Eto 340-403
# 3429 Ihei Hirata 404-476
# 3430 Midori Eto 477-481
# 3431 Jujiro Tamura 482-510
# 3432 Hiro Ishikawa 511-515
# 3433 Gengi Terashima 516-614
# 3434 Ichi Fukumoto 615-619
# 3435 Jishiro Sato 620-640
# 3436 Mitsue Hayashi 641-651
# 3437 Kenji Atagi 652-665
# 3438 Miyoko Fukumoto 666-671
# 3439 Hideo Tamaki 672-762
# 3440 Nobuko Fukumoto 763-767
# 3441 Bunkichi Yamasaki 768-829
# 3442 Oyaye Sakon 830-833
# 3443 Takaichi Fujioka 834-888
# 3444 Toshihiko Iwamoto 889-892
# 3445 Yonezo Miki 893-964
# 3446 Masashi Mukaida 965-969
# 3447 Shigemitsu Fukumoto 970-973
# 3448 Hidetoshi Yasunobu 974-987
# 3450 Shigeo Kato 988-993
# 3451 Ninosuke Maruoka 994-1006
# 3453 Reiichi Shirakawa 1012-1019
# 3454 Masayoshi Iwamoto 1020-1023
# 3455 Sakichi Sakamoto 1024-1030
# 3456 Kenzo Iwamoto 1031-1040
# 3457 Masayoshi Iwamoto 1035-1040
# 3458 Kouniye Murakami 1041-1045
# 3459 Yoshio Nishizaki 1046-1054
# 3460 Shizuyo Takeyasu 1055-1059
# 3461 Kuwajiro Kato 1060-1066
# 3462 Kiyoka Shono 1067-1069
# 3463 Taiji Sakaguchi 1070-1075
# 3464 Keiko Ikeda 1076-1079
# 3465 Kanematsu Motomura 1080-1097
# 3466 Joji Shigemi 1098-1102
# 3467 Kiichi Wakabayashi 1103-1111
# 3468 Yoshiye Miki 1112-1117
# 3469 Imataro Matsuoka 1118-1123
# 3470 Kozo Kondo 1124-1129
# 3471 Tatsumatsu Matsuba 1130-1139
# 3473 Yoshinori Masaki 1140-1147
# 3474 Toshiyuki Fujiwara 1148-1152
# 3475 Banjiro Goto 1153-1158
# 3476 Kanichi Mori 1159-1166
# 3477 Sankichi Aura 1167-1171
# 3478 Kaname Fujimoto 1172-1182
# 3479 Yoshiaki Fujioka 1183-1185
# 3480 Saichiro Kishiyama 1186-1190
# 3481 Toshio Nishi 1191-1193
# 3483 Kazuo Yoshida 1194-1198
# 3485 Takeo Wakabayashi 1199-1204
# 3486 Toshiaki Ebata 1205-1221
# 3487 Jiro Miike 1222-1225
# 3488 Kimatsu Shibata 1226-1231
# 3489 Shigeru Nishimura 1232-1243
# 3490 Mitsuo Nakashima 1244-1247
# 3491 Yoshio Nishimura 1248-1253
# 3492 Ihachi Kaga 1254-1263
# 3494 Kotaro Okinobu 1264-1275
# 3495 Toshio Okawara 1276-1278
# 3496 Kikugi Koyanagi 1279-1284
# 3497 Masao Kondo 1285-1288
# 3498 Hiroshi Akase 1289-1294
# 3499 Yukie Omori 1295-1299
# 3500 Kikue Nishimura 1300-1310
# 3501 Kichitaro Kataoka 1311-1319
# 3503 Riseku Nishimura 1320-1326
# 3504 Motonobu Ebata 1327-1330
# 3505 Kumizo Omori 1331-1334
# 3506 Yoshiro Hagino 1335-1339
# 3507 Toshio Kato 1340-1342
# 3508 Eiza Tsujimoto 1343-1350
# 3509 Takao Yada 1351-1356
# 3510 Kimio Nakamachi 1357-1364
# 3511 Shizuo Fujioka 1365-1369
# 3512 Tairo Tsuda 1370-1373
# 3513 Naoichi Kitamura 1374-1378
# 3514 Tsukasa Iwata 1379-1383
# 3515 Kamekichi Hashimoto 1384-1404
# 3516 Kansaburo Nishimura 1405-1409
# 3517 Tokumatsu Matsuba 1410-1418
# 3518 Yoshiyuki Fujiwara 1417-1421
# 3519 Yukiyasu Kutsukake 1422-1425
# 3520 Tsuguo Kanno 1426-1431
# 3521 Tomimatsu Mizuyabu 1432-1438
# 3523 Masamustu Sakai 1439-1449
# 3524 Akira Isezaki 1450-1453
# 3525 Gakuto Hayami 1454-1470
# 3526 Hiromi Saito 1471-1478
# 3528 Otoziro Hiramatsu 1479-1485
# 3529 Hitoyuki Ioi 1486-1489
# 3530 Matsuno Sakuye 1490-1494
# 3531 Yutaka Murase 1495-1498
# 3532 Chiyo Nishimura 1499-1502
# 3534 Tatsumatsu Nakatani 1503-1539
# 3535 Saburobe Nakanishi 1540-1546
# 3536 Takaso Yoshikami 1547-1553
# 3537 Chotaro Ishida 1554-1559
# 3538 Kikumatsu Hama 1560-1567
# 3539 Naojio Tanabe 1568-1578
# 3540 Kichitaro Yodokawa 1579-1590
# 3541 Sukesaku Hayakawa 1591-1628
# 3542 Shigechiro Mizuno 1648-1653
# 3543 Jotaro Teshima 1648-1653
# 3544 Otamatsu Otsu 1654-1658
# 3545 Katsujiro Murao 1659-1679
# 3546 Sannosuke Taniguchi 1680-1686
# 3547 Kizuro Takagi 1687-1694
# 3549 Danzo Tanabe 1695-1706
# 3551 Nobutaro Nishiki 1707-1712
# 3552 Choichiro Yurugi 1713-1719
# 3553 Hisakichi Ishida 1720-1728
# 3554 Inosuke Uyeyama 1729-1737
# 3555 Tomio Kiroma 1738-1745
# 3556 Hideso Shiraishi 1738-1745
# 3557 Setsukichi Harada 1754-1757
# 3558 Ichiyoshi Akase 1754-1757
# 3559 Masaru Morishita 1773-1779
# 3560 Kishi Kato 1780-1783
# 3561 George Kurokawa 1784-1786
# 3562 Sayo Shigemi 1787-1790
# 3563 Joe Mizuhara 1791-1803
# 3564 Sueno Ikeda 1804-1806
# 3565 George Umemoto 1807-1822
# 3570 Toki Kinoshita 1811-1860
# 3566 Yukihiko Miki 1823-1826
# 3567 Shigeo Onizuka 1827-1830
# 3568 Tsuyako Katakami 1831-1834
# 3569 Yaichi Hinatsu 1835-1840
# 3572 Misae Shimoda 1861-1864
# 3573 Emi Kamachi 1865-1868
# 3574 Zenao Kanno 1869-1878
# 3575 Shigeru Kawasaki 1879-1883
# 3576 Tsuneko Adachi 1884-1887
# 3577 Takoe Maikawa 1888-1895
# 3578 Natsuno Adachi 1896-1900
# 3579 Hichizo Uwate 1901-1920
# 3580 Fumiko Adachi 1917-1920
# 3581 Yashuo Oye 1921-1924
# 3582 Tsui Nishiyama 1925-1930
# 3583 Takeichi Hashimoto 1931-1934
# 3584 Takashi Nishiyama 1935-1939
# 3585 Tsuneichi Hirokado 1940-1958
# 3586 Nakae Mitsunaga 1959-1963
# 3587 Nobukichi Nakashima 1964-1973
# 3588 Eki Sato 1974-1978
# 3589 Sojiro Uyeda 1979-1996
# 3590 Kimie Ito 1997-2001
# 3591 Heiji Yamazaki 2002-2006
# 3592 Shizu Terada 2007-2012
# 3593 Taneji Sada 2013-2022
# 3594 Shizu Sokugawa 2023-2032
# 3595 Sokichi Hosaki 2033-2037
# 3596 Chiyono Shojima 2038-2043
# 3597 Shoseku Watanabe 2044-2049
# 3598 Haru Seto 2050-2054
# 3599 Tsutomu Fujita 2055-2065
# 3600 Yoji Takeyasu 2066-2069
# 3601 Mikio Haraga 2070-2074
# 3602 Masako Tokutasu 2075-2078
# 3603 Saishi Kuroyama 2079-2083
# 3604 Toshiko Kato 2084-2087
# 3605 Sadao Tanaka 2088-2097
# 3606 Masaji Shigemi 2098-2101
# 3607 Shigeo Hayami 2102-2114
# 3608 Yuki Ikeda 2115-2120
# 3609 Masao Mihara 2121-2135
# 3610 Kanae Saegusa 2136-2175
# 3611 Jitsuzo Koyanagi 2176-2180
# 3612 Shigeji Kamachi 2181-2204
# 3613 Masao Miyasaka 2205-2208
# 3614 Fumiko Nishi 2209-2351
# 3615 Yoshiharu Shimizu 2352-2358
# 3616 Gentaro Hamada 2359-2407
# 3617 Kiyoshi Tanabe 2408-2411
# 3618 Yonezo Yamamoto 2412-2473
# 3619 Konne Kitagawa 2474-2477
# 3620 Heizo Ito 2478-2517
# 3621 Yukiko Ito 2518-2521
# 3622 Ushikichi Mizobuchi 2522-2545
# 3623 Ine Ito 2546-2549
# 3624 Teruhike Ikeda 2550-2643
# 3625 Yoi Ito 2644-2648
# 3626 Tuku Owada 2649-2655
# 3627 Tsumae Kobayashi 2656-2659
# 3628 Kazuo Onodera 2660-2685

Metadata

Title

Reel C-9337
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.

Terminology

Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice. See our statement on terminology, and related sources here.